قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۲۱ مجلس شورای اسلامی و اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب ۱۳۷۰/۰۵/۲۹مجلس شورای اسلامی

قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب 21/09/1369 مجلس شورای اسلامی

‌ماده واحده - باتوجه به اهمیت و ویژگی‌های توانبخشی تعلیم و تربیت کودکان و دانش‌آموزان استثنایی اعم از نابینایان، نیمه بینایان، ناشنوایان،‌ نیمه‌شنوایان، عقب‌ماندگان ذهنی و ناسازگاران عاطفی، معلولین حسی حرکتی و چند معلولیتی به موجب آن قانون مؤسسه دولتی بنام «‌سازمان‌آموزش و پرورش استثنایی»  وابسته به وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌شود.

رئیس سازمان، معاون وزیر آموزش و پرورش خواهد بود.

‌تبصره1- این سازمان از شمول قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه­های دولتی مستثنی و دارای ردیف اعتباری خاص می‌باشد.

‌تبصره2- کلیه مؤسسات و واحدهای آموزشی تابع وزارت آموزش و پرورش که به این نوع تعلیم و تربیت اشتغال دارند و یا برای فعالیت سازمان‌مناسب تشخیص داده می‌شوند، طبق اساسنامه سازمان به این سازمان منتقل می‌گردند.

‌تبصره3- وزارت آموزش و پرورش موظف است اساسنامه سازمان مشتمل بر اهداف، وظایف، شورا، تشکیلات و منابع مالی سازمان و همچنین ‌امتیازات لازم جهت جذب و نگهداری نیروهای تخصصی مورد نیاز (‌نظیر فوق‌العاده شغل و ساعات تدریس متناسب با صعوبت شغل) را ظرف دو ماه ‌تهیه و جهت تصویب به کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

‌تبصره4- 50% از بودجه سازمان هرساله خارج از قانون محاسبات منظور خواهد شد. دولت موظف است در مدت پنج سال اول تأسیس سازمان‌ به منظور ایجاد امکانات کافی تسهیلات ارزی لازم را در اختیار سازمان قرار دهد.

‌تبصره5- پنج سال خدمت دولتی رضایت‌بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می‌گردد.

‌تبصره 6- از تاریخ تصویب این قانون کلیه مؤسساتی که تحت عنوان آموزش و پرورش استثنایی در وزارت آموزش و پرورش و سایر وزارتخانه‌ها فعالیت دارند، زیر پوشش این سازمان قرار گرفته و کلیه اموال منقول و غیر منقول و پرسنل و امکانات و تجهیزات آنها به این سازمان منتقل می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست ویکم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/10/1369 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

​​​​​

اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی 

‌             فصل اول – کلیات

‌ماده۱- در اجرای تبصره (۳) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۲۱مجلس شورای اسلامی، سازمان‌آموزش و پرورش استثنایی که دراین قانون به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود براساس مقررات این اساسنامه اداره می‌گردد.

ماده ۲- اهداف سازمان به شرح زیر می‌باشند:

۱- طراحی سیستم آموزشی، پرورشی، و توانبخشی به نحوی که ناتوانی­های ذهنی و جسمی کودکان و دانش‌آموزان استثنایی جبران گردد و آن‌گونه کودکان و دانش‌آموزان بتوانند پس از گذراندن مراحل تحصیلی خود موقعیت اجتماعی و اقتصادی مناسب شرایط خویش را به دست آورند.

۲- تغییر و اصلاح مداوم آموزش و پرورش استثنایی با توجه به روش­های نوین آموزش وپرورش استثنایی در جهان و نیازهایی که آن گونه کودکان ‌و دانش‌آموزان در ارتباط باشرایط خاص جامعه دارند.

۳- آموزش و پرورش گروه­های مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی با توجه به نیازهای خاص هر گروه در سطوح قبل از دبستان، ابتدایی، ‌ راهنمایی و متوسطه و باتأکید خاص بر آموزش حرفه‌ای و تلاش برای تحت پوشش قرار دادن کلیه این گونه کودکان و دانش‌آموزان؛

۴- کمک به پیشگیری از بروز ناتوانی­های جسمی و ذهنی، قبل از تولد، هنگام تولد وبعد از تولد از طریق بالا بردن سطح آگاهی عمومی در زمینه‌ عوامل بروز معلولیت­ها وخصوصیات کودکان استثنایی؛

‌ماده ۳- سازمان در جهت تحقق اهداف مذکور در ماده (۲) وظایف زیر را به عهده دارد:

۱- تهیه مجموعه‌ای از مقیاس­ها و معیارهای سنجش توانایی­ها و استعدادهای کودکان ودانش‌آموزان استثنایی؛

۲-اجرای طرحهای شناسایی و گزینش کودکان و دانش‌آموزان استثنایی کشور؛

۳-تهیه و تنظیم برنامه‌های مربوط به آموزش و پرورش ویژه برای گروه­های مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی؛

۴- تهیه و تنظیم طرح­های توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش کودکان و دانش‌آموزان استثنایی؛

۵- تهیه کتب درسی و برنامه آموزشی و درسی خاص متناسب با توانایی­های ذهنی و جسمی گروههای مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی؛

۶- تهیه و اجرای طرح­های پژوهشی در زمینه آموزش و پرورش گروه­های مختلف کودکان ودانش‌آموزان استثنایی؛

۷- برقراری ارتباط مداوم با مؤسسات داخلی و سازمان­های بین‌المللی ذیربط به منظورکسب تازه‌ترین اطلاعات مربوط به آموزش گروه­های‌ مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی و بهره‌برداری از آخرین پژوهش­های علمی جهان در تهیه برنامه‌های آموزشی و پرورشی­؛

۸- برنامه‌ریزیهای لازم در جهت آموزش حرفه‌ای دانش‌آموزان استثنایی متناسب با تواناییهای ذهنی و جسمی آنان و تأمین وسایل فنی، حرفه‌ای و توانبخشی لازم برای مراکز آموزشی از طریق واحدهای ذیربط به منظور اشتغال؛

۹- تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز سازمان و تنظیم و اجرای برنامه‌های لازم برای آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی شاغل در سازمان و مراکز وابسته به آن با همکاری و هماهنگی معاونت آموزش و پرورش در امور تأمین و تربیت نیروی انسانی؛

۱۰- ارزشیابی کار معلمان و مربیان کودکان و دانش‌آموزان استثنایی و همچنین مسئولان مراکز و آموزشگاهها و آموزش و راهنمایی آنان در جهت‌حل مشکلات و مسائل مربوط به آموزش و پرورش استثنایی؛

۱۱- ایجاد امکانات لازم در جهت طراحی، تولید، تهیه و توزیع وسایل کمک ‌آموزشی؛

۱۲- فراهم نمودن زمینه‌های لازم جهت تألیف و ترجمه و نشر کتب سودمند و سایر امکانات برای پدران، مادران و معلمان کودکان استثنایی؛

۱۳- جلب کمک­های مادی و معنوی مردم، سازمان­ها، مؤسسات و انجمن­های توانبخشی برای بهبود وضع آموزش و پرورش کودکان و دانش‌آموزان ‌استثنایی؛

۱۴- برنامه‌ریزی و تعیین ضوابط مربوط به نحوه مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش استثنایی و ترغیب آنان به این امر و اعمال‌نظارت لازم بر فعالیت آنان؛

۱۵- هماهنگی، همکاری و ارتباط با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی داخل به منظور سوق دادن تحقیقات آنان به سمت نیازهای سازمان و ‌استفاده هر چه بیشتر از اساتید ودانشجویان رشته‌های مرتبط با کودکان استثنایی؛

۱۶- تهیه طرح­های تأمین، تکمیل، توسعه و تجهیز مراکز آموزش و پرورش استثنایی کشور از طریق مطالعه، بررسی و استفاده از تجربیات سایرکشورها در آن­گونه مراکز؛

‌          فصل دوم – ارکان

‌ماده ۴ - سازمان دارای ارکان زیر می‌باشد:

۱- شورای سازمان                       ۲-رئیس سازمان

‌ماده ۵ - اعضای شورای سازمان عبارتند از:

۱- وزیر آموزش و پرورش که ریاست شورا را بر عهده دارد.

۲- وزیر یا یکی از معاونان وزارت کار و امور اجتماعی؛

۳- رئیس سازمان بهزیستی کشور؛

۴- رئیس یا یکی از معاونان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی؛

۵- معاونان وزارت آموزش و پرورش در امور آموزشی، پژوهشی، فنی و حرفه‌ای و پرورشی و تأمین تربیت نیروی انسانی؛

۶- رئیس سازمان که سمت دبیری شورا را عهده‌دار است.

۷- دو نفر از متخصصان امور کودکان استثنایی؛

۸- یک نفر از معلمان صاحبنظر و باتجربه در امور کودکان استثنایی؛

۹- دو نفر از معتمدین علاقمند به امور کودکان استثنایی. «اولویت با والدینی است که فرزندان استثنایی دارند.»

۱۰- یک نفر از معلولین صاحب‌نظر در امور کودکان استثنایی با معرفی سازمان بهزیستی کشور با اولویت خواهران؛

۱۱-یک نفر از اعضاء کمیسیون آموزش و پرورش به انتخاب کمیسیون آموزش و پرورش؛

‌تبصره ۱- اعضای مذکور در بندهای (۷) و (۸) و (۹) برای مدت چهار سال توسط وزیر آموزش و پرورش انتخاب و با حکم وی منصوب ‌می‌شوند. یک نفر از متخصصان موضوع بند(۷) به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و اعضاء مذکور در بند (۹) به پیشنهاد رئیس سازمان بهزیستی‌خواهد بود.

‌تبصره۲- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا  براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورا می‌رسد.

‌ماده ۶- شورای سازمان دارای وظایف زیر می‌باشد:

۱- تعیین خط­مشی‌های کلی سازمان و نظارت بر تحقق اهداف سازمان؛

۲- تصویب مقررات خاص استخدامی سازمان که توسط رئیس سازمان و با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می‌گردد.

۳- تصویب ضوابط مربوط به اجرای تبصره (۵) ماده واحده قانون تشکیل سازمان که توسط رئیس سازمان پیشنهاد می‌گردد.

۴-تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان؛

۵- تصویب ضوابط و دستورالعمل­های اجرایی سازمان که توسط رئیس و اعضاء سازمان پیشنهاد می‌گردد.

‌ماده ۷- رئیس سازمان که توسط وزیر آموزش و پرورش منصوب می‌گردد بالاترین مقام اداری و اجرایی سازمان و مسئول حسن اجرای کلیه امور ‌سازمان است و برای اداره امورسازمان و اجرای مصوبات شورای سازمان دارای هر گونه حقوق و اختیارات قانونی می‌باشد.

‌ماده ۸ - اهم وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر می‌باشد:

۱- اداره امور سازمان؛

۲- امور استخدامی، عزل، نصب، ارتقاء و آموزش کارکنان و صدور دستور پرداخت­ها؛

۳- اجرای مصوبات شورای سازمان؛

۴- نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و اداری در کلیه مراحل، با حق تعیین وکیل یاوکیل با حق توکیل؛

۵- ارائه گزارش فعالیت و عملکرد به شورای سازمان؛

۶- ارائه آیین‌نامه‌های اجرایی و طرح­ها و پیشنهادهای لازم برای نیل به اهداف سازمان، به شورای سازمان جهت تصویب؛

۷- پیشنهاد امتیازات لازم برای جذب و نگهداری معلمان، مربیان و مدیران آموزشگاه­ها و سایر نیروهای تحت نظر سازمان، به شورای سازمان‌جهت تصویب؛

‌تبصره - رئیس سازمان می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از رؤسای قسمتهای سازمان به تشخیص خود، تفویض نماید.

‌        فصل سوم - سایر مقررات

ماده۹- اعتبارات مورد نظر سازمان همه‌ساله در ردیف خاصی به عنوان کمک در بودجه کل کشور منظور می‌گردد.

‌تبصره - اعتبارات مورد نیاز سازمان در سال اول از محل ردیف و اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش و توانبخشی کودکان استثنایی وزارت ‌آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور و سایر دستگاه­ها تأمین می‌شود و در سال­های بعد مانند سایر سازمان­های دولتی، در قانون بودجه پیش‌بینی‌می‌شود.

‌ماده۱۰- به سازمان اجازه داده می‌شود کتب، نشریات و خدمات سازمان را طبق ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد ‌به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی به خزانه از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌ بودجه کل کشور هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان قرارخواهد گرفت تا در جهت تحقق اهداف و انجام وظایف سازمان هزینه گردد.

‌ماده ۱۱-درآمد حاصل از هدایا و کمک­های مردمی، بانک­ها، شهرداری­ها و دستگاه­های اجرایی و ارگان­ها و مؤسسات خیریه، از جمله منابع مالی‌سازمان می‌باشد.

‌ماده۱۲- با تصویب این اساسنامه کلیه اموال، وسایل و تجهیزات موجود همراه با نیروی انسانی مربوط به آموزش و پرورش و توانبخشی افراد ‌استثنایی که در اختیار وزارت آموزش و پرورش است به تشخیص این سازمان به سازمان منتقل می‌گردد.

‌ماده۱۳- کلیه مؤسسات، واحدها، مراکز و قسمت­های مربوط به آموزش و پرورش سایر دستگاه­ها همراه با نیروی انسانی و کلیه اموال منقول و غیرمنقول، وسائل، امکانات و تجهیزات موجود آنها به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تصویب هیأت وزیران به سازمان منتقل می‌گردد.

‌ماده۱۴- مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است طبق قوانین و مقررات جاری کشور عمل خواهد شد.

‌اساسنامه فوق مشتمل بر چهارده ماده و چهار تبصره که تصویب آن براساس تبصره ۳ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی‌مصوب ۲۱/۹/۱۳۶۹ به کمیسیون آموزش و پرورش محول گردیده بود در جلسه مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۷۰ کمیسیون تصویب و در تاریخ ۲۴/۰۶/۱۳۷۰ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.

کد خبر 9274

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 5 =