آگهی فراخوان مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) نوبت دوم

اداره کل بهزیستی استان زنجان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه ذیل را مطابق با قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاران واجد شرایط و دارای ظرفیت آزاد ارجاع کار واگذار نماید.

عنوان پروژه: بهسازی و تکمیل ساختمان سالمندان زنجان و محوطه پیرامونی آن  
برآورد تقریبی بر اساس فهرست بهای سال ۱۴۰۲: ۳۹/۳۸۹/۶۳۷/۱۴۵ ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:۱/۹۶۹/۴۸۱/۸۵۷ریال

رشته و رتبه پیمانکاری: پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاران (اشخاص حقیقی و حقوقی) حداقل رتبه ۵ در رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  
محل تامین اعتبار: اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای 
نوع تخصیص: نقدی
مدت پیمان ۲/۵ ماه شمسی است. این مدت تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: روز پنجشنبه مورخ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ لغایت روزپنجشنبه۱۴۰۲/۰۴/۰۱
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ لغایت روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
- تحویل پاکت حاوی تضمین شرکت در مناقصه در بازه ی زمانی مذکور به دبیرخانه اداره کل بهزیستی استان ضروری می باشد.
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ در محل اداره کل بهزیستی استان زنجان
لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  
اطلاعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف (تضمین شرکت در مناقصه) : 
آدرس: زنجان- خیابان امام -میدان پانزده خرداد- اداره کل بهزیستی استان زنجان- واحد دبیرخانه- تلفن ۳۳۵۵۲۱۹۳
 روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان زنجان

کد خبر 82315

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد