فراخوان جذب نیروی خرید خدمت ساعتی

موسسه ندای مهر در راستای جذب نیروی کارشناس و کارشناس ارشد در حوزه های روانشناسی و مددکاری اجتماعی از طریق خرید خدمت ساعتی جهت ارائه خدمات تخصصی به افراد آسیب دیده و آسیب دیده اجتماعی در شهرستانهای همدان، مالیر، نهاوند،تویسرکان، رزن، کبودرآهنگ، بهار، اسدآباد، فامنین از بین واجدین شرایط خانم و آقا به تعداد30. نفر اقدام به برگزاری سنجش علمی بصورت کتبی در روز جمعه مورخ 1401/06/11می نماید.

لذا واجدین شرایط می توانند حدکثر تا تاریخ 06/06/1401 نسبت به ارائه وتحویل مدارک تحصیلی و هویتی خود شامل اصل و کپی کارت ملی، اصل و کپی شناسنامه، اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی، اصل وکپی کارت پایان خدمت)آقایان( و اصل و کپی گواهینامه رانندگی )آقایان متقاضی شغل راننده( دو قطعه عکس اداری 3×4 و تکمیل فرم درخواست شغل مطابق با شرایط ذیل به آدرس همدان-میدان فلسطین-بلوار فلسطین-پائین تر از هتل خاتم-روبروی باغ ایرانی-مرکز جامع درمان و بازتوانی معتادین اقدام نمایند).
حضور فرد متقاضی و به همراه داشتن مدارک جهت فرایند ثبت نام الزامی می باشد.

فراخوان جذب نیروی خرید خدمت ساعتی

لازم به ذکر است اولویت جذب نیرو برای آقایان دارای تحصیلات مددکاری اجتماعی در شهرستانهای کبودرآهنگ، بهار، ملایر،و نهاوند و آقایان دارای تحصیلات روانشناسی در شهرستانهای تویسرکان و فامنین با افرادی است که دارای شرایط راننده (داشتن گواهینامه معتبر مبنی بر مجاز بودن رانندگی با وسایل نقلیه 9 نفر بالاتر و خودروهای خدمات عمومی)باشند.

شرایط جذب نیرو، منابع و رشته های مورد نیاز به شرح ذیل می باشد:

شرایط عمومی:

* داشتن تابعیت ایرانی، پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران و اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

* کارت پایان خدمت یا معافیت سربازی برای آقایان الزامی میباشد

* حداکثرسن متقاضیان در مقاطع کارشناسی 3۵ سال و در مقطع کارشناسی ارشد وبالاتر 40 سال می باشد.

* عدم سوء پیشینه کیفری

* عدم سوء مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی و استفاده از هرگونه مواد دخانی از جمله سیگار و

شرایط اختصاصی:

دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در رشته تحصیلی و گرایش مرتبط    - 1-

حداقل مدرک تحصیلی لیسانس مددکاری اجتماعی جهت خدمات مددکاری اجتماعی

تبصره: بجز درکلان شهرها ( شهرستان همدان) در صورتی که متقاضیان رشته مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی وجود نداشته باشد از دارندگان مدارک تحصیلی علوم اجتماعی با گرایش پژوهشگری و جامعه شناسی نیزمی توان بهره گرفت لیکن رشته های مددکاری اجتماعی،خدمات اجتماعی برای احراز وظیفه مددکار اجتماعی اولویت دارند.

* دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس روانشناسی با کلیه گرایشها جهت خدمات روانشناسی

* دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس علوم تربیتی،مشاوره و راهنمایی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی جهت خدمات مربی بخش نگهداری موقت.

* دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم جهت ارائه خدمات رانندگی با داشتن گواهینامه معتبر مبنی بر مجاز بودن رانندگی با وسایل نقلیه  9نفر و باالتر و خودروهای خدمات عمومی.) در صورتی که فرد تحصیالت روانشناسی و مددکاری اجتماعی با داشتن توان رانندگی و گواهینامه آن داشته باشد در اولویت قرار دارد. این افراد می بایست در سنجش علمی رشته مربوطه شرکت نمایند.

2- بومی بودن: داوطلبان باید متولد یا ساکن با سابقه پنج سال سکونت در همان شهرستان باشد

الف- شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد،تذکر: با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در سالهای مختلف در صورت اختالف نظر یا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد ،مالک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.

ب- استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت به موجب تایید ساکن بودن و حداقل ۵ سال سکونت با ارائه استشهاد محلی ممهور به مهر نیروی انتظامی )پاسگاه یا کالنتری محل( در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود،تبصره: داشتن گواهی تحصیل در مقاطع ابتدایی،راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه می تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه پنج سال سکونت به شرط ارائه استشهاد محلی مبنی بر تائید ساکن بودن فعلی فرد در شهرستان محل مورد تقاضا مالک محاسبه قرار گیرد.

داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار مداخلات تخصصی که از آنان خرید خدمات می شوند  .3-

*تبصره : گواهی توانایی انجام کار در فعالیت های اجتماعی از کمیسیون توانبخشی سازمان برای افراد دارای معلولیت و افراد دارای معافیت پزشکی الزامی است. افراد مذکور در صورت قبولی در سنجش علمی می بایست گواهی توانایی انجام کار از کمیسیون توانبخشی بهزیستی استان دریافت نمایند.

*تبصره: در صورتی که پس از شروع به کار و ارزیابی مستمر مشخص شود که افراد )کلیه افراد اعم از دارای معلولیت یا سالم( از سالمت جسمی و روانی و توان کار الزم برخوردار نیستند ، نسبت به اعالم پایان کار آنان اقدام خواهد شد.

4-عدم اشتغال در سایر سازمان ها، موسسات و مراکز دولتی (اشتغال افراد پذیرفته شده نهایی در مراکز و نهاد های غیر دولتی، در صورتی باعث اختالل در انجام وظیفه شود، ممنوع است).

5- عدم داشتن مسوولیت در موسسات غیر دولتی و خصوص به عنوان مسئول فنی

6-خدمات توسط پذیرفته شدگان به جامعه هدف نیاز به حضور کارشناسان در شیفت های صبح، عصر یا شب و همچنین حضور در سطح شهر، کالنتری ها، دادگستری، مراکز درمانی، مناطق حاشیه نشین و آسیب خیز وجود دارد.

#   مهلت ارائه مدارک تا تاریخ ۵/6/1401 و تاریخ آزمون:11/6/1401 ساعت 9 صبح می باشد.

#   مکان برگزاری متعاقبا اعالم خواهد شد.

# همراه داشتن کارت ملی جهت ورود به جلسه امتحان الزامی است.

# حضور متقاضیان یک ساعت قبل از شروع آزمون الزامی می باشد.

# متقاضیان جهت اطلاعات  بیشتر می توانند با مجتمع خدمات بهزیستی ندای مهر به شماره تلفن 08135223187 و شماره همراه 09925818461 تماس حاصل نمایند.

منابع سنجش علمی:منابع سنجش علمی برای هر یک از مشاغل در جدول زیر آمده است:

ردیف  شغل  مواد آزمون
1

روانشناسی - مربی بخش نگهداری(رشته های روانشناسی،علوم تربیتی و مشاوره)

متقاضیان رانندگی با تحصیلات روانشناسی

1-قوانین مرتبط (قانون حمایت از اطفال و نو جوانان و ایین نامه اجرایی ماده 6 قانون،قانون حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست ،قانون حمایت از خانواده ،آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی،آیین نامه ارائه خدمات فوریت ها اجتماعی،ماده 79 تا 84قانون کار،آیین نامه اجرایی تبصره های 1و 2 ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه های آن ،قانون تامین حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست،قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت،سند احیای بهسازی و نوسازی و توامند سازی بافت های فرسوده و محلات نا کار امد شهری 2-روان شناسی رشد جلد 1و2،تالیف لورا برگ ترجمه سید محمدی ،اتنشارات ارسباران 3-آسیب شناسی روانی جلد 1و2 ،تالیف باچر ،مینکا و هولی ترجمه یحیی سید محمدی نشر ارسباران 4- زمینه روانشناسی اتینکسون هیلگارد جلد 1و2 تالیف نولن هو کسما،فردریکسن لافتوس و وگنار ،ترجمه مهدی گنجی ،انتشارات ساوالان5- راهنمای تشخیصی و اختلال های روانی 5 دی اس ام ویرایش پنجم ترجمه فرزین رضایی و همکاران،انتشارات ارجمند6-راهنمای سنجش روانی برای روانشناسان بالینی مشاوران و روان پزشکان جلد 1و2 تالیف گریگرات مارنات ترجمه حسن پاشا شریفی و محمد رانیکخو ،نشر شخن

2

مددکاری اجتماعی -

مربی بخش

نگهداری(با تحصیلات مددکاری اجتماعی یا خدمات اجتماعی ( - متقاضیان رانندگی با تحصیلات مددکاری
1-مددکاری اجتماعی (1)کار با خانواده فرددکتر حسن موسوی چلک  انتشارات سمت ،2- مددکاری اجتماعی(2) کار با فرد و خانواده دکتر حسن موسوی چلک انتشارات شلاک 3- مددکاری اجتماعی (5)راهنمای سرپرستی و کار عملی در مددکاری،دکتر حسن موسوی چلک انتشارات شلاک4-مددکاری اجتماعی مهارت کار با گروه ها تالیف لارنس شولمنترجمه منیر سادات میر بها و اکبر بخشی نیا  انتشارات علامه طباطبایی5- مددکاری اجتماعی کار در جامعه تالیف آلن تویلوتریزترجمه فریده همتی انتشارات سمت6-قوانین مرتبط (قانون حمایت از اطفالو نوجوانان و آیین نامه اجراییماده 6 قانون ،قانونحمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست،قانون حمایت از خانواده،آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی،آیین نامه ارائه خدمات فوریت های اجتماعی ماده 79 تا 84قانون کار،آیین نامه اجرایی تبصره های 1و 2 ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه های آن ،قانون تامین حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست،قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت،سند احیای بهسازی و نوسازی و توامند سازی بافت های فرسوده و محلات نا کار امد شهری
3 راننده

سوالات عمومی(معارف  اسلامی ،اطلاعات عمومی،دانش اجتماعی،

حقوق اساسی،هوش و ادبیات فارسی

تذکر : سوالات مواد سنجش علمی به صورت چهار گزینه ای با ضریب (1 )می باشد. ضمناً به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.

فرم در خواست شغل

موسسه ندای مهر

فراخوان جذب نیروی خرید خدمت ساعتی

فراخوان جذب نیروی خرید خدمت ساعتی

فراخوان جذب نیروی خرید خدمت ساعتی

اینجانب ................................................... کلیه اطلاعات فوق را تایید نموده و با آگاهی کامل اعلام می نمایم در هر مرحله از آزمون که اطلاعات  مورد تایید قرار نگرفت از ادامه فرایند آزمون خارج گردم

.

محل امضاء                       

تاریخ                        

کد خبر 63945

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد