شهریه مهدهای کودک بهزیستی استان تهران

جدول شهریه مهدهای کودک بهزیستی استان تهران به تفکیک منطقه و شهرستان به شرح زیر است.

جدول شهریه مهدهای کودک بهزیستی استان تهران را دانلود کنید.

استان تهران -  بهزیستی شمیرانات – سال 1398

یک ستاره مشروط ( کلیه ارقام به ریال می باشد)

گروه سنی

تمام وقت

15:30-7:30

نیمه وقت

(4 ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

شیرخوار

7970000

6100000

780/000

1/170/000

نوپا

5710000

4280000

1/010/00

1/780/000

نوباوه

5590000

4180000

1/010/000

1/780/000

یک ستاره

گروه سنی

تمام وقت

15:30-7:30

نیمه وقت

(4 ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

شیرخوار

8770000

6710000

780/000

1/170/000

نوپا

6280000

4710000

1/010/00

1/780/000

نوباوه

6150000

4600000

1/010/000

1/780/000

دو ستاره

گروه سنی

تمام وقت

15:30-7:30

نیمه وقت

(4 ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

شیرخوار

9560000

7320000

780/000

1/170/000

نوپا

6850000

5140000

1/010/00

1/780/000

نوباوه

6710000

5020000

1/010/000

1/780/000

سه ستاره

گروه سنی

تمام وقت

15:30-7:30

نیمه وقت

(4 ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

شیرخوار

10360000

7930000

780/000

1/170/000

نوپا

7420000

5560000

1/010/00

1/780/000

نوباوه

7270000

5430000

1/010/000

1/780/000

چهار ستاره

گروه سنی

تمام وقت

15:30-7:30

نیمه وقت

(4 ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

شیرخوار

11160000

8540000

780/000

1/170/000

نوپا

7990000

5990000

1/010/00

1/780/000

نوباوه

7830000

5850000

1/010/000

1/780/000

استان تهران -  بهزیستی تهران –  مناطق 8-2 و 22 - سال 1398

یک ستاره مشروط( کلیه ارقام به ریال می باشد)

گروه سنی

تمام وقت

15:30-7:30

نیمه وقت

(4 ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

شیرخوار

5620000

4280000

780/000

1/170/000

نوپا

5030000

3870000

1/010/00

1/780/000

نوباوه

5030000

3870000

1/010/000

1/780/000

یک ستاره

گروه سنی

تمام وقت

15:30-7:30

نیمه وقت

(4 ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

شیرخوار

6180000

4710000

780/000

1/170/000

نوپا

5530000

4260000

1/010/00

1/780/000

نوباوه

5530000

4260000

1/010/000

1/780/000

دو ستاره

گروه سنی

تمام وقت

15:30-7:30

نیمه وقت

(4 ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

شیرخوار

6740000

5140000

780/000

1/170/000

نوپا

6030000

4640000

1/010/00

1/780/000

نوباوه

6030000

4640000

1/010/000

1/780/000

سه ستاره

گروه سنی

تمام وقت

15:30-7:30

نیمه وقت

(4 ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

شیرخوار

7300000

5560000

780/000

1/170/000

نوپا

6540000

5030000

1/010/00

1/780/000

نوباوه

6540000

5030000

1/010/000

1/780/000

چهار ستاره

گروه سنی

تمام وقت

15:30-7:30

نیمه وقت

(4 ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

شیرخوار

7870000

5990000

780/000

1/170/000

نوپا

7040000

5420000

1/010/00

1/780/000

نوباوه

7040000

5420000

1/010/000

1/780/000

استان تهران -  بهزیستی تهران  –  مناطق 14-9 و 17 و18 و 21 - سال 1398

یک ستاره مشروط( کلیه ارقام به ریال می باشد)

گروه سنی

تمام وقت

15:30-7:30

نیمه وقت

(4 ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

شیرخوار

5440000

4180000

780/000

1/170/000

نوپا

4660000

3590000

1/010/00

1/780/000

نوباوه

3870000

2970000

1/010/000

1/780/000

یک ستاره

گروه سنی

تمام وقت

15:30-7:30

نیمه وقت

(4 ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

شیرخوار

5980000

4600000

780/000

1/170/000

نوپا

5130000

3950000

1/010/00

1/780/000

نوباوه

4260000

3270000

1/010/000

1/780/000

دو ستاره

گروه سنی

تمام وقت

15:30-7:30

نیمه وقت

(4 ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

شیرخوار

6530000

5020000

780/000

1/170/000

نوپا

5590000

4310000

1/010/00

1/780/000

نوباوه

4640000

3560000

1/010/000

1/780/000

سه ستاره

گروه سنی

تمام وقت

15:30-7:30

نیمه وقت

(4 ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

شیرخوار

7070000

5430000

780/000

1/170/000

نوپا

6060000

4670000

1/010/00

1/780/000

نوباوه

5030000

3860000

1/010/000

1/780/000

چهار ستاره

گروه سنی

تمام وقت

15:30-7:30

نیمه وقت

(4 ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

شیرخوار

7620000

5850000

780/000

1/170/000

نوپا

6520000

5030000

1/010/00

1/780/000

نوباوه

5420000

4160000

1/010/000

1/780/000

استان تهران – منطقه 15 و 16و19 و 20  بهزیستی تهران و کلیه ی مناطق بهزیستی ری – سال 1398

یک ستاره مشروط( کلیه ارقام به ریال می باشد)

گروه سنی

تمام وقت

15:30-7:30

نیمه وقت

(4 ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

شیرخوار

5420000

4280000

780/000

1/170/000

نوپا

3280000

2520000

1/010/00

1/780/000

نوباوه

3060000

2360000

1/010/000

1/780/000

یک ستاره

گروه سنی

تمام وقت

15:30-7:30

نیمه وقت

(4 ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

شیرخوار

5960000

4710000

780/000

1/170/000

نوپا

3610000

2770000

1/010/00

1/780/000

نوباوه

3370000

2600000

1/010/000

1/780/000

دو ستاره

گروه سنی

تمام وقت

15:30-7:30

نیمه وقت

(4 ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

شیرخوار

6500000

5140000

780/000

1/170/000

نوپا

3940000

3020000

1/010/00

1/780/000

نوباوه

3670000

2830000

1/010/000

1/780/000

سه ستاره

گروه سنی

تمام وقت

15:30-7:30

نیمه وقت

(4 ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

شیرخوار

7050000

5560000

780/000

1/170/000

نوپا

4260000

3280000

1/010/00

1/780/000

نوباوه

3980000

3070000

1/010/000

1/780/000

چهار ستاره

گروه سنی

تمام وقت

15:30-7:30

نیمه وقت

(4 ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

شیرخوار

7590000

5990000

780/000

1/170/000

نوپا

4590000

3530000

1/010/00

1/780/000

نوباوه

4280000

3300000

1/010/000

1/780/000

استان تهران -  سایر  شهرستان ها – سال 1398

یک ستاره مشروط( کلیه ارقام به ریال می باشد)

گروه سنی

تمام وقت

15:30-7:30

نیمه وقت

(4 ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

شیرخوار

4320000

3480000

780/000

1/170/000

نوپا

3560000

2840000

1/010/00

1/780/000

نوباوه

1770000

1420000

1/010/000

1/780/000

یک ستاره

گروه سنی

تمام وقت

15:30-7:30

نیمه وقت

(4 ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

شیرخوار

4750000

3830000

780/000

1/170/000

نوپا

3920000

3120000

1/010/00

1/780/000

نوباوه

1950000

1560000

1/010/000

1/780/000

دو ستاره

گروه سنی

تمام وقت

15:30-7:30

نیمه وقت

(4 ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

شیرخوار

5180000

4180000

780/000

1/170/000

نوپا

4270000

3410000

1/010/00

1/780/000

نوباوه

2120000

1700000

1/010/000

1/780/000

سه ستاره

گروه سنی

تمام وقت

15:30-7:30

نیمه وقت

(4 ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

شیرخوار

5620000

4520000

780/000

1/170/000

نوپا

4630000

3690000

1/010/00

1/780/000

نوباوه

2300000

1850000

1/010/000

1/780/000

چهار ستاره

گروه سنی

تمام وقت

15:30-7:30

نیمه وقت

(4 ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

شیرخوار

6050000

4870000

780/000

1/170/000

نوپا

4980000

3980000

1/010/00

1/780/000

نوباوه

2480000

1990000

1/010/000

1/780/000

کد خبر 8305

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 7 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد