در رسانه| غربالگری شــنوایی در ۱۹ زایشگاه آذربایجان شرقی اجرا می شود

مدیــرکل بهزیســتی آذربایجانشــرقی بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح غربالگـری شـنوایی مخصـوص نـوزادان در تعـداد ۱۹زایشـگاه ایـن اسـتان اجـرا میشـود، گفـت: تاکنـون ۷۸۶ هـزار و ۹۰۰ کـودک غربالگــری شــنوایی شــده انــد کــه از ایــن تعــداد یکهــزار و ۹۱۶ کـودک دارای افـت شـنوایی بودنـد.

در رسانه| غربالگری شــنوایی در ۱۹ زایشگاه آذربایجان شرقی اجرا می شود

کد خبر 74577

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد