الگوی راه اندازی پایگاههای سلامت اجتماعی نخستین بار در جریان تجارب گروههای همیاردر برخی از استانهای کشور شکل گرفت. در ابتدا این پایگاهها، مراکزی برای ارائه خدمات آموزشی، مشاوره و مددکاری بودند. به تدریج برخی فعالیتهای اجتماع محور مانند نیازسنجی و تحلیل وضعیت، اولویتبندی مسائل و مشکلات محلی و انجام اقدامات گروهی و مشارکتی در برخی از پایگاهها به اجرا درآمد.

  از سال 1386 تا کنون فعالیتهای پایگاهها به طور مداوم مورد بازنگری و به روزرسانی قرار گرفته است و هم اکنون قصد بر این است تا پایگاههای سلامت اجتماعی به ظرفیتی کالبدی و محلی برای ارتقای مشارکت شهروندی بدل شوند و فعالیتهای ارتقایی و پیشگیرانه در سطوح محلی تجمیع و تقویت شوند. 
هدف :
ظرفیتسازی برای جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد محلی جهت فعالیت در حوزه ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با رویکرد توسعه محلی.

مسئولیت :
    شناسایی ظرفیتها و منابع محلی و نهادهای دولتی.
    توسعه و تجهیز منابع مورد نیاز برای جلب مشارکت محلی شهروندان.
    انعقاد تفاهمنامه، قرارداد و اقدام به فعالیتهای پایگاه.
    پایش و نظارت بر فرآیندهای اجرایی.

تعهدات متقابل خدمت گیرنده ودستگاه اجرایی : 
1- نیازسنجی و اولویتبندی مسائل و مشکلات اجتماعی در سطح محله با مشارکت مطلعان محلی.
2-شناسایی داراییها و ظرفیتهای محلی.
3-ترسیم نقشه آسیبهای اجتماعی در سطح محله.
4-تحلیل و برنامهریزی مشارکتی با همراهی ذینفعان.
5-اجرای اقدامات جمعی و مشارکتی برای ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیبها.
6-حمایتیابی و برقراری ارتباط با نهادهای محلی.
مدارک مورد نیاز جهت تاسیس پایگاه :
-دارا بودن پروانه تاسیس و فعالیت سازمان مردمنهاد از بهزیستی.
- دارا بودن رزومه معتبر و سابقه فعالیتهای اجتماعی در محل استقرار سمن.
- دارا بودن پرسنل مورد نیاز.
مدت زمان انجام خدمت : درتمام طول سال.
هزینه ها وپرداخت ها : 
به منظور تقویت و نگهداری پایگاههای موجود و تأسیس و تجهیز پایگاههای جدید اعتبارات لازم بر اساس عملکرد مؤسسه و نیازهای منطقه برآورد و به سمن طرف قرارداد پرداخت میگردد.         
دوره عملکرد : یک ساله می باشد . 
خاتمه توافقنامه:
خاتمه توافقنامه پایان هر سال میباشد و در صورت تایید فعالیتها توسط معاونت پیشگیری در سال بعد نیز مجددا توافقنامه جدید منعقد میگردد. 
چنانچه به تشخیص ریاست سازمان ومعاونت تخصصی ومقام مسئول ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر باشد با اطلاع قبلی و موازین سازمان و براساس دستورالعملهای اجرایی سازمان اقدام خواهد شد. 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 3 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد