آگهی مناقصه|خرید کالاوتجهیزات توانبخشی (ویلچر) اداره کل بهزیستی خوزستان

آگهی مناقصه عمومی شماره ۲۰۰۰۰۰۵۴۹۶۰۰۰۰۰۵ خرید کالاوتجهیزات توانبخشی (ویلچر) اداره کل بهزیستی خوزستان

اداره کل بهزیستی استان خوزستان درنظرداردکالاوتجهیزات توانبخشی( ویلچر) خودرابه شرح اسناد مناقصه ،ازطریق مناقصه عمومی خریداری نمایدلذا از شرکتهای واجدشرایط دعوت بعمل می آیدازتاریخ نشر آگهی به مدت۵ روز کاری جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه الکترونیکی دولت(ستاد)مراجعه نمایند.مبلغ تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۱ریال به صورت ضمانتنامه بانکی ویافیش واریزی به شماره حساب ۶۴۰۱۰۰۰۰۴۰۵۷۰۳۴۵۰۷۶۱۰۹۲۴ ir  می باشد.فروش اسناد از تاریخ۰۳/۱۲/۱۴۰۰لغایت ۰۸/۱۲/۱۴۰۰ ساعت ۱۲ وارائه پیشنهادات از تاریخ۰۹/۱۲/۱۴۰۰لغایت ۲۱/۱۲/۱۴۰۰ ساعت ۱۲ به پایان می رسد و زمان بازگشایی پاکتها مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ راس ساعت ۱۰ صبح در دفتر معاونت پشتیبانی می باشد . ارائه تنها پاکت تضمین شرکت در مناقصه(پاکت الف) به اداره کل بهزیستی خوزستان الزامی است ومناقصه صرفا از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار می گردد.

کلیه هزینه های حمل، بارگیری وتخلیه کالا تا تحویل به اداره بهزیستی استان خوزستان بعهده برنده مناقصه می باشد.

  روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان خوزستان

کد خبر 52728

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 10 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد