آگهی مناقصه اداره کل بهزیستی استان بوشهر

اداره کل بهزیستی استان بوشهر درنظردارد انجام خدمات امور راهبری فوریت های اجتماعی (123) را از طریق مناقصه واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل بهزیستی استان بوشهر در نظر دارد مناقصه یک مرحله ای امور راهبری فوریت های اجتماعی (123) خود را با شرایط ذیل برگزار نماید :

موضوع مناقصه : امور راهبری فوریت های اجتماعی

برآورد اولیه : 115.475.625.720 ریال ( یکصدوپانزده میلیاردوچهارصدوهفتادوپنج میلیون وششصدوبیست وپنج هزاروهفتصدوبیست ریال)

نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه اداره کل بهزیستی استان بوشهر به میزان 11.547.562.572ریال (یازده میلیاردوپانصدوچهل وهفت میلیون و پانصدوشصت و دوهزاروپانصدو هفتادودو ریال)

تبصره : شرکت کنندگان می بایست ضمن بارگزاری تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار(مناقصه) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی : https://setadiran.ir/ اصل آن را در پاکت «الف» به مناقصه گذار تا مورخ 27/3/1402 ساعت 12 به نشانی بوشهر – خیابان رئیسعلی دلواری – بعد از چهار راه کشتیرانی – اداره کل بهزیستی استان بوشهر – طبقه اول – واحد دبیرخانه تحویل و رسید اخذ نماید .

نحوه دریافت اسناد مناقصه : این مناقصه با شماره ثبت 2002003382000002 نشانی https://setadiran.ir/ ثبت گردیده است . اشخاص حقوقی واجد شرایط (مندرج در بند 30-2 اسناد مناقصه) می بایست از طریق پایگاه مزبور از مورخ 10/3/1402 ساعت 8 صبح ، لغایت ساعت 19 مورخ 13/3/1401 ، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .مهلت و نحوه ارائه پیشنهادات : تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 27/3/1402 از طریق بارگذاری در پایگاه فوق الذکر

زمان و محل گشایش پیشنهادات : ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 28/3/1402 در محل دفتر مدیرکل بهزیستی استان بوشهر به نشانی فوق الذکر.

نکات :

  • کلیه فرایند از طریق بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام شده و از ارسال اسناد به صورت کاغذی (بجز تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار) خودداری گردد .
  • هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .
  • جزئیات و شرایط عمومی و اختصاصی ذکر شده در اسناد مناقصه از طریق پایگاه اطلاع رسانیhttps://setadiran.ir/   قابل مشاهده و دریافت می باشد .
کد خبر 80809

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد