شناسایی و احصاء مصادیق شفافیت در اداره کل بهزیستی استان هرمزگان

شناسایی و احصاء مصادیق شفافیت در اداره کل بهزیستی استان هرمزگان

بعد

شاخص

حوزه مربوطه

اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

نقش و کارکرد مردم

تقویت مشارکتهای مردم در تصمیم گیری ها و ارائه خدمات

کلیه حوزه ها

        اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

تقویت سطح آگاهی های مردم

کلیه حوزه ها

         اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

تقویت مطالبه گری در سطح جامعه

کلیه حوزه ها

       اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

توجه و حمایت از سازمانهای مردم نهاد و مراکز

کلیه حوزه ها

       اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

استفاده از ظرفیت  خیرین و مشارکتهای مردمی و افزایش اعتمادسازی به دستگاه

مشارکتها

      اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

تشویق شهروندان به ارسال اطلاعات و افشاگری

بازرسی و ارزیابی عملکرد

      اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

فناوری

اطلاعات

و

ارتباطات

تلاش در جهت یکپارچه سازی اطلاعات

فناوری اطلاعات

      اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

بهره مندی بیشتر از قابلیتهای دولت الکترونیک

فناوری اطلاعات

       اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

تقویت و گسترش مسیرهای مختلف ارتباطی با مردم

فناوری اطلاعات و روابط عمومی

       اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

توجه به گسترش و بهبود زیرساختهای فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

      اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

توجه و استفاده از رسانه های مستقل شنیداری و دیداری

روابط عمومی

      اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

افزایش سطح دسترسی مردم به اطلاعات وخدمات دستگاه از طریق میز خدمت الکترونیکی

پذیرش + فناوری اطلاعات + روابط عمومی

       اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

قانونی

بازنگری در مقررات انتشارات اطلاعات و شفافسازی در ارائه خدمات

حقوقی + کلیه حوزه ها

        اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

در دسترس قرار دادن اطلاعات فعالیتها به مردم

کلیه حوزه ها

        اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

تلاش در جهت سیاست زدایی از نظام اداری

مدیر کل + حراست + بازرسی و ارزیابی عملکرد

      اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

تلاش در جهت نهادینه سازی قوانین و دستورالعملها

کلیه حوزه ها

      اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

بازنگری در روند انتصابات و واگذاری مسئولیتهای اداری

سرمایه انسانی

     اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

توجه به شاخصها و معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای اداری و همچنین کارکنان

کلیه حوزه ها

     اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

گسترش دامنه فعالیتهای نظارتی

کلیه حوزه ها

     اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

تلاش در جهت عدالت محوری ، عدم تبعیض در تصمیم گیری ها و خدمات ارائه شده

کلیه حوزه ها

    اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

محیطی

تمرکززدایی

فناوری اطلاعات

      اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

بکار گیری الگوهای شفاف سازی و ارزیابی وضعیت آن در بخش های اداری

کلیه حوزه ها

    اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

آگاه سازی کارکنان و واحدهای تحت پوشش از موضوعات شفافیت

کلیه حوزه ها

     اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

همکاری با ارگانها و سازمانهای نظارتی

کلیه حوزه ها

    اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

ایجاد واحد مستقل و چارچوب دائمی برای نظارت و ارزیابی

ارزیابی عملکرد

   اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

مدیریتی

توجه به آموزشهای ضمن خدمت و شغلی کارکنان دولت

آموزش + کلیه حوزه ها

      اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

اجرای برنامه های آموزشی و توجیهی مرتبط با شفافیت و سلامت اداری

بازرسی و ارزیابی عملکرد + آموزش

      اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

توجه به شایسته سالاری و شایسته گزینی

سرمایه انسانی

      اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

برنامه ریزی در جهت جلوگیری از دوباره کاری شغلی

سرمایه انسانی + مدیریت

      اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

تشکیل کمیته ها و کارگروههای (شفافیت و سلامت اداری)

بازرسی و ارزیابی عملکرد

      اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

اختصاص بودجه مناسب در راستای اقدامات شفافیت و سلامت اداری

سرمایه انسانی + بازرسی و ارزیابی عملکرد

      اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

ارتقای سطح مسئولیت پذیری در کلیه بخش های دستگاه

کلیه حوزه ها

     اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

کنترل رفتار و عملکرد کارکنان و مدیران به صورت نامحسوس

کلیه حوزه ها

      اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

شفافیت در ارائه گزارش عملکرد درون و برون سازمانی

کلیه حوزه ها + روابط عمومی

     اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

ارتقای سطح پاسخگویی در سازمانها

کلیه حوزه ها

    اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

ساختاری و

فرآیندی

تقویت سطح شفافیت فرآیندهای ارائه خدمات

ساختار و فناوری اطلاعات

     اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

توجه به اصلاحات اداری

ساختار + سرمایه انسانی + کلیه حوزه ها

     اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

بازنگری در اهداف سازمانی و حرکت در مسیر تحقق اهداف

کلیه حوزه ها

     اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

اصلاح ساختارها

فناوری اطلاعات

     اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

تلاش در جهت افزایش میزان برون سپاری به بخش خصوصی و غیر دولتی

مراکز غیر دولتی + فناوری اطلاعات

    اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

مالی و حقوقی

شفافیت در توزیع اعتبارات

پشتیبانی + کلیه حوزه ها

     اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

تدوین چارچوب و تعیین قوانین در رابطه با چگونگی پرداخت ها به کارکنان

پشتیبانی

    اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

بهره گیری از سامانه های مالی

پشتیبانی

    اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

توجه به قوانین و دستورالعملها در بودجه و اعتبارات

پشتیبانی

    اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

ارائه گزارشات مالی

پشتیبانی

    اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

بکارگیری روشهای جلوگیری از فساد در بخش های مالی

پشتیبانی

   اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

نظام کنترل و نظارت بر عملکرد مالی در واحدهای زیرمجموعه

کلیه حوزه ها

    اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

     شفافیت در معاملات و درآمدهای اختصاصی

حقوقی

    اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

توجه به چارچوب و قانون محوری در قراردادها و تفاهمنامه های دستگاه

حقوقی

    اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص

آگاه سازی و اطلاع رسانی مردم از مزایده و مناقصات و پروژه ها

حقوقی

     اقدامات انجام شده و راهکارهای شفاف سازی مرتبط با شاخص
کد خبر 68684

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 0 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد