خدمات توانبخشی، فرآیندی هدف‌دار جهت بازتوانی افراد دارای معلولیت

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی درخصوص بخشی از اقدامات انجام گرفته در حوزه توانبخشی بهزیستی استان از ابتدای سال‌جاری تاکنون، گفت: ارائه خدمات توانبخشی به ۶۳۵۰ نفر از افراد دارای معلولیت فاقد خانواده موثر در ۱۰۵ مرکز نگهداری شبانه‌روزی و ارائه خدمات توانبخشی و مراقبتی به ١٥٠٠ نفر از توانخواهان اعصاب و روان فقط بخشی از خدماتی است که در مراکز نگهداری تحت پوشش بهزیستی خراسان رضوی انجام گرفته است.

دکتر مسعود فیروزی با بیان اینکه وظایف بهزیستی فقط محدود به مراکز نگهداری شبانه‌روزی نمی‌شود و ارائه خدمات توانبخشی در منزل و خدمات پرستاری و مددکاری در خانواده به توانخواهانی که از مراکز شبانه‌روزی ترخیص شده یا همچنان به حمایت‌های سرپایی نیازمند هستند، همواره در دستور کار قرار گرفته است، گفت: برخورداری۷۸۶ نفر از توانخواهان بسترگرا از خدمات توانبخشی در منزل(از طریق ۲۱ مرکز ویزیت در منزل) با هدف تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت مناطق صعب‌العبور به خدمات توانبخشی در دوران طلایی درمان و  همینطور ارائه خدمات مراقبت درمنزل و توانبخشی به ۴۱۵ نفر از توانخواهان فاقد مراقب موثر به منظور اطمینان از تامین نیازهای اولیه آنان از طریق ۵ مرکز مراقبت درمنزل از دیگر اقدامات انجام گرفته در این حوزه از ابتدای سال‌جاری می‌باشد.

وی ضمن تاکید بر اینکه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ی ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ بسیار موثر است، گفت: نتایج تحقیقات علمی انجام گرفته دراین حوزه حاکی از این است که ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ آﻣﻮزش‌دﯾﺪه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ی ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎﺳ‌ﻬﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی آن در ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی افزود: زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن، زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮوز ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث را افزایش داده و آمار معلولیت‌ها بر اثر سوانح ﻧﯿﺰ رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺮوزه ﺑﺮرﺳﯽ و ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﯾﮑﯽ از ﻣﻬم‌ﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. به‌منظور تحقق این هدف از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۹۹۸ نفر در استان خراسان رضوی از خدمات توانپزشکی جهت کاهش عوارض معلولیت برخوردار شده‌اند.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات توان‌بخشی مطلوب به معلولان همواره از دغدغه‌های مهم بهزیستی محسوب می‌شود، گفت: مهم‌ترین هدف برنامه‌های توانبخشی، قادرسازی افراد دارای معلولیت به منظور دستیابی به سطح نهایی توانایی و عملکرد جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی می‌باشد. توانبخشی شامل اقداماتی است که فقدان کارکرد را در افراد دارای معلولیت جبران کرده و سازگاری اجتماعی آنها را تسهیل می‌کند.

فیروزی با اشاره به اینکه تعداد ۳۸۰۰ نفراز توانخواهان از طریق ۷۵ مرکز توانبخشی روزانه از ابتدای سال‌جاری از خدمات توانبخشی فوری جهت کاهش عوارض معلولیت بهره‌مند شده‌اند، گفت: از طریق پیگیری‌های توانبخشی حرفه‌ای و دریافت حمایت ۸ کارگاه تولیدی و ۳مرکز برای گروهی از این افراد اشتغال‌زایی و کاریابی نیز انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه کیفیت زندگی در افراد برخوردار از خدمات توانبخشی به‌طور معناداری بالاتر از افراد محروم از این خدمات می‌باشد، گفت: خدمات توانبخشی تاثیر قابل ملاحظه‌ای در اﺑﻌﺎد رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ، ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﯾﺶ رواﻧﯽ و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در زﻧﺪﮔﯽ افراد دارای معلولیت می‌گذارد. ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﺪﻣﺎت ارائﻪ ﺷﺪه در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺑه‌ﺨﺼﻮص در اﺑﻌﺎد ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ می‌تواﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدد و زﻣﯿﻨﻪ را حتی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

کد خبر 73221

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 9 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد