آگهی مناقصه کالا و تجهیزات توانبخشی بهزیستی خوزستان

اداره کل بهزیستی استان خوزستان درنظرداردکالاوتجهیزات توانبخشی( ویلچر) خودرابه شرح اسناد مناقصه ،ازطریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

بسمه تعالی

آگهی مناقصه عمومی شماره ۲۰۰۱۰۰۵۴۹۶۰۰۰۰۱۲

 اداره کل بهزیستی استان خوزستان درنظرداردکالاوتجهیزات توانبخشی( ویلچر) خودرابه شرح اسناد مناقصه ،ازطریق مناقصه عمومی خریداری نمایدلذا از شرکتهای واجدشرایط دعوت بعمل می آیدازتاریخ نشر آگهی به مدت۵ روز کاری جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه الکترونیکی دولت(ستاد)مراجعه نمایند.مبلغ تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به صورت ضمانتنامه بانکی براساس فرم آیین نامه تضمین که به پیوست در شرایط ممناقصه موجود می باشدویافیش واریزی به شماره حساب ۶۴۰۱۰۰۰۰۴۰۵۷۰۳۴۵۰۷۶۱۰۹۲۴ ir  میباشد.فروش اسنادازتاریخ۱۴۰۱/۰۹/۲۸لغایت۱۴۰۱/۱۰/۰۳ساعت۱۲وارائه پیشنهاداز تاریخ۱۴۰۱/۱۰/۰۴لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ساعت ۱۲ به پایان می رسد و زمان بازگشایی پاکتها مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸راس ساعت ۱۰ صبح در دفتر معاونت پشتیبانی می باشد . ارائه تنها پاکت تضمین شرکت در مناقصه(پاکت الف) به اداره کل بهزیستی خوزستان الزامی است ومناقصه صرفا از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار می گردد.

کلیه هزینه های حمل، بارگیری وتخلیه کالا تا تحویل به اداره بهزیستی استان خوزستان بعهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان خوزستان

کد خبر 70496

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد