ﻋﻼﻗﻪ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﻭ ﺳﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﻴﻔﻲ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ. ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺟﺴﺖ ﻭ ﺟﻮ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﺳﺎﺯﺩ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﻨﻨﺪﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎﻥ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﺩ.

ﻋﻼﻗﻪ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﻭ ﺳﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﻴﻔﻲ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ. ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺟﺴﺖ ﻭ ﺟﻮ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﺳﺎﺯﺩ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﻨﻨﺪﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎﻥ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺁﮔﺎﻫﺴﺎﺯﻱ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲﺁﻳﺪ‌ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺳﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮﺧﻄﺮ ( ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺯﺍ ) ﺍﻣﺮﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺁﮔﺎﻫﺴﺎﺯﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻗﺪﻡ ﺩﺭ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ، ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ‌ﮔﻴﺮﺩ. ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ‌ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺍﺳﺖ.

هدف :
برنامه آگاهسازی پیشگیری از معلولیتها در مناطق شهری وروستایی کشور به منظور افزایش آگاهی افراد جامعه با بهره گیری از روشهای ساده آموزشی اجرا میشود این برنامه طی سالیان گذشته با همکاری دستگاههای اجرایی مثل نهضت سواد آموزی ،فنی و حرفه ای و مراکز یادگیری محلی و.. اجرا شده است. با توجه به افزایش سطح سواد در جامعه و ضرورت به روز رسانی کتب کتابهای آموزش باز بینی شده و برای گروههای سنی 45 تا15 سال تدوین شد که در حال حاضربا توجه به اهمیت اولویت بندی گروههای هدف برنامه در سراسر کشور با هماهنگی وزارت آموزش وپرورش در دبیرستانهای دخترانه و پسرانه بصورت یکسان در پایه های دهم و یازدهم اجرا میشود.
با توجه به علل شیوع معلولیتها در کشور مطالب آموزش در حیطه های معلولیتهای شنوایی ،بینایی،ژنتیک ،بیماریهای استخوان و حوادث آموزش داده میشود. 
مسئولیت :
    ارائه خدمات آموزشی به جامعه هدف و انتقال اطلاعات و مفاهیم مربوط به پیشگیری از معلولیتها به دانش آموزان برابر دستورالعملهای سازمان

تعهدات متقابل خدمت گیرنده ودستگاه اجرایی : 
برگزاری کلاسهای آموزشی برابر دستورالعملهای سازمان بهزیستی توسط موسسات و مدرسان تحت نظارت سازمان بهزیستی
شرکت فعال و هماهنگ دانش آموزان در کلاسها برابر برنامه و شرکت در پیش و پس آزمونها و اجرای فعالیتهای جانبی 
مدارک لازم برای دریافت خدمات :
حضور دانش آموزان بصورت رسمی در مدارس هدف با اجازه مدیر مدرسه 
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده :
در این مورد تشکیل پرونده نیاز نمیباشد و صرفا هر دانش آموز مستقر در دبیرستان برابر شرایط برنامه تحت پوشش قرار میگیرد.
مدت زمان انجام خدمت با هماهنگی مدارس هر گروه از دانش آموزان طی دو تا سه جلسه آموزشی در فاصله دو هفته تا یکماه تحت پوشش قرار میگیرند.
تعداد مرتبه مراجعه حضوری : 2 تا سه جلسه یک ونیم ساعته بنا به پایه آموزشی 
هزینه ها وپرداخت ها : 
کلیه آموزشها و ارائه محتوای آموزشی برای دانش آموزان رایگان میباشد.     
دوره عملکرد :
اجرای برنامه در نیمه دوم هر سال بوده وطی یک دوره 6ماهه برابر تقویم اجرایی آموزشها انجام میشود. 
خاتمه توافقنامه 
چنانچه به تشخیص ریاست سازمان ومعاونت تخصصی وروسای شهرستان ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر باشد با اطلاع قبلی و موضوع خاتمه موافقت نامه اعلام می گردد.
 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 4 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد