جوابیه سازمان بهزیستی به روزنامه رسالت

با توجه به انتشار مطلبی با عنوان « معلولیت؛ داستان تکراری مطالباتی که محقق نمیشود!» موراد ذیل جهت اطلاع هم میهنان عزیز منتشر می شود.

در خصوص پرداخت کمـک هزینه هـای معیشت و مراقبت افراد دارای معلولیت، مشـتمل بر کمک هزینه معیشت ماده ۲۷ قانون، مسـتمری و حق پرسـتاری که تا حدودی می تواند هزینه های معیشت و مراقبت افراد دارای معلولیت را پوشش دهد، ولی با وجود افزایش ۴۰ درصدی منابع در سال جاری، مبلغ سرانه پرداختی کمـک هزینه هـای فوق با سـرانه واقعی که در قانون پیش بینی شـده، منطبق نمی باشـد و پیگیری مستمر در خصوص موضوع در جریان هست.

شایان ذکر است مطابق با ماده ۷۹ برنامه ششم توسعه، دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه، علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حـداقل مسـتمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سـطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصـد (۲۰ %) حداقل دسـتمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی پرداخت نماید. بدین ترتیب با توجه به مبلغ حداقل دستمزد در سال جاری که معادل با ۵۳ میلیون و ۸۲ هزار و ۸۴۰ ریال در ماه است، که در سال جاری، به خانوارهای یک نفره ۷ میلیون و ۶۴۴ هزار ریال در ماه و به خانوارهای پنـج نفره، ۲۴ میلیون و ۲۴ هزار ریال در ماه پرداخت می شود. بدیهی است در صورت تامین اعتبارات لازم، امکان افزایش میزان مستمری وجود خواهد داشت.

در خصوص کمـک هزینه معیشت افراد دارای معلـولیت بســـیارشدیـد و یا شدیـد فاقـد شــغل درحال حاضــر با اعتبار تخصیصــی قانون بودجه سال جاری، به ۲۶۳۰۰۰ نفر واقع در چهـار دهک پایین درآمـدی، سـرانه ۲۷۳ هزارتومـان ماهیـانه کمـک هزینه معیشت پرداخت می شود.  پیگیری های مسـتمر جهت تامین و تقویت از سوی سازمان به مراجع و به ویژه در کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون صورت گرفته است.

در ضـمن، با هـدف حمایت از نگهـداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت های چندگانه نیازمند در خانواده، در خصوص حق پرستاری یا مددکاری به سـرپرست، همسـر یا قیم این افراد در سال جاری، به ۱۰۴ هزار نفر، با سـرانه، ۲۱ میلیون ریـال در ماه، پرداخت شده است.

خاطر نشان می سازد در کنار سایر اقدامات سازمان در حوزه اشـتغال، حرفه آموزی معلولان از طریق ارائه خـدمـات حرفه آموزی و کـارگـاه های آموزشــی، تولیـدی حمایتی در ۴۱۲ مرکز آموزشی توانبخشی حرفه ای و ۱۳۴ کارگاه تولیدی حمایتی به جامعه هدف (در حدود ۱۸۰۰۰ نفر) ارائه می شود.

کد خبر 99813

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 9 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد