شبکه سازی بستری برای گفتمان سازی/ فعالیت رسانه ای خلاقیت می خواهد، نه تجهیزات!

مشــاور امــور فرابخشــی و ارتباطات ســازمان بهزیستی کشــور در نشست علمی کاربردی روابط عمومی های بهزیستی سراسر کشور که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع برگزار شد، گفت: برای اطلاع رسانی نیازمند وجــود اســتراتژی واحد، هم افزایی در حوزه های مختلف و ســاخت نظام شــبکه ای رســانه ای در سازمان بهزیستی هستیم.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، مصطفی بابایی مشــاور فرابخشــی و ارتباطات سازمان بهزیســتی کشور با اشــاره به گســترش راه های ارتباطی و ابزارهای رســانه ای در سالهای اخیر گفت: انتظار می رود آگاهی بخشــی و اطلاع رســانی از رویدادهــا، فرایندها، الگوها، مشــکلات و نیازهــای حــوزه بهزیستی در ساحت افکار عمومی رشد و ارتقای چشمگیری بیابد.

وی افزود: بیش از ۵۰۰ فعال در حوزه روابط عمومی در سازمان بهزیستی وجود دارد که ساخت نظام شبکه ای رسانه ای و هم افزایی میان آنها لازمه یک سیستم اطلاع رسانی فعال و پویا است.

مشــاور امــور فرابخشــی و ارتباطات ســازمان بهزیســتی با تبییــن مدل نظام رســانه ای مبتنی بر شبکه سازی گفــت: هم افزایــی و ارتباطات موثر در چهار حــوزه میان دســتگاهی، درون دســتگاهی، برون دســتگاهی و روابط عمومی ها و بهره گیری از همه ظرفیتها برای رســیدن بــه یک نظام رسانه ای کار آمد ضروری است.

بابایی با بیان اینکه طرح ها و برنامه ها باید پیوست رسانه ای داشته باشند، گفت: فعالیت های رسانه ای الزاما تجهیزات نمی خواهد و نیازمند خلاقیت و نو آوری است.

بابایی با بیان اینکه سند راهبردی رسانه ای سازمان بهزیستی کشور تدوین شده است، گفت: می توانیم با فعال ســازی ظرفیت های عظیم موجود در بســتر  یک شبکه یکپارچه، اطلاع رسانی اخبار اقدامات و معرفــی توانمندیهای جامعه هــدف و آگاهی بخشــی در این زمینه را انجام دهیم.

وی همچنین گفت: در حوزه بین الملل سه هدف اصلی تحقق دیپلماسی علمی برای کســب دانشهــا و فناوریهای برتــر و نوپدید، اســتفاده هماهنگ از ظرفیتهــای علمــی جهــت ارتقای ســطح علمی سایر کشــورهای همسو و ترویــج و انتقال دســتاوردها در حال پیگیری اســت که امیدواریم با تقویت دیپلماسی عمومی ســازمان بهزیستی فعالانه تــر در حوزه بیــن الملل نقش آفرینی کنیم.

کد خبر 102685

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد