شهریه مهدهای کودک بهزیستی استان تهران در سال ۹۹ اعلام شد.

استان تهران -  بهزیستی تهران –  مناطق ۲ لغایت ۸ و ۲۲ - سال ۱۳۹۹

یک ستاره مشروط

گروه سنی

تمام وقت

۱۵:۳۰-۷:۳۰

نیمه وقت

(۴ ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

فوق برنامه

هرساعت اضافه ماهیانه

تعداد

شهریه

هر فعالیت

تمام وقت

نیمه وقت

شیرخوار

۷/۳۶۰/۰۰۰

۵/۶۱۰/۰۰۰

۱/۰۲۰/۰۰۰

۱/۵۳۰/۰۰۰

-

-

۲۱۰۰۰۰۰

۱/۵۲۰/۰۰۰

نوپا

۶/۵۹۰/۰۰۰

۵/۰۷۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۱

۹۹۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۳۷۰/۰۰۰

نوباوه

۶/۵۹۰/۰۰۰

۵/۰۷۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۱

۹۹۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۳۷۰/۰۰۰

یک ستاره

گروه سنی

تمام وقت

۱۵:۳۰-۷:۳۰

نیمه وقت

(۴ ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

فوق برنامه

هرساعت اضافه ماهیانه

تعداد

شهریه

هر فعالیت

تمام وقت

نیمه وقت

شیرخوار

۸/۱۰۰/۰۰۰

۶/۱۷۰/۰۰۰

۱/۰۲۰/۰۰۰

۱/۵۳۰/۰۰۰

-

-

۲۱۰۰۰۰۰

۱/۶۷۰/۰۰۰

نوپا

۷/۲۴۰/۰۰۰

۵/۵۸۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۲

۱/۰۹۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۵۱۰/۰۰۰

نوباوه

۷/۲۴۰/۰۰۰

۵/۵۸۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۲

۱/۰۹۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۵۱۰/۰۰۰

دو ستاره

گروه سنی

تمام وقت

۱۵:۳۰-۷:۳۰

نیمه وقت

(۴ ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

فوق برنامه

هرساعت اضافه ماهیانه

تعداد

شهریه

هر فعالیت

تمام وقت

نیمه وقت

شیرخوار

۸/۸۳۰/۰۰۰

۶/۷۳۰/۰۰۰

۱/۰۲۰/۰۰۰

۱/۵۳۰/۰۰۰

-

-

۲۱۰۰۰۰۰

۱/۸۲۰/۰۰۰

نوپا

۷/۹۰۰/۰۰۰

۶/۰۸۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۳

۱/۱۸۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۶۵۰/۰۰۰

نوباوه

۷/۹۰۰/۰۰۰

۶/۰۸۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۳

۱/۱۸۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۶۵۰/۰۰۰

سه ستاره

گروه سنی

تمام وقت

۱۵:۳۰-۷:۳۰

نیمه وقت

(۴ ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

فوق برنامه

هرساعت اضافه ماهیانه

تعداد

شهریه

هر فعالیت

تمام وقت

نیمه وقت

شیرخوار

۹/۵۶۰/۰۰۰

۷/۲۸۰/۰۰۰

۱/۰۲۰/۰۰۰

۱/۵۳۰/۰۰۰

-

-

۲۱۰۰۰۰۰

۱/۹۷۰/۰۰۰

نوپا

۸/۵۷۰/۰۰۰

۶/۵۹۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۴

۱/۲۹۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۷۸۰/۰۰۰

نوباوه

۸/۵۷۰/۰۰۰

۶/۵۹۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۴

۱/۲۹۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۷۸۰/۰۰۰

چهار ستاره

گروه سنی

تمام وقت

۱۵:۳۰-۷:۳۰

نیمه وقت

(۴ ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

فوق برنامه

هرساعت اضافه ماهیانه

تعداد

شهریه

هر فعالیت

تمام وقت

نیمه وقت

شیرخوار

۱۰/۳۱۰/۰۰۰

۷/۸۵۰/۰۰

۱/۰۲۰/۰۰۰

۱/۵۳۰/۰۰۰

-

-

۲۱۰۰۰۰۰

۲/۱۳۰/۰۰۰

نوپا

۹/۲۲۰/۰۰۰

۷/۱۰۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۵

۱/۳۸۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۹۲۰/۰۰۰

نوباوه

۹/۲۲۰/۰۰۰

۷/۱۰۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۵

۱/۳۸۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۹۲۰/۰۰۰

استان تهران -  بهزیستی تهران  –  سایر مناطق  ( ۹ به بعد به استثنا ۲۲) – سال ۱۳۹۹

یک ستاره مشروط

گروه سنی

تمام وقت

۱۵:۳۰-۷:۳۰

نیمه وقت

(۴ ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

فوق برنامه

هرساعت اضافه ماهیانه

تعداد

شهریه

هر فعالیت

تمام وقت

نیمه وقت

شیرخوار

۷/۱۳۰/۰۰۰

۵/۴۸۰/۰۰۰

۱/۰۲۰/۰۰۰

۱/۵۳۰/۰۰۰

-

-

۲۱۰۰۰۰۰

۱/۴۸۰/۰۰۰

نوپا

۶/۱۰۰/۰۰۰

۴/۷۰۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۱

۹۲۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۲۷۰/۰۰۰

نوباوه

۵/۰۷۰/۰۰۰

۳/۸۹۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۱

۷۶۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۰۵۰/۰۰۰

یک ستاره

گروه سنی

تمام وقت

۱۵:۳۰-۷:۳۰

نیمه وقت

(۴ ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

فوق برنامه

هرساعت اضافه ماهیانه

تعداد

شهریه

هر فعالیت

تمام وقت

نیمه وقت

شیرخوار

۷/۸۳۰/۰۰۰

۶/۰۳۰/۰۰۰

۱/۰۲۰/۰۰۰

۱/۵۳۰/۰۰۰

-

-

۲۱۰۰۰۰۰

۱/۶۳۰/۰۰۰

نوپا

۶/۷۲۰/۰۰۰

۵/۱۷۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۲

۱/۰۱۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۴۰۰/۰۰۰

نوباوه

۵/۵۸۰/۰۰۰

۴/۲۸۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۲

۸۴۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۱۶۰/۰۰۰

دو ستاره

گروه سنی

تمام وقت

۱۵:۳۰-۷:۳۰

نیمه وقت

(۴ ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

فوق برنامه

هرساعت اضافه ماهیانه

تعداد

شهریه

هر فعالیت

تمام وقت

نیمه وقت

شیرخوار

۸/۵۵۰/۰۰۰

۶/۵۸۰/۰۰۰

۱/۰۲۰/۰۰۰

۱/۵۳۰/۰۰۰

-

-

۲۱۰۰۰۰۰

۱/۷۸۰/۰۰۰

نوپا

۷/۳۲۰/۰۰۰

۵/۶۵۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۳

۱/۱۰۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۵۳۰/۰۰۰

نوباوه

۶/۰۸۰/۰۰۰

۴/۶۶۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۳

۹۱۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۲۶۰/۰۰۰

سه ستاره

گروه سنی

تمام وقت

۱۵:۳۰-۷:۳۰

نیمه وقت

(۴ ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

فوق برنامه

هرساعت اضافه ماهیانه

تعداد

شهریه

هر فعالیت

تمام وقت

نیمه وقت

شیرخوار

۹/۲۶۰/۰۰۰

۷/۱۱۰/۰۰۰

۱/۰۲۰/۰۰۰

۱/۵۳۰/۰۰۰

-

-

۲۱۰۰۰۰۰

۱/۹۲۰/۰۰۰

نوپا

۷/۹۴۰/۰۰۰

۶/۱۲۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۴

۱/۱۹۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۶۶۰/۰۰۰

نوباوه

۶/۵۹۰/۰۰۰

۵/۰۶۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۴

۹۹۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۳۷۰/۰۰۰

چهار ستاره

گروه سنی

تمام وقت

۱۵:۳۰-۷:۳۰

نیمه وقت

(۴ ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

فوق برنامه

هرساعت اضافه ماهیانه

تعداد

شهریه

هر فعالیت

تمام وقت

نیمه وقت

شیرخوار

۹/۹۸۰/۰۰۰

۷/۶۶۰/۰۰۰

۱/۰۲۰/۰۰۰

۱/۵۳۰/۰۰۰

-

-

۲۱۰۰۰۰۰

۲/۰۷۰/۰۰۰

نوپا

۸/۵۴۰/۰۰۰

۶/۵۹۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۵

۱/۲۸۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۷۸۰/۰۰۰

نوباوه

۷/۱۰۰/۰۰۰

۵/۴۵۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۵

۱/۰۶۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۴۸۰/۰۰۰

استان تهران – مناطق   بهزیستی ری – سال ۱۳۹۹

یک ستاره مشروط

گروه سنی

تمام وقت

۱۵:۳۰-۷:۳۰

نیمه وقت

(۴ ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

فوق برنامه

هرساعت اضافه ماهیانه

تعداد

شهریه

هر فعالیت

تمام وقت

نیمه وقت

شیرخوار

۷/۱۰۰/۰۰۰

۵/۶۱۰/۰۰۰

۱/۰۲۰/۰۰۰

۱/۵۳۰/۰۰۰

-

-

۲۱۰۰۰۰۰

۱/۵۲۰/۰۰۰

نوپا

۴/۳۰۰/۰۰۰

۳/۳۰۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۱

۶۴۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۸۹۰/۰۰۰

نوباوه

۴/۰۱۰/۰۰۰

۳/۰۹۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۱

۶۰۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۸۴۰/۰۰۰

یک ستاره

گروه سنی

تمام وقت

۱۵:۳۰-۷:۳۰

نیمه وقت

(۴ ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

فوق برنامه

هرساعت اضافه ماهیانه

تعداد

شهریه

هرفعالیت

تمام وقت

نیمه وقت

شیرخوار

۷/۸۱۰/۰۰۰

۶/۱۷۰/۰۰۰

۱/۰۲۰/۰۰۰

۱/۵۳۰/۰۰۰

-

-

۲۱۰۰۰۰۰

۱/۶۷۰/۰۰۰

نوپا

۴/۷۳۰/۰۰۰

۳/۶۳۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۲

۷۱۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۹۸۰/۰۰۰

نوباوه

۴/۴۱۰/۰۰۰

۳/۴۱۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۲

۶۶۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۹۲۰/۰۰۰

دو ستاره

گروه سنی

تمام وقت

۱۵:۳۰-۷:۳۰

نیمه وقت

(۴ ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

فوق برنامه

هرساعت اضافه ماهیانه

تعداد

شهریه

هر فعالیت

تمام وقت

نیمه وقت

شیرخوار

۸/۵۲۰/۰۰۰

۶/۷۳۰/۰۰۰

۱/۰۲۰/۰۰۰

۱/۵۳۰/۰۰۰

-

-

۲۱۰۰۰۰۰

۱/۸۲۰/۰۰۰

نوپا

۵/۱۶۰/۰۰۰

۳/۹۶۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۳

۷۷۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۰۷۰/۰۰۰

نوباوه

۴/۸۱۰/۰۰۰

۳/۷۱۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۳

۷۲۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۰۰۰/۰۰۰

سه ستاره

گروه سنی

تمام وقت

۱۵:۳۰-۷:۳۰

نیمه وقت

(۴ ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

فوق برنامه

هرساعت اضافه ماهیانه

تعداد

شهریه

هر فعالیت

تمام وقت

نیمه وقت

شیرخوار

۹/۲۴۰/۰۰۰

۷/۲۸۰/۰۰۰

۱/۰۲۰/۰۰۰

۱/۵۳۰/۰۰۰

-

-

۲۱۰۰۰۰۰

۱/۹۷۰/۰۰۰

نوپا

۵/۵۸۰/۰۰۰

۴/۳۰۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۴

۸۴۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۱۶۰/۰۰۰

نوباوه

۵/۲۱۰/۰۰۰

۴/۰۲۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۴

۷۸۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۰۹۰/۰۰۰

چهار ستاره

گروه سنی

تمام وقت

۱۵:۳۰-۷:۳۰

نیمه وقت

(۴ ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

فوق برنامه

هرساعت اضافه ماهیانه

تعداد

شهریه

هر فعالیت

تمام وقت

نیمه وقت

شیرخوار

۹/۹۴۰/۰۰۰

۷/۸۵۰/۰۰۰

۱/۰۲۰/۰۰۰

۱/۵۳۰/۰۰۰

-

-

۲۱۰۰۰۰۰

۲/۱۳۰/۰۰۰

نوپا

۶/۰۱۰/۰۰۰

۴/۶۲۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۵

۹۰۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۲۵۰/۰۰۰

نوباوه

۵/۶۱۰/۰۰۰

۴/۳۲۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۵

۸۴۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۱۷۰/۰۰۰

استان تهران -  سایر  شهرستان ها – سال ۱۳۹۹

یک ستاره مشروط

گروه سنی

تمام وقت

۱۵:۳۰-۷:۳۰

نیمه وقت

(۴ ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

فوق برنامه

هرساعت اضافه ماهیانه

تعداد

شهریه

هر فعالیت

تمام وقت

نیمه وقت

شیرخوار

۵/۶۷۰/۰۰۰

۴/۵۶۰/۰۰۰

۱/۰۲۰/۰۰۰

۱/۵۳۰/۰۰۰

-

-

۲۱۰۰۰۰۰

۱/۲۴۰/۰۰۰

نوپا

۴/۶۶۰/۰۰۰

۳/۷۲۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۱

۷۰۰/۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۰۱۰/۰۰۰

نوباوه

۲/۳۲۰/۰۰۰

۱/۸۶۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۱

۳۵۰/۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۵۰۰/۰۰۰

یک ستاره

گروه سنی

تمام وقت

۱۵:۳۰-۷:۳۰

نیمه وقت

(۴ ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

فوق برنامه

هرساعت اضافه ماهیانه

تعداد

شهریه

هر فعالیت

تمام وقت

نیمه وقت

شیرخوار

۶/۲۲۰/۰۰۰

۵/۰۲۰/۰۰۰

۱/۰۲۰/۰۰۰

۱/۵۳۰/۰۰۰

-

-

۲۱۰۰۰۰۰

۱/۳۶۰/۰۰۰

نوپا

۵/۱۴۰/۰۰۰

۴/۰۹۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۲

۷۷۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۱۱۰/۰۰۰

نوباوه

۲/۵۵۰/۰۰۰

۲/۰۴۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۲

۳۸۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۵۵۰/۰۰۰

دو ستاره

گروه سنی

تمام وقت

۱۵:۳۰-۷:۳۰

نیمه وقت

(۴ ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

فوق برنامه

هرساعت اضافه ماهیانه

تعداد

شهریه

هر فعالیت

تمام وقت

نیمه وقت

شیرخوار

۶/۷۹۰/۰۰۰

۵/۴۸۰/۰۰۰

۱/۰۲۰/۰۰۰

۱/۵۳۰/۰۰۰

-

-

۲۱۰۰۰۰۰

۱/۴۸۰/۰۰۰

نوپا

۵/۵۹۰/۰۰۰

۴/۴۷۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۳

۸۴۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۲۱۰/۰۰۰

نوباوه

۲/۷۸۰/۰۰۰

۲/۲۳۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۳

۴۲۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۶۰۰/۰۰۰

سه ستاره

گروه سنی

تمام وقت

۱۵:۳۰-۷:۳۰

نیمه وقت

(۴ ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

فوق برنامه

هرساعت اضافه ماهیانه

تعداد

شهریه

هر فعالیت

تمام وقت

نیمه وقت

شیرخوار

۷/۳۶۰/۰۰۰

۵/۹۲۰/۰۰۰

۱/۰۲۰/۰۰۰

۱/۵۳۰/۰۰۰

-

-

۲۱۰۰۰۰۰

۱/۶۰۰/۰۰۰

نوپا

۶/۰۷۰/۰۰۰

۴/۸۳۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۴

۹۱۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۳۱۰/۰۰۰

نوباوه

۳/۰۱۰/۰۰۰

۲/۴۲۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۴

۴۵۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۶۶۰/۰۰۰

چهار ستاره

گروه سنی

تمام وقت

۱۵:۳۰-۷:۳۰

نیمه وقت

(۴ ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

فوق برنامه

هرساعت اضافه ماهیانه

تعداد

شهریه

هر فعالیت

تمام وقت

نیمه وقت

شیرخوار

۷/۹۳۰/۰۰۰

۶/۳۸۰/۰۰۰

۱/۰۲۰/۰۰۰

۱/۵۳۰/۰۰۰

-

-

۲۱۰۰۰۰۰

۱/۷۳۰/۰۰۰

نوپا

۶/۵۲۰/۰۰۰

۵/۲۱۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۵

۹۸۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۴۱۰/۰۰۰

نوباوه

۳/۲۵۰/۰۰۰

۲/۶۱۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۵

۴۹۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۷۱۰/۰۰۰

استان تهران -  بهزیستی شمیرانات – سال ۱۳۹۹

یک ستاره مشروط

گروه سنی

تمام وقت

۱۵:۳۰-۷:۳۰

نیمه وقت

(۴ ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

فوق برنامه

هرساعت اضافه ماهیانه

تعداد

شهریه

 هر فعالیت

تمام وقت

نیمه وقت

شیرخوار

۱۰/۴۴۰/۰۰۰

۷/۹۹۰/۰۰۰

۱/۰۲۰/۰۰۰

۱/۵۳۰/۰۰۰

-

-

۲۱۰۰۰۰۰

۲/۱۶۰/۰۰۰

نوپا

۷/۴۸۰/۰۰۰

۵/۶۱۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۱

۱/۱۲۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۵۲۰/۰۰۰

نوباوه

۷/۳۲۰/۰۰۰

۵/۴۸۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۱

۱/۱۰۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۴۸۰/۰۰۰

یک ستاره

گروه سنی

تمام وقت

۱۵:۳۰-۷:۳۰

نیمه وقت

(۴ ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

فوق برنامه

هرساعت اضافه ماهیانه

تعداد

شهریه

هرفعالیت

تمام وقت

نیمه وقت

شیرخوار

۱۱/۴۹۰/۰۰۰

۸/۷۹۰/۰۰۰

۱/۰۲۰/۰۰۰

۱/۵۳۰/۰۰۰

-

-

۲۱۰۰۰۰۰

۲/۳۸۰/۰۰۰

نوپا

۸/۲۳۰/۰۰۰

۶/۱۷۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۲

۱/۲۳۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۶۷۰/۰۰۰

نوباوه

۸/۰۶۰/۰۰۰

۶/۰۳۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۲

۱/۲۱۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۶۳۰/۰۰۰

دو ستاره

گروه سنی

تمام وقت

۱۵:۳۰-۷:۳۰

نیمه وقت

(۴ ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

فوق برنامه

هرساعت اضافه ماهیانه

تعداد

شهریه

هر فعالیت

تمام وقت

نیمه وقت

شیرخوار

۱۲/۵۲۰/۰۰۰

۹/۵۶۰/۰۰۰

۱/۰۲۰/۰۰۰

۱/۵۳۰/۰۰۰

-

-

۲۱۰۰۰۰۰

۲/۵۹۰/۰۰۰

نوپا

۸/۹۷۰/۰۰۰

۶/۷۳۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۳

۱/۳۵۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۸۲۰/۰۰۰

نوباوه

۸/۷۹۰/۰۰۰

۶/۵۸۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۳

۱/۳۲۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۷۸۰/۰۰۰

سه ستاره

گروه سنی

تمام وقت

۱۵:۳۰-۷:۳۰

نیمه وقت

(۴ ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

فوق برنامه

هرساعت اضافه ماهیانه

تعداد

شهریه

هر فعالیت

تمام وقت

نیمه وقت

شیرخوار

۱۳/۵۷۰/۰۰۰

۱۰/۳۹۰/۰۰۰

۱/۰۲۰/۰۰۰

۱/۵۳۰/۰۰۰

-

-

۲۱۰۰۰۰۰

۲/۸۱۰/۰۰۰

نوپا

۹/۷۲۰/۰۰۰

۷/۲۸۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۴

۱/۴۶۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۹۷۰/۰۰۰

نوباوه

۹/۵۲۰/۰۰۰

۷/۱۱۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۴

۱/۴۳۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۱/۹۳۰/۰۰۰

چهار ستاره

گروه سنی

تمام وقت

۱۵:۳۰-۷:۳۰

نیمه وقت

(۴ ساعت در روز)

صبحانه

ناهار

فوق برنامه

هرساعت اضافه ماهیانه

تعداد

شهریه

هر فعالیت

تمام وقت

نیمه وقت

شیرخوار

۱۴/۶۲۰/۰۰۰

۱۱/۱۹۰/۰۰۰

۱/۰۲۰/۰۰۰

۱/۵۳۰/۰۰۰

-

-

۲۱۰۰۰۰۰

۳/۰۳۰/۰۰۰

نوپا

۱۰/۴۷۰/۰۰۰

۷/۸۵۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۵

۱/۵۷۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۲/۱۳۰/۰۰۰

نوباوه

۱۰/۲۶۰/۰۰۰

۷/۶۶۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

۲/۳۳۰/۰۰۰

۵

۱/۵۴۰/۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰

۲/۰۷۰/۰۰۰

                                         

کد خبر 23006

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 12 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد