معاونت توانبخشی مجموعه ای است که اقدامات هدفمند را ، درجهت قادر سازی شخص معلول ، بمنظور دست یابی به سطح نهایی توانایی وعملکرد جسمی ، حسی ، ذهنی وروانی واجتماعی وحفظ این توانایی ها انجام می دهد .

معاونت توانبخشی مجموعه ای است که اقدامات هدفمند را ، درجهت قادر سازی شخص معلول ، بمنظور دست یابی به سطح نهایی توانایی وعملکرد جسمی ، حسی ، ذهنی وروانی واجتماعی وحفظ  این توانایی ها انجام می دهد  . برایناساس فعالیت عمده این مجموعه تغییر زندگی معلولین برای استقلال بیشتر می باشد . دراین میان معلول به فردی اطلاق می گردد که بنا به تشخیص کمیسیون تشخیص معلولیت براثر ضایعه جسمی ، ذهنی ،حسی ، روانی ویا توام اختلال مستمر وقابل توجهی درسلامت وکارایی عمومی وی ایجاد گردد بطوریکه موجب کاهش استقلال فرد درزمینه های اجتماعی واقتصادی شود . 
برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه یکی از برنامه های دفتر توانمند سازی معلولان است.این برنامه به افرادی که در مناطقی زندگی می کنند که سطح خدمات کمتر است ارائه می گردد.خدمات ارائه شده در این برنامه براساس ماتریس CBRشامل خدمات سلامت،آموزش،معاش،اجتماعی و توانمند سازی است.این خدمات توسط انجمن ها و موسسات غیردولتی و از طریق تسهیلگران میانی و محلی به خانواده ها و افراد معلول ارائه می گردد.
 دراین میان هدف معاونت توانبخشی  توانمند سازی جسمی ، فرهنگی واجتماعی معلولین که فرآیندی هدفمند بارویکردی چند جانبه است ، می باشد  .خدمات توانبخشی شامل خدمات حرفه ای ، اجتماعی ، آموزشی وتوانبخشی مبتنی برجامه  ، شبانه روزی ، تامین وسایل کمک توانبخشی وغیره  می گردد .اهداف تعیین دوشاخص ذیل بمنظور ارزیابی عملکرد معاونت توانبخشی درحوزه توانمند سازی افراد دارای معلولیت وبالابردن مشارکت ایشان درجامعه بطور ویژه وارائه خدمات توانبخشی درابعاد گوناگون توانبخشی پزشکی ، حرفه ای آموزشی واجتماعی به کلیه گروه های هدف سازمان شامل معلولان ، سالمندان وبیماران روانی مزمن است .
هدف :
دستورالعمل واگذاری خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه در راستای اصل 44 قانون اساسی کشور و به منظور فراهم آوردن زمینه های توسعه مشارکت بخش غیر دولتیو کاهش تصدی گری دولت در حوزه افراد دارای معلولیت با استفاده از ظرفیت تسهیل گران تدوین گردیده است.
تعهدات متقابل خدمت گیرنده ودستگاه اجرایی : 
1-آموزش مسئولین و کارشناسان بهزیستی استان و شهرستان ها در رابطه با نحوه اجرای برنامه CBR
2-عقد قرارداد یا تفاهم نامه با انجمن
3-آموزش دوروزه به انجمن در خصوص وظایف محوله
4-انتخاب مناطق و روستاهای مجری و واگذاری پرونده ها به انجمن یا موسسه غیردولتی
5-انتخاب تسهیلگران و آموزش آنها
6-معرفی تسهیلگران از طریق انجمن و کارشناس CBRشهرستان به دهیار و یا شورای اسلامی جهت معرفی به اهالی روستا
7-تشکیل و آموزش شورای CBRروستا و آموزش به دهیاران و بهورزان
8-شناسایی و نیاز سنجی و خدمت رسانی به معلولین توسط تسهیل گران
9-پایش مستمر انجمن و کارشناسان بهزیستی بر حسن انجام کار تسهیلگران
10-پایش مستمر و ارزشیابی توسط کارشناس بهزیستی استان
11-ارائه گزارش کار به کارشنسان توانبخشی مبتنی بر جامعه سازمان بهزیستی کشور
6مدارک لازم برای دریافت خدمات :
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده :
-تصویر تمام  صفحات شناسنامه توانخواه واعضائ خانواده 
-تصویر کارت ملی توانخواه واعضاء خانواده 
-تصویر صفحه اول دفترچه بیمه توانخواه واعضائ خانواده 
-تصویرکارت بیمه تکمیلی 
-تصویر اجاره نامه 
-تصویر سرکوپن 
-فیش اب ویا برق 
-سه قطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید
مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمت در CBR :
-خلاصه پرونده بهزیستی  2-تصویر برگه کمیسیون تایید نوع و شدت معلولیت 3-تصویر صورتجلسه کمیته توانبخشی 4-فرم شماره 1 ویا 2 برحسب مورد 5- فرم شماره (3 ) 6-فرم شماره (4)  7-فرم شماره (5) 8-فرم شماره (9) حسب مورد
تبصره2: تشکیل پرونده ( ثبت مشخصات کامل گروه هدف ،اقدامات ارزیابی اولیه فرد خدمت گیرنده، تعیین اهداف و برنامه های مراقبتی توانبخشی ،........... )و نگهداری مدارک و مستندات جهت  هر یک از خدمت گیرندگان به صورت محرمانه  الزامی می باشد.

تعداد مرتبه مراجعه حضوری : 2 مرتبه 
نیاز به استعلام خاصی نمی باشد.

        .    
دوره عملکرد :
انعقاد تفاهم نامه سالیانه تسهیلگران با مجتمع ها  توسط هر شهرستان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 15 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد