فراخوان| آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل بهزیستی استان بوشهر در نظر دارد مناقصه یک مرحله ای برای خرید تجهیزات توانبخشی خود را با شرایط ذیل برگزار نماید :

  به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان بوشهر،   بهزیستی استان بوشهر در نظر دارد مناقصه یک مرحله ای برای خرید تجهیزات توانبخشی  خود را با شرایط ذیل برگزار نماید :

موضوع مناقصه : خرید تجهیزات توانبخشی

برآورد اولیه : 28.084.000.000 ریال (بیست وهشت میلیاردو هشتادوچهارمیلیون  ریال)

نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه اداره کل بهزیستی استان بوشهر به میزان 2.808.400.000 ریال (دو میلیارد و هشتصدوهشت میلیون وچهارصدهزار ریال)

تبصره : شرکت کنندگان می بایست ضمن بارگزاری تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار(مناقصه) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی : www.setadiran.ir   اصل آن را در پاکت «الف» به مناقصه گذار تا مورخ 07/09/1402 ساعت 14:00 به نشانی بوشهر – خیابان رئیسعلی دلواری – بعد از چهار راه کشتیرانی – اداره کل بهزیستی استان بوشهر – طبقه اول – واحد دبیرخانه تحویل و رسید اخذ نماید.

نحوه دریافت اسناد مناقصه : این مناقصه با شماره ثبت 2002003382000006 به نشانی www.setadiran.ir  ثبت گردیده است. اشخاص حقوقی واجد شرایط (مندرج در بند 30-2 اسناد مناقصه) می بایست از طریق پایگاه مزبور از مورخ 1402/08/21 ساعت 8 صبح، لغایت ساعت 19 مورخ 1402/08/23، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

مهلت و نحوه ارائه پیشنهادات : تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 1402/09/07 از طریق بارگذاری در پایگاه فوق الذکر

زمان و محل گشایش پیشنهادات : ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 1402/09/08 در محل دفتر مدیرکل بهزیستی استان بوشهر به نشانی فوق الذکر.

نکات :

  • کلیه فرایند از طریق بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام شده و از ارسال اسناد به صورت کاغذی (بجز تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار) خودداری گردد.
  • هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
  • جزئیات و شرایط عمومی و اختصاصی ذکر شده در اسناد مناقصه از طریق پایگاه اطلاع رسانی www.setadiran.ir قابل مشاهده و دریافت می باشد.
کد خبر 93908

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 10 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد