ارائــه خدمــات متمایزتــر در دوران پس از کرونا

مدیر کل بهزیســتی اســتان تهــران اظهار داشت: ســازمان بهزیســتی در دوران کرونــا وظایــف خــود را تعطیــل نکــرده و ارائــه خدمــات مــورد نیــاز معلولیــن را بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی دنبال کرده اســت.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان تهران به نقل از روزنامه ایران، امین شاهرخی در ادامه بیان داشت: موضــوع ارائه خدمات در مراکز شبانه روزی بیش از سایر مراکــز بــه چشــم می خــورد.

شاهرخی بــا اشــاره بــه واکسیناســیون معلولیــن ادامه داد: ســازمان بهزیســتی با کمک و مساعدت وزارت بهداشــت در کنترل بیماری کرونا در مراکز شــبانه روزی بسیار موفق عمل کــرده و آمار مرگ و میر در میان جامعه هــدف بســیار کم اســت به همیــن دلیل می تــوان ادعــا کــرد کــه تعطیلــی در کار بهزیستی وجود ندارد.  

مدیرکل بهزیستی اســتان تهــران خاطرنشــان کرد: بــه دلیل نگرانی خانواده هــا در مراکز روزانه توانبخشی با مقداری افت ارائه خدمات مواجه شــدیم اما می توان گفــت در این مراکز هم با توجه به رنگ بندی کرونایی خدمات مناسبی ارائه شده است.

او با تأکید بر اینکه ســازمان بهزیستی برنامه ریــزی بــرای دوران پس از  کرونــا را در اولویــت قــرار داده است، گفت: تــالش مــا براین اســت کــه در دوران پس از کرونا ضریب اطمینــان و امنیــت را بالا ببریم تا مردم را به این باور برســانیم که مراکز توانبخشــی محیطی کنترل شده و سالم هســتند.  

وی افزود: همچنین با تدوین برنامه هایی بــا محوریــت ارائه خدمات مــردم محور در دوران پس از کرونا، متمایزتــر از قطع  گذشــته بــرای ارائه خدمات توانبخشــی اقــدام خواهیــم کــرد و در واقــع یکــی از مهمترین برنامه های سازمان بهزیستی بــرای دوران پســاکرونا و کاهــش آســیب افــراد دارای معلولیــت در ایــن دوران افزایش خانه های موقت و ارائه خدمات توانبخشی در منزل است.

کد خبر 48409

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 9 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد