مناقصه ارائه خدمات کمی وکیفی به کودکان شیرخوارگاه بهزیستی اهواز

اداره کل بهزیستی استان خوزستان درنظر دارد که مشارکت در ارائه خدمات کمی وکیفی کودکان شیرخوارگاه خود رادرسطح شهرستان اهواز واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی شماره :۲۰۰۲۰۰۵۴۹۶۰۰۰۰۰۷

 اداره کل بهزیستی استان خوزستان درنظر دارد که مشارکت در ارائه خدمات کمی وکیفی کودکان شیرخوارگاه خودرادرسطح شهرستان اهواز به شرح اسناد مناقصه ،ازطریق مناقصه عمومی انجام نمایدلذا از موسسات واجدشرایط دعوت بعمل می آیدازتاریخ نشر آگهی به مدت۵ روز کاری جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه الکترونیکی دولت(ستاد)مراجعه نمایند.مبلغ تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به صورت ضمانتنامه بانکی ویافیش واریزی به شماره حساب ۶۴۰۱۰۰۰۰۴۰۵۷۰۳۴۵۰۷۶۱۰۹۲۴ ir نزد بانک مرکزی می باشد.فروش اسناد از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲ وارائه پیشنهادات ازتاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲ به پایان می رسد و زمان بازگشایی پاکتها مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ راس ساعت ۹ صبح در دفتر معاونت پشتیبانی می باشد . ارائه تنها پاکت تضمین شرکت در مناقصه(پاکت الف) به دبیرخانه اداره کل بهزیستی الزامی است ومناقصه صرفا از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار می گردد.

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان خوزستان

کد خبر 82667

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 5 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد