پیام معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور  به مناسبت برگزاری نشست تخصصی محیط دوستدار سالمند

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور به مناسبت برگزاری نشست تخصصی محیط دوستدار سالمند پیامی صادر کرد. متن پیام توسط مدیر کل بهزیستی استان اصفهان در جلسه قرائت شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان اصفهان، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور  به مناسبت برگزاری نشست تخصصی محیط دوستدار سالمند پیامی صادر کرد. متن  پیام توسط مدیر کل بهزیستی استان اصفهان در جلسه قرائت شد.

متن پیام بدین شرح است:

سـالمندی دوره کمـال، پربـاری و بلنـدای زندگـی هـر انسـانی اسـت. جایـی از زندگـی کـه مـی‏‌تـوان انسـانی را دیـد کـه بـا خردمنـدی و موشـکافی حاصل از تجربـه و علـم بـه گذشـته، امـروز و فـردا نـگاه مـی‏‌کنـد. روند سـریع سـالخوردگی جمعیـت از دسـتاوردهای توسـعه نظیـر افزایـش امیـد به زندگـی و کاهـش موالیـد سـبب افزایـش درصـد سـالمندان در کل جمعیـت شـده اسـت.

قـرن بیسـت و یکـم بـا دو پدیـده پیـر شـدن جمعیـت و گسـترش شهرنشـینی مواجـه اســت. بــه‏‌گونــه‌‏ای کــه جمعیــت ســالمندان از ۱۱ درصــد در ســال ۲۰۰۶ بــه ۲۲ درصــد تــا ســال ۲۰۵۰  خواهـد رسـید. از سـوی دیگـر شـهرهای بـا جمعیـت بـالای ۱۰ میلیـون نفـر در قـرن بیسـتم ۵ برابـر افزایـش یافتـه و ایـن دو پدیـده در کشـورهای در حـال توسـعه بیـش از کشـورهای توسـعه یافتـه به وقـوع مـی‌پیونـدد. در حـال حاضـر جمعیـت ایـران از نظـر سـاختاری سـالخورده نیسـت امـا بـا توجـه بـه عوامـل فـوق‏‌الذکـر در آینـده‌‏ای نزدیـک جمعیـت سـالمندان در ایـران بخـش شـایان توجهـی از سـاختار جمعیتی کشـور را تشـکیل خواهـد داد. 

از آنجــا کــه ســالمندان منابــعی بــا ارزش بــرای خانــواده و جامعــه مــی‌باشــند لــذا ایجــاد محیط‏‌هــای حمایـت‏‌کننـده از ایشـان بسـیار لازم و ضـروری است. بـه همیـن منظـور سـالمندی پویـا و فعال کـه بـه مفهـوم سـالمندی بـا تجربیـات مثبـت و زندگـی طولانی‌‏تـر بـه همـراه فرصـت‏‌هـای مسـتمر بــرای لــذت بــردن و مولــد بــودن اســت، می‌‏بایست در کلیــه برنامه‏‌ریزی‏‌هــا مدنظــر قــرار گیــرد. سـالمندان بخشـی از شـهروندان آسـیب‏‌پذیـر هـر شـهری بـه شـمار مـی‌آینـد و در صورتـی کـه فضاهـای شـهری بـرای سـالمندان مناسـب‏‌سـازی گـردد، در پی آن سـایر اقشـار جامعـه نیـز از رفـاه بیشـتری برخـوردار خواهنـد بـود. بدیهی است درصــد بــالای جمعیــت جــوان در شــهرها در حــال حاضــر بیانگــر درصــد بــالای ســالخوردگان در دو دهه آینـده اسـت.

شـهر دوسـتدار سـالمند شـهری است کـه در آن سـالمندان و مـردم عـادی بـه یـک انـدازه از حقـوق شـهروندی برخوردارنـد و اسـتانداردها و کدهـای طراحـی در مناسـب سـازی آن رعایـت مـی‏‌شـود و بـا فراهـم سـاختن فرصت‏‌هایـی بـرای سـلامت، مشـارکت و ایمنـی در کنـار سـالمندی پویـا و افزایـش سـن افـراد، کیفیت زندگـی‌‏شـان را نیـز بهبـود می‏‌بخشد.

دبیرخانـه شـورای ملـی سـالمندان کشـور مسـتقر در سـازمان بهزیسـتی در راسـتای عملیاتـی نمـودن محیـط دوسـتدار سـالمند بـا مشـارکت صنـدوق جمعیـت سـازمان ملـل متحـد مصمم است بـا بهـره‌‏گیـری از نظـرات و تجـارب مشـاورین بیـن المللـی، اسـاتید و صاحبنظـران دانشـگاهی در این نشست به تبادل‏ نظر در زمینـه رئـوس موضوعـات و محورهـای اساسـی دنبال شده توسط دست اندرکاران دانشگاهی، شهرداری و بهزیستی استان اصفهان بپردازد.

در پایـان از جناب آقای دکتر شاهیوندی ، مجری محترم صنـدوق جمعیـت سـازمان ملـل متحـد (UNFPA) در جمهـوری اســلامی ایــران و مشاورین بین المللی و همــکاران محتــرم دبیرخانــه شــورای ملــی ســالمندان و مدیرکل محترم و کارشناسان ارجمند بهزیستی استان اصفهان کــه امــکان بهــره‌گیــری از دانــش تخصصـی و کاربـردی مرتبـط را در قالـب اجرای پـروژه‌‏هـای مشـترک فراهـم سـاخته‌انـد، قدردانی نموده و آرزومندم نتایجی موثر و مانا برای ارتقای همه جانبه کیفیت زندگی سالمندان عزیز کشور اسلامی مان فراهم گردد.

پیام معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور  به مناسبت برگزاری نشست تخصصی محیط دوستدار سالمند

کد خبر 68629

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 3 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد