معرفی  خدمات اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی

سازمان بهزیستی به عنوان متولی سلامت اجتماعی جامعه و در راستای بهترزیستن خدمات متنوعی را به عموم مردم و همچنین جامعه هدف خود ارائه می دهد. برای آگاهی از این خدمات و نحوه ارائه آن که در ۵۳ موضوع دسته بندی شده اند، می توانید بر روی لینک های زیر کلیک کنید:

خدمات الکترونیکی:

۱-صدور، تمدید موافقت اصولی مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت  صدور وتمدید موافقت اصولی مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی

سوالات متداول

http://centers.behzisti.net/

لینک صفحه مدیریت خدمات دولت 

 فاطمه رسولی

۰۴۱-

۳۶۵۵۶۷۳۶ 

۲- صدور، تمدید پروانه فعالیت مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت صدور و تمدید پروانه فعالیت مراکز غیردولتی بهزیستی (۱۳۰۱۱۰۵۲۱۰۹)

سوالات متداول  

http://centers.behzisti.net/

لینک صفحه مدیریت خدمات دولت

 فاطمه رسولی

۰۴۱-

۳۶۵۵۶۷۳۶ 

۳- صدور، تمدید پروانه مسئول فنی مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی

توافقنامه سطح خدمت صدور وتمدید پروانه مسئول فنی مراکز غیردولتی بهزیستی(۱۳۰۱۱۰۵۲۱۱۰)

سوالات متداول

http://centers.behzisti.net/

لینک صفحه مدیریت خدمات دولت

فاطمه رسولی

۰۴۱-

۳۶۵۵۶۷۳۶ 

۴- ابطال پروانه های مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت ابطال پروانه های مراکز وموسسات غیردولتی (۱۳۰۱۱۰۵۲۱۱۰)

سوالات متداول

http://centers.behzisti.net/

لینک صفحه مدیریت خدمات دولت

فاطمه رسولی

۰۴۱-

۳۶۵۵۶۷۳۶ 

۵- ارائه خدمات مشاوره روانشناختی، ژنتیک، تحصیلی، شغلی و ... به آحاد مردم

توافقنامه سطح خدمت خدمات روزانه بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰

سوالات متداول

http://moshaver.behzisti.ir/

لینک صفحه مدیریت خدمات دولت

خانمها  بالود و هاتفی

۰۱۴-

۳۶۵۵۶۷۴۳

داخلی ۲۱۱

۶- انتقال فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی  به خانواده (فرزندخواندگی، امین موقت)

توافقنامه سطح خدمت  انتقال فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی به خانواده (فرزند خواندگی، امین موقت)

سوالات متداول

http://adoption.behzisti.net/

لینک صفحه مدیریت خدمات دولت

آقای نوری

۰۱۴

۳۶۵۵۶۷۶۳

۷- غربالگری وتشخیص افراد دارای اختلال طیف اتیسم

معرفی خدمت 

توافقنامه سطح خدمت غربالگری و تشخیص افراد دارای اختلال طیف اوتیسم توسط بهزیستی با کد زیر خدمت ۱۶۰۴۱۰۵۶۱۰۱

سوالات متداول

https://autism.behzisti.net/

لینک صفحه مدیریت خدمات دولت

خانم شریف 

۰۱۴

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۲۹

۸- ساماندهی مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه بهزیستی

توافقنامه سطح خدمت ساماندهی مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه بهزیستی(۱۹۰۷۱۰۵۸۱۰۵)

سوالات متداول 

http://mosharekat.behzisti.ir/

لینک صفحه مدیریت خدمات دولت

خانم سلامتی 

۰۱۴

۳۶۵۵۵۱۳۷

۹- پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردمی از سازمان بهزیستی

https://didehban.behzisti.net/

https://zrm.mcls.gov.ir

لینک صفحه مدیریت خدمات دولت

خانم محمدی 

۰۴۱

۳۶۵۵۶۷۵۲

۱۰- پرداخت کمک هزینه معیشت، درمان، آموزش، مشاوره، وسائل کمک توانبخشی برای افراد تحت پوشش بهزیستی

معرفی خدمت

معرفی خدمت 

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت پرداخت کمک هزینه معیشت،در مان،آموزش و وسایل کمک توانبخشی و غیره به افراد تحت پوشش بهزیستی با کد زیر خدمت۱۹۰۹۱۰۶۲۱۱۱

سوالات متداول

سوالات متداول

سوالات متداول

http://ui.behzisti.net

http://student.behzisti.net/

لینک به صفحه مدیریت خدمات دولت

خانم وحدت

۰۴۱

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۲۷

خانم سلامتی

۰۴۱

۳۶۵۵۵۱۳۷

خدماتی که فعلا غیر الکترونیکی هستند و در آینده الکترونیکی می شوند:

۱۱- تایید صلاحیت افراد تحت پوشش  جهت معافیت از پرداخت حق انشعاب آب، گاز و برق

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت  تایید صلاحیت افرادتحت پوشش جهت معافیت از پرداخت حق انشعاب آب،گاز،برق (۱۹۰۴۱۰۵۷۱۰۱)

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

خانم اصیل 

-۰۴۱

۳۶۵۵۶۷۱۷

۱۲- تایید صلاحیت افراد تحت پوشش  جهت دریافت پلاک ویژه خودرو معلولین

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

معرفی خدمت

توافقنامه سطح خدمت احراز صلاحیت دریافت خدمات بهزیستی  باکد زیر خدمت ۱۹۰۴۱۰۵۷۱۰۰

سوالات متداول

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

خانم فرشباف 

۰۴۱-

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۳۰

۱۳- تایید صلاحیت افراد تحت پوشش  جهت معافیت سربازی  

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

معرفی خدمت

توافقنامه سطح خدمات تایید صلاحیت افراد تحت پوشش جهت معافیت سربازی

سوالات متداول

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

خانم فرشباف 

۰۴۱-

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۳۰

۱۴- تایید صلاحیت  معلولین  و معرفی به  سازمان سنجش 

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

معرفی خدمت

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

آقای زیرکی 

۰۴۱

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۲۸

۱۵- تایید صلاحیت افراد تحت پوشش و معرفی به بیمه سلامت

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

خانم شریفی 

۰۴۱

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۹۸

۱۶- تایید صلاحیت افراد تحت پوشش  و معرفی به سازمان فنی و حرفه ای 

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمات  تایید صلاحیت افراد تحت پوشش ومعرفی به سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور (۱۹۰۱۱۰۵۷۱۰۷)

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

آقای زیرکی 

۰۴۱

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۲۸

۱۷- صدور کارت شناسایی معلولین

لینک صفحه مدیریت خدمات دولت

خانم فرشباف 

۰۴۱-

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۳۰

۱۸- پرداخت حق بیمه درمانی افراد تحت پوشش

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

  توافقنامه سطح خدمت پرداخت حق بیمه در مانی افراد تحت پوشش بهزیستی با کد زیر خدمت ۱۹۰۱۱۰۶۰۱۰۰

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

خانم شریف

۰۴۱-

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۲۹

۱۹- پرداخت سهم بیمه خویش فرمایی افراد تحت پوشش

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت پرداخت سهم بیمه خویش فرمایی افراد تحت پوشش بهزیستی(۱۹۰۱۱۰۶۰۱۰۳)

سوالات متداول

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

آقای سقازاده

۰۴۱-

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۴۳

۲۰- پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان و دختران شهری، روستایی و عشایری

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

خانم خرده فروش

۰۴۱-

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۵۷

۲۱- حمایت بیمه ای تأمین آتیه فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت 

توافقنامه سطح خدمت حمایت بیمه ای تامین آتیه فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

آقای نوری

۰۴۱-

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۵۹

۲۲- ارائه بسته های تشویقی به کارفرمایان برای اشتغال معلولین و نیازمندان تحت پوشش

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

 توافقنامه سطح خدمت ارائه بسته های تشویقی به کارفرمایان برای اشتغال معلولین و نیازمندان تحت پوشش (۱۹۰۱۱۰۶۰۱۰۴)

سوالات متداول

سوالات متداول

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

آقای سقازاده

۰۴۱-

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۴۳

خدماتی که ذاتا غیرالکترونیکی هستند:

۲۳- ارائه خدمات توانبخشی به معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن در منزل

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

معرفی خدمت

توافقنامه سطح خدمت خدمات روزانه بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰

سوالات متداول

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

خانم وحدت 

۰۴۱-

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۲۷

۲۴- ارائه خدمات مراقبت در منزل به معلولین، سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختلال طیف اتیسم در مراکز روزانه

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

معرفی خدمت

توافقنامه سطح خدمت خدمات روزانه بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰

سوالات متداول

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

خانم وحدت 

۰۴۱-

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۲۷

۲۵- ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به معلولان، سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای  اختلال طیف اتیسم در مراکز روزانه بهزیستی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

معرفی خدمت

توافقنامه سطح خدمت خدمات روزانه بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰

سوالات متداول

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

خانم رحیمی

۰۴۱-

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۲۷

۲۶- ارائه خدمات درمان سرپایی وابستگی به مواد در مراکز روزانه بهزیستی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت خدمات روزانه بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰

سوالات متداول

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

آقای رضا عبدی

۰۱۴

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۲۰۸

۲۷- ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی به معلولان، سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختلال طیف اتیسم در مراکز شبانه روزی بهزیستی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

معرفی خدمت

توافقنامه سطح خدمت خدمات شبانه روزی بهزیستی با کد ۱۹۰۴۱۰۵۴۰۰۰

سوالات متداول

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

خانم وحدت 

۰۴۱-

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۲۷

۲۸- غربالگری اضطراب کودکان ۶ – ۵ سال ‌

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت غربالگری پیشگیرانه بروز معلولیت  باکد ۱۶۰۲۱۰۵۶۰۰۰/غربالگری اضطراب کودکان ۵ تا ۶ ساله توسط بهزیستی

سوالات متداول

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

خانم هاتف

۰۴۱-

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۲۱۱

۲۹- ارائه آموزش مهارتهای زندگی و آماده سازی شغلی به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش، اعضای خانواده آنها و گروههای همیار زنان سرپرست خانوار

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

خانم منافی

۰۴۱-

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۵۷

۳۰- ارائه آموزش مراقبت از خود در خانه های امن به زنان خشونت دیده

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمات ارائه آموزش مراقبت از خود در خانه های امن به زنان خشونت دیده

سوالات متداول

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

خانم امیرفاطمی

۰۴۱-

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۵۶

۳۱- ارائه آموزش‌های پیش از ازدواج، زندگی خانواده و مهارت های زندگی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

 توافقنامه سطح خدمت آموزش جامعه هدف بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۹۰۰۰ کد زیر خدمت ۱۹۰۷۱۰۵۹۱۰۳

سوالات متداول

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

خانم بالود 

۰۴۱-

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۲۱۱

۳۲- ارائه سبدغذایی به خانواده های زن سرپرست

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمات ارائه سبد غذایی به خانواده های زن سرپرست ۱۹۰۴۱۰۶۲۱۰۳

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

خانم حیدری 

۰۴۱-

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۵۷

۳۳- ارائه شیرخشک مورد نیاز جامعه هدف بهزیستی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت ارائه شیرخشک مورد نیاز جامعه هدف

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

خانم منافی

۰۴۱-

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۵۷

۳۴- غربالگری تنبلی چشم و سایر اختلالات بینایی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت غربالگری تنبلی چشم و سایر اختلالات بینایی توسط بهزیستی (۱۶۰۲۱۰۵۶۱۰۲)

سوالات متداول

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

خانم رضایان

۰۴۱-

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۲۰۴

۳۵- غربالگری و شناسایی افراد معلول در روستاها و شهرهای کوچک (برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه)

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمات غربالگری و شناسایی پیشگیرانه افراد معلول در روستاها و شهرهای کوچک

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

آقای تقی زاده

۰۴۱-

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۲۹

۳۶- آگاه سازی آحاد مردم از برنامه های توانبخشی مبتنی بر جامعه

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت آگاه سازی آحاد مردم از برنامه های توانبخشی مبتنی بر جامعه با کد زیر خدمت ۱۹۰۱۱۰۵۸۱۰۶

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

آقای تقی زاده

۰۴۱-

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۲۹

۳۷- ارائه خدمات کاهش آسیب اعتیاد در مراکز گذری

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت کاهش آسیب به جامعه هدف  بهزیستی باکد ۱۹۰۴۱۰۵۳۰۰۰

سوالات متداول

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

آقای علی شاه محمدی

۰۴۱

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۲۰۸

۳۸- ارائه خدمات اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت خدمات شبانه روزی بهزیستی با کد ۱۹۰۴۱۰۵۴۰۰۰/ ارائه خدمات اقامتی بهبود و بازتوانی بهزیستی به افراد با اختلال مصرف مواد

سوالات متداول

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

خانم محب 

۰۴۱-

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۲۰۴

۳۹- ارائه خدمات اقامت اجتماع درمان مدار اعتیاد (TC)

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمات ارائه خدمات اقامتی اجتماع درمان مدار اعتیاد(tc) بهزیستی

سوالات متداول

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

آقای رضا عبدی

۰۱۴

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۲۰۸

۴۰- ارائه خدمات بهزیستی در سرپناه شبانه معتادین

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت خدمات شبانه روزی بهزیستی با کد ۱۹۰۴۱۰۵۴۰۰۰

سوالات متداول

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

آقای شاه محمدی 

۰۴۱-

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۲۰۸

۴۱- برگزاری کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد بهزیستی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

سوالات متداول

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

خانم علیپور

۰۴۱

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۲۰۴

۴۲- ارائه خدمات پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمات روزانه بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰

لینک صفحه مدیریت خدمات دولت

خانم علیپور

۰۴۱

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۲۰۴

۴۳- ارائه آموزش های پیشگیری از اعتیاد و ایدز

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح  خدمات آموزشی جامعه هدف بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۹۰۰ و ارائه خدمات آموزشی پیشگیری از ایدزو اعتیاد۱۹۰۷۱۰۵۹۱۰۶

سوالات متداول

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

خانم شاه محمدی

۰۴۱

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۲۰۴

۴۴- ارائه آموزش به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت ارائه آموزش به افراد در معرض آسیب و آسیبدیده اجتماعی

سوالات متداول

سوالات متداول

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

خانم سعادتی 

۰۴۱

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۵۶

۴۵- ارائه حمایتهای روانی اجتماعی در بحران (محب)

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

سوالات متداول

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

خانم بالود

۰۴۱

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۲۱۱

۴۶- ارائه خدمات اجتماعی محور و مددکار جامعه ای در سکونتگاه های غیر رسمی و مناطق حاشیه نشین و مناطق دارای آسیب های اجتماعی شایع

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

سوالات متداول

لینک صفحه مدیریت خدمات دولت

خانم امیرفاطمی 

۰۴۱

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۵۶

۴۷- پرداخت کمک هزینه به خانواده های دارای فرزند چندقلو

لینک صفحه مدیریت خدمات دولت

خانم حیدری

۰۴۱

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۵۷

۴۸- ارایه خدمات آماده سازی فرزندان تحت پوشش بهزیستی در آستانه ترخیص به جامعه

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات آماده سازی فرزندان تحت پوشش بهزیستی در آستانه ترخیص به جامعه

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

خانم یوسفی 

۰۴۱

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۵۸

۴۹- ارائه خدمات تخصصی مددکاری به جامعه هدف (اجتماعی)

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات تخصصی مددکاری به جامعه هدف

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

خانم منافی 

۰۴۱

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۵۷

۵۰- ارائه خدمات نگهداری و مراقبت از فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست اعم از شیرخوارگان، نوباوگان، کودکان و نوجوانان

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات نگهداری و مراقبت از فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست (شیرخوارگان، نوباوگان، کودکان و نوجوانان)

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

خانم مسعودی 

۰۴۱

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۱۵۸

۵۱ - آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمات آگاهسازی آحاد مردم در خصوص پیشگیری از معلولیت و آسیب های اجتماعی باکد ۱۹۰۱۱۰۵۸۰۰۰

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

آقای رستم پور 

۰۴۱

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۲۰۸

۵۲- برگزاری جشنواره های هنری ملی و بین المللی معلولان

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

معرفی خدمت

سوالات متداول

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

به تناسب معاونت ها متفاوت است.

۰۴۱

۳۶۵۵۶۷۲۸ امور توانبخشی

۳۶۵۵۶۷۳۱ مشارکت های مردمی

۳۶۵۵۶۷۶۳ امور اجتماعی 

۳۶۵۵۶۷۵۹ امور پیشگیری

۳۶۵۵۶۷۳۹ پشتیبانی و منابع انسانی

۵۳- توانمندسازی و حمایت های مالی از افراد تحت پوشش پرداخت کمک هزینه مشاوره روانشناختی

لینک صفحه مدیریت خدمات دولت 

خانم بالود

۰۴۱

۳۶۵۵۶۷۴۲-۴۵

داخلی ۲۱۱

خانم سلامتی ۳۶۵۵۵۱۳۷

کد خبر 63629

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد