۳۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۳
پویش عید قربان (دهه ولایت)

راه های اهدای نذورات به صورت آنلاین به نیازمندان

شماره کارت مجازی   ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۱۸۱۶۷۸۴   متصل به حساب مشارکت‌های مردمی

شماره حساب:   ۴۱۶۴۰۳۴۵۴۱۷۰۶۱۰۰

به نام هدایای خاص مشارکت‌های مردمی نزد بانک مرکزی

سامانه‌های
ussd:   *۷۳۳*۴*۱۴۰۰۰۲۴#

مراجعه به کلیه‌ی ادارات بهزیستی شهرستان‌ها و موسسات خیریه به منظور اهدای کمک‌های غیر نقدی

« رمضان، ماه مهربانی و کرامت مبارک باد»

آمار موسسات خیریه

ردیف نام موسسه  محل فعالیت حوزه فعالیت شماره تماس
۱ مؤسسه خیریه و غیرانتفاعی برکات المحسنین  سنندج اجتماعی   کریمی ۰۹۱۸۳۷۹۳۹۸۴- ۰۹۱۸۳۸۰۸۶۴۳ ادیبی مجد- ۰۹۱۸۳۷۳۰۴۱۶ محمدی راد 
۲ موسسه خیریه آسوی زانیاران کردستان سنندج اجتماعی  قبادی ۰۹۱۸۱۷۱۸۶۰۷- گلباغی ۰۹۱۸۳۷۱۰۴۵۳
۳ مؤسسه خیریه و غیرانتفاعی ئاسوی بی نیازی  سنندج اجتماعی کرمی ۰۹۱۸۹۸۰۲۱۳۶
۴ مؤسسه خیریه و غیرانتفاعی تروسکه رحمت سنندج اجتماعی ۹۱۸۳۷۱۰۳۴۲
۵ موسسه خیریه و غیرانتفاعی ژینو مسکن سنندج اجتماعی ۰۹۱۸۳۸۰۶۲۸۲ مسلمی مقدم ۰۹۱۸۳۷۲۴۹۴۳-دستخوش
۶ موسسه خیریه پیامبر رحمت کردستان سنندج اجتماعی  جبرئیل بهمنی ۰۹۱۸۸۷۳۱۶۵۱-  براتعلی۰۹۱۸۳۷۳۰۱۱۵
۷ مؤسسه خیریه حمایت از زنان و دختران کردستان سنندج اجتماعی   ۰۹۱۸۳۷۱۲۲۰۲ برادری ۰۹۱۸۳۸۰۸۴۲۶-  امین الاسلامی
۸ مؤسسه خیریه و غیرانتفاعی هاوری خیر خوازانی سنه سنندج اجتماعی  تاژ۰۹۱۸۳۷۹۵۲۹۱ -۰۹۱۸۸۷۱۹۴۰۲خسرو بخش- ۰۹۱۸۳۷۷۰۲۱۵ روشن
۹ مؤسسه خیریه و غیرانتفاعی دارالاحسان سنندج اجتماعی عزت پور ۰۹۱۸۸۷۱۲۰۵۱- ۰۹۱۸۸۷۱۰۶۳۳حسینی- آریا ۰۹۱۸۱۷۱۱۴۷۳
۱۰ مؤسسه خیریه و غیرانتفاعی مراد انصار سنندج سنندج اجتماعی   بازشاهی ۰۹۱۸۳۷۱۰۴۰۲- ۰۹۱۸۸۷۲۹۶۷۱ پورساجد
۱۱ مؤسسه غیرانتفاعی خیرین مسجد سراج بهاران سنندج اجتماعی  ۹۱۸۸۷۳۸۲۱۸شرفی- ۰۹۱۸۳۷۹۴۰۹۴ سعیدی- ۳۳۷۷۹۲۷۵-  ۰۹۱۸۳۷۹۴۰۹۴
۱۲ مؤسسه خیریه و غیرانتفاعی سراج الخیرین کردستان سنندج اجتماعی ۰۹۱۸۳۷۸۱۰۳۳ جمال احمدی 
۱۳ مؤسسه خیریه و غیرانتفاعی نیکوکاران سنندج (استاد حمدی) سنندج اجتماعی  ۰۹۱۸۸۷۲۴۲۰۳ سید زاهدی
۱۴ موسسه خیریه و غیر انتفاعی امام محمد غزالی سنندج اجتماعی  ۰۹۱۸۱۷۳۰۴۹۴زانیار- ۰۹۱۸۸۷۲۵۲۷۵ ژولیده -  ۰۹۱۸۳۸۰۲۴۰۲ سیدالشهدایی-
۱۵ مؤسسه خیریه و غیرانتفاعی روجیار کردستان سنندج اجتماعی  اکبری ۰۹۱۹۹۳۰۰۱۲۸- فاتحی پور ۰۹۱۸۱۷۱۰۰۹۸- ۳۳۱۲۵۴۴۰
۱۶ موسسه خیریه عدالت و برابری کردستان سنندج اجتماعی    احمدی ۰۹۱۸۳۸۰۱۵۱۳- فتحی ۰۹۱۸۸۷۳۰۵۳۴
۱۷ موسسه خیریه و غیر انتفاعی باران رحمت کردستان سنندج اجتماعی  ۰۹۱۸۸۷۲۸۶۶۲بدوحی - ۰۹۱۸۱۷۱۰۳۶۰ مجیدپور- ۳۳۵۶۰۲۰
۱۸ موسسه خیریه و غیرانتفاعی صلاح الدین کردستان سنندج اجتماعی ۰۹۱۸۳۷۱۷۵۸۹قادری-   غربی ۰۹۱۸۳۷۳۷۵۰۸ 
۱۹ موسسه خیریه غیرانتفاعی هیوای ژیان سنندج اجتماعی ۰۹۱۸۸۷۳۳۶۱۶ابراهیمی- سید زاده ۰۹۱۸۳۸۰۷۴۵۲- ۰۹۱۸۳۷۱۷۴۸۲ عبدالله زاده- ۳۳۲۳۰۲۲۳
۲۰ موسسه غیرانتفاعی خانه خیرین امیدواران کردستان سنندج اجتماعی  رحیمی ۰۹۱۸۳۷۱۱۶۵۰
۲۱ موسسه خیریه بوستان امید و رحمت کردستان سنندج اجتماعی  ملایی ۰۹۱۸۳۸۰۹۷۳۸- ۳۳۷۳۰۶۲۶- پاک نهاد ۰۹۱۸۸۷۱۱۷۵۵- ۰۹۱۸۳۷۱۰۶۱۷
۲۲ موسسه خیریه و غیرانتفاعی ندای مریم سنندج اجتماعی  ۰۹۱۸۷۷۰۱۴۵۹- ۳۳۲۳۶۹۸۹ - شادمانی ۰۹۱۸۸۷۶۱۲۳۱
۲۳ موسسه خیریه اکرام جاوید کردستان سنندج اجتماعی  عزیزپور ۰۹۱۸۳۷۹۱۲۵۹- ۳۳۴۵۴۴۵۲- کریمی ۰۹۱۸۸۷۸۳۷۷۸- ۳۳۲۳۳۱۵۸- ۰۹۱۸۸۷۸۸۲۳۰ محمودیان
۲۴ موسسه خیریه مهرآفرین پناه عصر سنندج اجتماعی ۹۱۲۲۳۰۱۶۸۵
۲۵ موسسه خیریه ژیار گه لان پایگلان سنندج اجتماعی   محمدیان ۰۹۱۸۹۶۹۳۰۸۱- ۳۳۱۱۶۱۲۸- علی پناه ۰۹۱۸۳۷۳۱۱۴۹
۲۶ موسسه خیریه و غیرانتفاعی همیاران حکمت آبیدر سنندج اجتماعی  ۰۹۱۸۹۷۱۱۰۵۷ رحمانی- ۰۹۱۸۳۷۱۲۳۷۰- ۳۳۳۸۳۶۲۸- ۰۹۱۲۲۲۰۰۶۱۳
۲۷ موسسه خیریه و غیر انتفاعی بنیاد خیریه حمایت از نابینایان و کم بینایان  سنندج توانبخشی ذوالفقارنسب ۰۹۱۲۱۱۲۱۳۰۰ - فاروقی ۰۹۱۸۱۷۱۸۳۴۵
۲۸ مؤسسه خیریه و غیرانتفاعی بهار  سنندج توانبخشی  گزانی زاد ۰۹۱۸۸۷۳۴۳۱۵- قادرمرزی ۰۹۱۸۱۷۱۱۸۵۶- ۰۸۷۳۳۷۲۲۷۰۲
۲۹ مؤسسه خیریه و غیر انتفاعی مهریاران جوان سنندج سنندج اجتماعی ۹۱۸۱۷۳۱۸۸۷
۳۰ موسسه خیریه ئه ستیره ی سلامتی دل آوا سنندج اجتماعی ۹۱۸۸۷۰۸۴۷۴
۳۱ موسسه خیریه سرای نور و رضوان کردستان سنندج اجتماعی  شکوهی۰۹۱۸۷۸۸۱۳۳۵- ۰۹۱۸۲۴۵۴۴۶۸ صیدی
۳۲ موسسه خیریه آبشار رحمت الله صلوات آباد سنندج اجتماعی  ۰۹۱۸۷۹۰۲۹۲۴- ۳۳۴۶۲۵۰۱
۳۳ خانه ی مهر و ئه وین زاگرس کردستان سنندج اجتماعی  زانیار زندی ۰۹۱۸۸۷۷۴۲۱۳
۳۴ موسسه خیریه هانای پاکان ولات سنندج اجتماعی عبدی۰۹۱۸۳۷۸۳۸۵۰- قربانی نژاد ۰۹۱۸۶۶۶۲۲۱۶
۳۵ موسسه خیریه دیار سخاوت سنندج سنندج اجتماعی ۰۹۱۹۴۵۰۲۹۳۹خالدیان- ۰۹۱۸۳۷۱۳۴۳۱ غلامی
۳۶ موسسه خیریه سروش ساناهی زاگرس سنندج اجتماعی ۹۱۸۳۷۳۰۲۵۳
۳۷ موسسه خیریه و غیرانتفاعی سیبه ری ژین کردستان سنندج اجتماعی  ۰۹۱۸۲۴۸۳۲۴۱نصری- ۰۹۱۸۷۷۳۱۴۲۸عبدی
۳۸ موسسه خیریه ئاسوی هاودلی کوردستان سنندج اجتماعی  ۰۹۱۸۶۶۶۹۴۴۳محمدی- ۰۹۱۸۱۷۱۹۴۳۶پیک بر
۳۹ موسسه خیریه و غیرانتفاعی ده ستی یار مه تی ئه وین کردستان سنندج اجتماعی  محمدی ۰۹۰۱۹۲۰۵۲۴۸- غفاری ۰۹۱۸۸۷۸۸۳۶۷ 
۴۰ موسسه خیریه یارمه تی هه توان سنه سنندج اجتماعی  ساعدپناه ۰۹۳۶۷۹۸۶۰۲۱- نادری ۰۹۱۸۷۸۲۴۷۶۴
۴۱ موسسه خیریه گروه همیار فرشته های آسمانی آبیدر سنندج اجتماعی  ۰۹۱۸۸۷۸۴۷۷۸- ۳۳۶۲۱۷۳۹
۴۲ موسسه غیرتجاری خیریه خانه مهر نیکوکاران خیر کلاتی سنندج اجتماعی  ناصر رحمانی ۰۹۱۸۴۵۰۵۷۰۱- اسمعیل رحمانی ۰۹۱۸۳۷۹۲۷۳۳- ۰۹۳۰۸۴۱۲۴۲۹
۴۳ موسسه فریادرسان ایرانیان آزاد زاگرس سنندج اجتماعی  احمدی ۰۹۱۸۳۷۹۴۲۰۳- محمدی ۰۹۱۸۹۸۲۶۴۱۷
۴۴ موسسه خیریه تیشک مهر کودکان بی سرپرست و بدسرپرست سنندج اجتماعی  صدیقه باتمانی۰۹۱۸۶۵۳۱۲۴۲- ۰۹۱۸۸۳۹۵۴۴۸ یزدان باتمانی
۴۵ موسسه خیریه محفل یار مه تی محیا سنندج اجتماعی استاد نوروزی ۰۹۱۸۲۴۵۸۶۲۲
۴۶ موسسه خیریه امید مردم یار کردستان سنندج اجتماعی سالار علی ویسی  ۰۹۱۸۹۷۰۱۷۶۷
۴۷ موسسه خیریه باشگاه یاران مثبت امید کردستان سنندج پیشگیری فخاری۰۹۱۸۸۷۲۵۴۷۹- کریمی۰۹۳۳۷۸۸۲۸۰۲
۴۸ موسسه هانی هیوای نه مامی ژین سنندج اجتماعی  صلواتی ۰۹۱۸۳۷۹۹۹۱۴- سلطانی ۰۹۱۸۶۶۹۷۰۰۲
۴۹ مؤسسه خیریه محبان سقز سقز اجتماعی محمد زارع زاده ۰۹۱۸۳۷۴۰۴۰۹-  ۰۹۱۸۳۷۴۴۵۵۰امیر زارع زاده
۵۰ مؤسسه خیریه سبحان  سقز اجتماعی  شافعی۰۹۱۸۹۷۶۰۵۹۳- امینی ۰۹۱۸۳۷۶۳۸۹۳
۵۱ مؤسسه خیریه غیرانتفاعی ژیان سارای سقز سقز اجتماعی  ۰۹۱۸۸۷۵۶۴۳۲روشن فکر- ناهیده حسینی ۰۹۱۸۶۵۵۵۳۶۷
۵۲ مؤسسه خیریه و غیر انتفاعی کوثر سقز اجتماعی   آسور ۰۹۱۸۸۷۵۷۶۹۵ -بهرامی ۰۹۱۸۳۷۶۳۳۲۹
۵۳ موسسه خیریه رحمت باران مهر سقز سقز اجتماعی  ۰۹۳۹۵۸۹۹۳۰۱ فلسفی- ۳۶۲۷۹۰۹۷
۵۴ موسسه خیریه و غیرانتفاعی مهر سقز (توانبخشی و نگهداری سالمندان مهر)  سقز توانبخشی    ۰۹۱۸۳۷۴۰۲۳۴سیاه بانی- عزیزی ابوالمومن ۰۹۱۸۳۷۶۳۵۷۱
۵۵ موسسه خیریه دارالاحسان نور سقز سقز اجتماعی  ۰۹۱۸۱۷۶۵۸۲۳ فرجی- ۰۹۱۸۸۷۶۰۲۹۰مرادی
۵۶ مرکز غیرانتفاعی مجتمع فرهنگی تربیتی کودکان حاج افتخار امینی  سقز اجتماعی  ۰۹۱۸۸۷۴۵۶۰۷-  ۳۶۲۱۹۵۵۵
۵۷ موسسه غیرانتفاعی خیریه بهبود شفا (مرکز جامع توانبخشی- مراقبتی شبانه روزی معلولان جسمی حرکتی بالای ۱۴ سال پسران بهبود شفا) سقز توانبخشی  ۰۹۱۸۳۷۴۱۰۱۹- ۳۶۲۹۴۰۰۰
۵۸ موسسه خیریه مهر باران و دانش سقز سقز اجتماعی  ۰۹۱۸۳۷۴۷۲۰۲- فیضی ۰۹۱۸۳۷۴۱۸۳۰
۵۹ موسسه خیریه و غیرانتفاعی امام صادق(ع) قروه قروه اجتماعی ۰۹۱۸۷۱۳۵۴۰۶ - ۳۵۲۴۲۰۶۰
۶۰ موسسه خیریه مهدیه ایثار قروه اجتماعی  ۰۹۱۸۳۷۰۹۷۴۸- ۳۵۲۵۲۲۴۶
۶۱ موسسه خیریه سرچشمه صحاب رحمت سریش آباد قروه اجتماعی  ۰۹۱۸۰۵۱۰۳۲۵- ۰۸۷۳۵۴۲۱۵۰۵- ۰۹۱۸۸۷۲۸۹۷۱- ۰۹۱۸۳۷۷۵۳۹۸
۶۲ موسسه خیریه و غیرانتفاعی سماء قروه کردستان قروه اجتماعی   ۰۸۷۳۵۲۲۲۱۱۰- ۰۹۱۸۳۷۲۲۰۳۳- ۰۹۱۸۳۷۰۶۸۷۹
۶۳ موسسه خیریه و غیر انتفاعی زندگی امید عاطفه ها ی شهرستان قروه قروه اجتماعی ۰۹۱۸۵۳۸۶۵۴۱- ۳۵۲۲۶۸۲۵- ۰۹۱۸۱۷۰۶۵۴۱- ۰۹۱۸۶۶۸۸۴۶۰
۶۴ موسسه توانبخشی نگهداری شبانه روزی معلولین ذهنی دختران بالای ۱۴ سال خدیجه الکبری وینسار قروه توانبخشی  ۰۹۱۸۱۷۰۷۶۲۵
۰۹۱۸۶۵۷۶۲۷۹- ۰۹۱۸۳۱۳۷۶۸۰- ۳۵۴۹۱۳۸۰
۶۵ موسسه خیریه خانه امید شهرستان قروه قروه اجتماعی  ۰۹۱۸۷۸۹۱۰۶۶خاطری- ۰۹۱۸۸۷۲۷۰۵۶ملکی
۶۶ موسسه انفاس قدسی شهرستان قروه قروه اجتماعی  خالدیان۰۹۱۸۶۰۸۵۰۰۸  - ۳۵۲۲۲۱۱۰
۶۷ مؤسسه خیریه و غیرانتفاعی امام حسن مجتبی (ع) بیجار اجتماعی  محمدیاری ۰۹۱۸۱۷۲۴۱۵۶- سیدفرجی ۰۹۱۸۵۳۸۴۲۲۳- ۳۸۲۳۵۹۳۹
۶۸ موسسه خیریه و غیرانتفاعی مهرآفرین گروس بیجار اجتماعی  ۰۹۱۸۳۷۸۱۵۲۳- ۰۹۱۸۳۷۸۵۰۲۳- ۳۸۲۴۱۰۱۰
۶۹ موسسه خیریه غیرانتفاعی و هیات امنایی ۲۲بهمن بیجار (موسسه شبانه روزی توانبخشی معلولین ذهنی بالای ۱۵سال دختران ۲۲بهمن بیجار) بیجار توانبخشی  همایی ۰۹۱۸۳۷۰۱۷۶۴- رضایی ۰۹۱۸۱۷۰۳۰۴۷- ۳۸۲۳۲۰۲۲
۷۰ مؤسسه خیریه و غیرانتفاعی هدیه بانه اجتماعی ۹۱۸۱۷۶۸۴۷۱
۷۱ موسسه خیریه و غیر انتفاعی احسان بانه  بانه اجتماعی  سعیدی ۰۹۱۸۳۷۵۵۳۴۲- ۰۸۷۳۴۲۳۵۱۳۵- ۰۹۱۸۹۹۹۹۶۲۰
۷۲ موسسه خیریه باقیات الصالحات کامیاران اجتماعی طه ۰۹۱۸۸۷۰۴۴۳۵- شیروانی ۰۹۱۸۳۷۷۶۲۶۷
۷۳ موسسه خیریه هیوای نیشتمان روژ هه لات کامیاران اجتماعی  ۰۹۱۸۸۷۷۲۷۹۰ - ۰۹۱۸۸۷۷۹۱۱۵
۷۴ موسسه خیریه هانای ژیان کامیاران کامیاران اجتماعی ۳۵۵۲۱۶۱۹
۷۵ موسسه خیریه و غیرانتفاعی سومای ژیان دیواندره اجتماعی کرمی ۰۹۱۴۳۱۶۹۲۵۹- ۰۹۱۸۳۷۸۶۱۷۵
اسماعیلی ۰۹۱۸۳۷۸۷۶۸۹- ۳۸۷۲۶۲۴۲
۷۶ موسسه خیریه و غیرانتفاعی ابرار دیواندره اجتماعی  ۰۹۱۸۳۷۲۸۲۴۰- ۳۸۷۲۷۰۰۱
۷۷ مؤسسه خیریه  و غیر انتفاعی خاتم الآنبیاء دیواندره اجتماعی  ۰۹۱۹۹۸۲۲۳۱۹-۰۹۱۸۹۷۱۳۶۵۵- ۰۸۷۳۸۷۱۲۱۲۲- ۳۸۷۲۸۷۷۰
۷۸ موسسه خیریه احسان ژیان دیواندره دیواندره اجتماعی  ۰۹۱۸۱۷۰۹۴۸۷- ۳۸۷۲۷۵۸۴- ۰۹۱۸۹۸۰۵۷۴۶
۷۹ مؤسسه خیریه باران رحمت  مریوان اجتماعی کاردانی ۰۹۱۸۱۷۴۰۲۵۲۸- رحمانی ۰۹۱۸۸۷۴۶۳۰۱- کریمی ۰۹۱۸۸۷۱۲۰۹۳
۸۰ موسسه خیریه و غیر انتفاعی نیکوکاران نواندیش مریوان اجتماعی  ۰۹۱۸۸۷۶۳۹۱۷- ۰۸۷۵۳۲۲۳۹۶۵
۸۱ موسسه خیریه روناهی ماموستایان مریوان مریوان اجتماعی رشیدی ۰۹۱۸۸۷۶۶۷۳۲- حیدری ۰۹۳۹۹۴۶۲۱۰۰
۸۲ موسسه خیریه بژیک سبز مریوان توانبخشی  منصوری راد۰۹۱۲۰۱۲۷۰۳۵- شهبازی ۰۹۱۸۳۷۱۸۷۱۴
۸۳ موسسه خیریه امین محسنین ژیوار سروآباد اجتماعی  فتحی ۰۹۱۸۹۸۴۱۹۳۵- اداک ۰۹۱۸۶۵۸۹۹۴۸- ۳۴۸۲۳۷۹۵
۸۴ انجمن خیریه افق بی نیازی سروآباد اجتماعی  وهابیان ۰۹۱۸۱۷۷۳۹۰۰- احدی ۰۹۱۸۸۷۶۳۸۰۷- ۳۴۸۲۳۴۴۱
۸۵ موسسه خیریه رهروان شهداء سروآباد سروآباد اجتماعی  غفاریان ۰۹۹۱۵۳۳۹۳۸۶۶- حسن بیگی ۰۹۱۸۵۷۴۲۶۷۸
۸۶ موسسه خیریه ساریژ دهگلان دهگلان اجتماعی  ۰۸۷۲۵۶۲۲۴۹۷- ۰۹۱۸۳۷۹۴۵۳۳ - ۰۹۱۸۴۱۹۵۲۲۰- ۰۹۱۸۳۷۷۴۶۳۹- ۳۵۱۲۲۴۹۷
۸۷ موسسه خیریه هاوریان روناکی لیلاخ دهگلان اجتماعی ۹۱۸۱۷۳۹۶۵۵

مشخصات مدیرکل ؛ معاون مشارکتها و روسای ادارات بهزیستی شهرستانهای استان کردستان

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

تلفن

آدرس

سید صباح قریشی

مدیر کل

۳۳۲۳۳۸۳۵

سنندج بلوار شبلی جنب کوچه خسرو آباد

حسین رسولی

معاون مشارکتهای مردمی

۳۳۲۳۵۸۶۲

سنندج بلوار شبلی معاونت مشارکتهای مردمی

سید چنور مهدوی

رئیس اداره بهزیستی شهرستان دیواندره

۳۸۷۲۳۳۴۴

اداره بهزیستی شهرستان دیواندره

رضا شاهمرادی

رئیس اداره بهزیستی شهرستان بیجار

۳۸۲۲۴۹۳۲

اداره بهزیستی شهرستان بیجار

قربانعلی رسولی

رئیس اداره بهزیستی شهرستان دهگلان

۳۵۱۲۸۸۵۶

اداره بهزیستی شهرستان دهگلان

حبیب ا.. ابراهیمی

رئیس اداره بهزیستی شهرستان کامیاران

۳۵۵۲۴۱۰۸

اداره بهزیستی شهرستان کامیاران

پیمان رشیدی

رئیس اداره بهزیستی شهرستان سروآباد

۳۴۸۲۴۰۳۵

اداره بهزیستی شهرستان سروآباد

شیرکوه بهمنی

رئیس اداره بهزیستی شهرستان مریوان

۳۴۵۹۱۱۱۷

اداره بهزیستی شهرستان مریوان

لقمان صدیقی

رئیس اداره بهزیستی شهرستان بانه

۳۴۲۲۰۹۱۰

اداره بهزیستی شهرستان بانه

محمد جویا

رئیس اداره بهزیستی شهرستان سقز

۳۶۲۳۳۶۸۷

اداره بهزیستی شهرستان سقز

فاطمه محمدی

رئیس اداره بهزیستی شهرستان سنندج

۳۳۲۸۲۱۴۵

اداره بهزیستی شهرستان سنندج

کمال منوچهری

رئیس اداره بهزیستی شهرستان قروه

 ۳۵۲۲۵۵۸۰

اداره بهزیستی شهرستان قروه

کد خبر 34834

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 10 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک