در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بمنظورحمایت از اشتغال وارتقاء رفاه اجتماعی و ایجاد خوداتکایی برای دهکهای پایین درآمدی درقالب ایجاد وتوسعه تعاونیهای کار آفرینی واشتغالزا و تکالیف مندرج در قانون برنامه ششم و قانون جامع حمایت ازحقوق معلولان، تفاهم نامه چهار جانبه ای فیمابین معاونت امور تعاون، سازمان بهزیستی، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون با هدف توسعه همکاریهای مشترک و توانمندسازی جامعه هدف تحت پوشش سازمان بهزیستی به شرح ذیل در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه منعقد می گردد.

ماده ۱) طرفین تفاهمنامه:

الف) معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی به نمایندگی آقای محمد جعفر کبیری بعنوان معاون وزیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی، به نشانی  : تهران- خیابان شهید بهشتی، ضلع جنوبی میدان تختی، پلاک ۲۶۶ که به اختصار معاونت نامیده می شود.

ب)  سازمان بهزیستی  به نمایندگی آقای وحید قبادی دانا بعنوان معاون وزیرو رئیس سازمان، به نشانی: تهران- پارک شهر- خیابان شهید فیاض بخش- سازمان بهزیستی کشورکه به اختصار سازمان نامیده می شود.

ج)  بانک توسعه تعاون به نمایندگی آقای حجت اله مهدیان بعنوان مدیر عامل، به نشانی: تهران- خیابان میرداماد- بانک توسعه تعاون که به اختصار بانک تعاون نامیده می شود.

د) صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به نمایندگی آقای مهدی حسین نژاد بعنوان مدیرعامل، به نشانی: تهران – خیابان کریمخان زند- خیابان میرزای سیرازی- خیابان شهید فریدون نژادکی شماره ۱۳ صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون که به اختصار صندوق نامیده می شود.

ماده ۲) موضوع تفاهمنامه:

استفاده از کلیه ظرفیت ها و امکانات موجود طرفهای تفاهم نامه به منظور شناسایی، آموزش، هدایت و توانمند سازی جامعه هدف تحت پوشش سازمان بهزیستی از طریق تشکیل تعاونی و توسعه تعاونیهای تأمین نیاز و فراگیر ملی

ماده ۳) اهداف تفاهمنامه:

۱ ـ ایجاد زمینه های همکاری برای تشکیل وتوسعه تعاونیهای متشکل از افراد تحت پوشش سازمان

۲ ـ کمک به ایجاد بسترهای مناسب برای استفاده از حمایتهای دولت در جهت ساماندهی و گسترش تعاونیهای معلولان به منظور توانمند سازی و ارتقاء حقوق شهروندی

۳ ـ فراهم آوردن شرایط بهره مندی تعاونیهای متشکل از افراد تحت پوشش سازمان از ظرفیتها وتسهیلات بانک و صندوق

۴ ـ ارتقاء توان علمی و مهارتی معلولان و توانمند سازی آنها به منظور جذب فرصت های شغلی

ماده ۴) تعهدات طرفین تفاهم نامه:

الف) تعهدات معاونت:

۱ ـ اولویت دهی طرحهای تعاونی معلولان جهت معرفی به بانکها واستفاده از تسهیلات ومشوقهای قانونی وحمایتی

۲ ـ بررسی وپیگیری جهت تخصیص کمکهای فنی واعتباری ووجوه اداره شده به تعاونیهای معلولان و زنان سرپرست خانوار

۳ ـ ارائه مشاوره های حقوقی، مالی ومدیریتی و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز برای تشکیل و توسعه تعاونیهای متشکل از جامعه هدف سازمان

۴ ـ حمایت از ایجاد واداره فروشگاههای داخلی وخارجی عرضه محصولات وخدمات تعاونیهای متشکل از جامعه هدف سازمان

۵ ـ گسترش کارگاههای آموزشی، مهارتی حمایتی و تولیدی معلولان و زنان سرپرست خانوار و توانمند سازی آنها

۶ ـ فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت برگزاری و حضور تعاونی های معلولان در نمایشگاه های داخلی و خارجی

۷ ـ حمایت از برگزاری همایشها، جشنواره های معرفی توانمندیها وظرفیتهای تعاونیهای متشکل از جامعه هدف سازمان

۸ ـ کمک به اجرای پروژه های علمی، آموزشی، تحقیقاتی، بازاریابی و بازرگانی تعاونیهای متشکل از جامعه هدف سازمان

۹ ـ کمک به بررسی و احصاء نیازمندیها وتشکیل بانک اطلاعات تعاونی های متشکل از جامعه هدف سازمان به منظور ارائه مشوقهای حمایتی

۱۰ ـ آسیب شناسی و بررسی علل عدم توسعه کار آفرینی واشتغالزایی در تعاونیهای معلولان وتعاونیهای متشکل از جامعه هدف سازمان

۱۱ ـ شناسایی امورخاص در تصدیگری دولت و تسهیل در واگذاری فعالیت ها به تعاونیهای معلولان

ب) تعهدات سازمان:

۱- کمک در تامین فضاها واماکن مورد نیاز تعاونیهای معلولین در قالب ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در چارچوب قوانین و مقررات سازمان به تعاونیهای متشکل از جامعه هدف سازمان

۲ ـ تقویت منابع قرض الحسنه سازمان جهت ایجاد توان و امکانات برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه به تعاونیهای متشکل از جامعه هدف سازمان

۳- آماده سازی شغلی وارائه مشاوره وآموزشهای مهارتهای زندگی شغلی به جامعه هدف هدف تحت پوشش متقاضی تشکیل تعاونی

۴- انجام حمایتهای لازم جهت فروش محصولات تولیدی تعاونیهای معلولان و زنان سرپرست خانوار ازطریق کمک به برگزاری نمایشگاه داخلی وخارجی، ایجاد بازارچه و...

۵-  شناسایی و معرفی کار آفرینان موفق از بین  معلولان جهت تشکیل تعاونی

۶- شناسایی نیازهای آموزشی معلولان و معرفی آنها به واحدهای متولی آموزش

۷-  همکاری ومشارکت جهت شناسایی نیازهای آموزشی حرفه ای وتخصصی تعاونیهای موجود

۸ ـ  همکاری در برگزاری همایشها و سمینارهای علمی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به معرفی دستاوردهای تعاونیهای معلولان  و زنان سرپرست خانوار

۹-  معرفی نخبگان معلول به معاونت جهت هدایت، ساماندهی و تشکیل تعاونی های دانش بنیان

۱۰- تامین بخشی از سهم آورده اعضاء  جهت تشکیل وتوسعه تعاونیهای معلولان

۱۱ ـ زمینه سازی برای ایجاد و تقویت تعاملات واحدهای تحت پوشش سازمان نظیر (مهدکودک ها، مرکز توانبخشی و...) با بانک

ج) تعهدات بانک :

۱ ـ انجام حمایت های تسهیلاتی به شرح ذیل با استفاده از منابع مربوط به تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۸، منابع ابلاغی صندوق توسعه ملی و تفاهم نامه های مرتبط مطابق با آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط و ضوابط و مقررات جاری بانک:      

- پرداخت تسهیلات اعتباری به تعاونیهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاههای حمایتی تولیدی در مقابل اشتغال افراد معلول  حتی الامکان با نرخ ترجیحی

- پرداخت تسهیلات اعتباری به افراد معلول و زنان سرپرست خانوار در قالب تعاونیهای متشکل از جامعه هدف سازمان به منظور ایجاد اشتغال برای آنها

- پرداخت تسهیلات اعتباری جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتهای تعاونی و مؤسساتی که بیش از ۶۰ درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.

- بررسی واعطای تسهیلات قرض الحسنه به تعاونیهای متشکل از جامعه هدف سازمان

- بررسی و اعطای تسهیلات به تعاونیهای معلولان بدون لحاظ نمودن میانگین موجودی

۲-  فراهم نمودن بسترهای مالی مناسب برای توسعه مشارکت تعاونیها در فعالیت‌های اقتصادی واجتماعی

۳- عاملیت توزیع منابع وجوه اداره شده وکمکهای فنی واعتباری وبلاعوض معاونت وسازمان در قالب قراردادهای منعقده

۴- اولویت در بررسی طرحها واعطای تسهیلات به تعاونی معلولان و زنان سرپرست خانوار با معرفی سازمان

۵- تسهیل درصدور انواع ضمانتنامه(شرکت در مناقصه ومزایده، حسن انجام کار، استردادپیش پرداخت، استردادکسوروجه الضمان، گمرکی و...) با تخفیفات ویژه برای تعاونیهای معلولان

۶- تخصیص خط اعتباری ارزی وریالی برای خریداران محصولات وخدمات تعاونیها

۷- گشایش LC  ریالی و ارزی با حداقل پیش پرداخت برای تامین مواد اولیه داخلی وخارجی تعاونیها

د) تعهدات صندوق:

۱ ـ تأمین مالی شرکتهای تعاونی موضوع این تفاهم نامه از طریق پلتفرم تأمین مالی خرد تضمین شده

۲ ـ صدور ضمانتنامه اعتباری برای شرکتهای تعاونی موضوع این تفاهم نامه تا سقف ۳ میلیارد با چک و سفته

۳ ـ تعیین صد درصد تسهیلات برای شرکتهای تعاونی موضوع این تفاهم نامه تا سقف ۵ میلیارد ریال

۴ ـ کمک به سازمان در زمینه اعتبار سنجی شرکتهای تعاونی قبل از معرفی به بانکها

۵ ـ صدور عنوان  ضماتنامه از جمله معاملات، سپرده حسن انجام کار و ... با شرایط آسان

ماده ۵) فرآیند اجراء:

الف) بمنظوراجرایی شدن این تفاهمنامه کارگروهی متشکل از  نمایندگان طرفین تفاهمنامه بشرح ذیل در سطح ملی و استانی تشکیل و جهت برنامه ریزی، هماهنگی وپیگیری مصوبات و تنظیم قراردادهای مجزا،  اقدام می نمایند.

کارگروه ملی متشکل از مدیر کل دفتر تعاونیهای تولیدی معاونت، مدیر امور اعتباری بانک و رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان، مدیر اعتبار سنجی و صدور ضمانت نامه صندوق و نماینده تشکلهای معلولان حسب مورد خواهد بود که وظیفه ساستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای مفاد تفاهم نامه را برعهده دارد.

کارگروه استانی متشکل از مدیر کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی ومدیریت امور تعاون، مدیر کل بهزیستی، معاون اعتباری بانک، معاون فنی صندوق و نماینده تشکلهای معلولین حسب مورد خواهد بود که وظیفه اجرای مصوبات کارگروه ملی و ارائه گزارش اقدامات بعمل آمده در استان را برعهده خواهد داشت.

تبصره: دبیرخانه کارگروه  ملی و استانی  در معاونت بوده و جلسات کارگروه ملی واستانی بصورت ماهیانه برگزارمی گردد.

ماده ۶) مدت تفاهم نامه:

مدت زمان تفاهم نامه از تاریخ انعقاد به مدت یکسال می باشد و در صورت رضایت و صلاحدید طرفین قابل تمدید برای سال های آتی می باشد.

ماده ۷) حل اختلاف:

در صورت وقوع هرگونه اختلاف نظر در تفسیر و تعبیرمفاد این تفاهم نامه و همچنین اختلاف در نحوه اجرای آن موضوع بدواً از طریق مذاکره میان نمایندگان تام الاختیار طرفین مطرح و مورد حل و فصل قرار گیرد. در غیر اینصورت از طریق مراجع ذیصلاح قانونی و قضایی قابل پیگیری خواهد بود.

ماده ۸) شرایط فسخ تفاهم نامه:

در صورت عدم تمایل به همکاری، هریک از طرفین می توانند نسبت به تفاسخ قرارداد حاضر اقدام نمایند لیکن قبل از تفاسخ می بایست مراتب را کتبا ۳۰ روز قبل به طرف مقابل اعلام نمایند که در این صورت ارائه خدمات این تفاهم نامه پس ار انقضاء مدت مذکور متوقف و تفاهم نامه حاضر اقاله می شود. بدیهی است در این صورت کلیه تعهدات طرفین تا زمان تسویه تسهیلات موضوع تفاهم نامه معتبر می باشد.

ماده ۹) نسخه های تفاهم نامه:

این تفاهم نامه در ۹ ماده و ۱ تبصره و ۴ نسخه می باشد که در تاریخ ... فیمابین طرفین امضا و مبادله گردید و هر ۴ نسخه دارای اعتبار یکسان و از تاریخ انعقاد لازم الاجرا خواهد بود.

کد خبر 9196

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 5 =