در رسانه| توانمندی و اشتغال زایی افراد بهبودیافته در اولویت کاری بهزیستی

اعتدال/ مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی در پنجمین جلسه کمیته استانی هماهنگی مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان ماده ۱۶ از حمایت بهزیستی در زمینه توانمندی و اشتغال زایی افراد بهبودیافته اعتیاد خبر داد.

دکتر فرگل صحاف در این جلســه که در مرکز جامع درمان و بازتوانی حامی استان برگزار شد؛ ضمن بیان مراحل ســه گانه ســم زدایی پرهیز مدار، اقامتی و توانمند سازی در اولین مرکز جامع استان ابراز داشــت: این اداره کل در راستای اشتغال زایی بهبود یافتگان عالوه بر پرداخت حق بیمه کارفرمایی به مراکز جامعی که بهبود یافتگان در آن اشــتغال دارند؛ از اعطای تسهیالت بدون کارمزد به ازای هر نفر ۵۰ میلیون تومان تا سقف ۴۰ نفر خبر داد. صحــاف ضمن قدردانی از همکاری کلیه ارگانها، برگزاری دوره های آموزشــی رایگان در مراکز برای بهبود را از خدمات شایان توجه فنی و حرفه ای استان دانست.

وی ضمن اشاره به پذیرش ۳۵ تن از افراد مبتال به اعتیاد در مرکز مذکور طی شش ماه اخیر؛ از آمادگی بهزیستی استان جهت انعکاس عملکرد این مرکز جهت حمایت از آن خبر داد. معاون دادســتان شهرســتان تبریز نیز درمان، پیشگیری و اشــتغال را از اهم دغدغه ها در افراد مبتال به اعتیاد دانست و گفت: در این بین اهمیت مراقبت پس از درمان مضاعف می شود.

کد خبر 29520

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک