۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۷
مزایده فروش خودرو های دولتی

اداره کل بهزیستی استان اصفهان در نظر دارد نسبت به مزایده ۲ دستگاه خودروی استیشن سواری(کاروان) و ۱ اتوبوس و ۲ مینی بوس اقدام نماید.

 اداره کل بهزیستی استان اصفهان در نظر دارد با توجه به کمیسیون ماده ۲ به شماره ۰۰۱۳-۹۹-۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ نسبت به مزایده ۲ دستگاه خودروی استیشن سواری(کاروان) و ۱ اتوبوس و ۲ مینی بوس  به شرح جدول پیوست طبق شرایط ومشخصات ذیل اقدام نماید.
موضوع مزایده : فروش ۵ دستگاه خودرو 
دستگاه مزایده گر (کارفرما) : اداره کل بهزیستی استان اصفهان 
تذکر مهم :
تمامی مراحل مزایده از طریق سیستم الکترونیک دولت به آدرس   WWW.setadiran.ir     انجام خواهد شد.
مهلت انتشار آگهی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت :از مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
مهلت بازدید از خودرو ها  :  از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰  فقط از ساعت ۹ تا ۱۲ 
مکان  : مکان بازدید از خودرو ها : اصفهان. چهار راه آپادانا، خیابان آپادانا دوم ( ۱۵ خرداد) اداره کل بهزیستی استان اصفهان، انبار مرکزی بهزیستی استان اصفهان  
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۹ تا روز چهار شنبه   مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴ 
تاریخ بازگشایی پیشنهادات :۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰ 
تاریخ اعلام برنده : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰
آخرین مهلت پرداخت وجه مزایده توسط برندگان :۱۳۹۹/۰۸/۰۷          ساعت:۱۴
شرایط مزایده : 
میزان تضمین(ودیعه یا سپرده)  مزایده :
 مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل ۵ میلیون تومان) برای هر دستگاه استیشن سواری ۷ نفره (کاروان)  
مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل ۲۲ میلیون تومان) برای اتوبوس 
مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل ۱۸ میلیون تومان) برای  هرمینی بوس

شایان ذکر است جهت هر خودرو تصویر فیش واریزی یا تصویر ضمانت نامه بانکی  بایستی ضمیمه گردد. وقیمت پیشنهادی جهت هر خودرو به صورت جداگانه اعلام می گردد. ضمنا اصل فیش یا ضمانت بانکی تا ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ تحویل گردد.
وجوه واریزی سپرده(ودیعه، تضمین) باید به نام پیشنهاد دهنده باشد.
پیشنهادات ناقص، مبهم، مشروط، بدون سپرده ویا کمتر از قیمت پایه مورد تایید نبوده وترتیب اثر داده نخواهد شد.
برنده مزایده از تاریخ اعلام نتیجه مزایده میبایست طی سه روز کاری یعنی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۱۴
وجه مزایده را واریز نماید؛ در غیر اینصورت سپرده ایشان  ضبط وطبق مقررات با نفر دوم معامله خواهد شد.
سپرده نفرات اول تا سوم تا پایان زمان معامله قطعی  به صورت امانت مسدود می گردد.
اعلام شماره حساب واریز وجه مزایده جهت برندگان در مزایده :
شماره حساب جهت واریز وجه مزایده (مخصوص برندگان در مزایده)
 مهلت پرداخت تا ساعت ۱۴ تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
تذکرات :شرکت کنندگان در  مزایده در هنگام واریز وجه حتما تصویر با کیفیت از  فیش های ودیعه وتصویر ضمانت نامه بانکی ودر مرحله معرفی برنده تصویر  فیش پرداخت وجه خودرو را ضمیمه سامانه تدارکات واصل فیش ها را تا  زمان دریافت خودرو ها تحویل نمایند. تکمیل فرم پیوست والصاق تصویر مدارک (شناسنامه وکارت ملی) در سامانه الزامی میباشد.
سه خودروی اتوبوس و دو مینی بوس بنا بر ابطال سن فرسودگی ماده ۸ آیین نامه قانون هوای پاک موضوع  نامه ۷۹۲۴/۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ اداره دارایی وامور اقتصادی و نامه ۶۱۵۸۱/۵۱  مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ اداره کل اموال دولتی کل کشور وطرح شده در کمیسیون ماده ۲ آیین نامه استفاده از خودرو های دولتی مجاز به فروش شده اند ومراحل تغییر مالکیت وتعویض پلاک با نامه اداره کل دارایی وامور اقتصادی وبر عهده برنده در مزایده خواهد بود.
کلیه هزینه های تعویض پلاک، مالیات بر ارزش افزوده و... به عهده برنده خواهد بود.
 تعویض پلاک صرفا به نام برنده اصلی مزایده امکان پذیر می باشد.
تحویل خودروی فروخته شده به خریداران پس از دریافت کلیه بها، فک پلاک خودروها، تحویل مدارک مزایده به اداره کل دارایی وصدور سند فروش خودرو توسط اداره کل دارایی انجام خواهد شد.
شرکت کارکنان دولت در مزایده منع قانونی ندارد.
چنانچه تضمین ارائه شده مغایر مبلغ معرفی شده باشد به پیشنهاد متقاضی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
لیست مشخصات خودرو های سواری جهت برگزاری مزایده 

تذکر: متن کامل آگهی، فرم مشخصات شرکت کنندگان در مزایده، شماره حساب واریز ودیعه، شماره حساب تمرکز وجوه اداره کل بهزیستی استان اصفهان به همراه مشخصات دقیق خودروها در لینک های زیر در دسترس است.
 


http://www.behzisti.ir/d/2020/10/13/0/72046.pdf

http://www.behzisti.ir/d/2020/10/13/0/72051.docx

برای ورود به سامانه تدارکات الکترونیک دولت کلیک کنید.

کد خبر 24490

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 14 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد