شاخص های معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان لرستان در سال ۱۴۰۲

شاخص های معاونت امور اجتماعی بهزیستی لرستان در سال ۱۴۰۲

موضوع فعالیت

تعداد کل افراد  در استان

۱۴۰۲

تعداد متقاضی فرزند خواندگی

۳۵

فرزندخواندگی انجام شده

۲۹

موضوع فعالیت

جمع  کل مالی کمک هزینه های ارائه شده در استان ۱۴۰۱

تعداد کل افراد خدمت گیرنده در استان ۱۴۰۲

پرداخت کمک هزینه معیشت به افراد تحت پوشش بهزیستی (مستمری)

پرداخت کمک هزینه درمان به افراد تحت پوشش بهزیستی

پرداخت کمک هزینه آموزش به افراد تحت پوشش بهزیستی

موضوع فعالیت

جمع  کل پرداخت بیمه  در استان  ۱۴۰۱

تعداد کل افراد بیمه شده در استان ۱۴۰۲

پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان و دختران شهری

۱۳۶۵

پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان و دختران  روستایی و عشایری

۲۱۴۷

حمایت بیمه ای تأمین آتیه فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی

۱۱۹

موضوع فعالیت

تعداد کل افراد آموزش داده  شده در استان ۱۴۰۱

تعداد کل افراد آموزش داده  شده در استان ۱۴۰۲

 آموزش مهارتهای زندگی و آماده سازی شغلی به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش

۱۲۰۰ نفر

۲۵۵۱ نفر

موضوع فعالیت

تعداد کل افراد آموزش داده شده در استان

۱۴۰۲

آموزش مراقبت از خود در خانه های امن

۲۱ نفر

موضوع فعالیت

تعداد کل خانواده هایی که سبد غذایی در استان دریافت کرده اند ۱۴۰۱

تعداد کل خانواده هایی که سبد غذایی در استان دریافت کرده اند ۱۴۰۲

اهدای سبد غذایی به خانواده های زن سرپرست

۶۲۰ خانوار

۸۷۰ خانوار

موضوع فعالیت

تعداد کل شیرخشک هایی که  در استان توزیع شده  ۱۴۰۲

تعداد کل شیرخشک هایی که  در استان توزیع شده  ۱۴۰۲

شیر خشک مورد نیاز جامعه هدف

۴۱۶ قوطی

۷۱۰ قوطی

  • ارائه خدمات آماده سازی فرزندان تحت پوشش بهزیستی در آستانه ترخیص به جامعه

موضوع فعالیت

تعداد کل فرزندان ترخیص شده در استان ۱۴۰۱

تعداد کل فرزندان ترخیص شده در استان  ۱۴۰۲

• خدمات آماده سازی فرزندان تحت پوشش بهزیستی در آستانه ترخیص به جامعه

۱نفر

۹ نفر

  • ارائه خدمات تخصصی مددکاری به جامعه هدف (اجتماعی)

موضوع فعالیت

تعداد کل افرادی که در استان خدمات تخصصی مددکاری دریافت کرده ۱۴۰۱

تعداد کل افرادی که در استان خدمات تخصصی مددکاری دریافت کرده اند۱۴۰۲

خدمات تخصصی مددکاری به جامعه هدف

(مثبت زندگی)

  • ارائه خدمات نگهداری و مراقبت از فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست اعم از شیرخوارگان، نوباوگان، کودکان و نوجوانان

موضوع فعالیت

تعداد کل فرزندان مراکز  در استان ۱۴۰۱

تعداد کل فرزندان مراکز  در استان

۱۴۰۲

خدمات نگهداری و مراقبت از فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست

اعم از شیرخوارگان، نوباوگان، کودکان و نوجوانان

۹۱ نفر

۱۰۵ نفر

  • ارائه آموزش به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی

موضوع فعالیت

تعداد کل افراد آموزش دیده در استان  ۱۴۰۱

تعداد کل افراد آموزش دیده در استان  ۱۴۰۲

آموزش به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی

۷۹ نفر

۶۴ نفر

  • ارائه خدمات اجتماعی محور و مددکاری جامعه ای در سکونتگاه های غیر رسمی و مناطق حاشیه نشین و مناطق دارای آسیب های اجتماعی شایع

موضوع فعالیت

تعداد کل افراد بهره مند از خدمات اجتماعی محور و مددکاری در استان

۱۴۰۱

تعداد کل افراد بهره مند از خدمات اجتماعی محور و مددکاری در استان

۱۴۰۲

خدمات اجتماعی محور و مددکاری جامعه ای

در سکونتگاه های غیر رسمی و مناطق حاشیه نشین

و مناطق دارای آسیب های اجتماعی شایع

۱۱۴۷ نفر

۱۴۲۹ نفر

  • پرداخت کمک هزینه به خانواده های دارای فرزند چندقلو

موضوع فعالیت

کل کمک هزینه ارائه شده  به خانواده های دارای فرزند چند قلو در استان ۱۴۰۲

تعداد کل خانواده های دارای فرزند چندقلو  در استان

۱۴۰۲

پرداخت کمک هزینه به خانواده های دارای فرزند چندقلو

۰۰۰/۱۸۰/۱۵۶/۱۵

۲۰۵۵

کد خبر 105575

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد