مسئول مدیریت عملکرد بهزیستی خراسان رضوی منصوب شد

طی حکمی از طرف مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی، مسئول مدیریت عملکرد این استان منصوب شد.

طی حکمی از طرف حمیدرضا پوریوسف، زهرا سادات ترحمی، مشاور امور بانوان بهزیستی خراسان رضوی، با حفظ سمت به عنوان مسئول مدیریت عملکرد بهزیستی استان منصوب و از خدمات کاظم شبانی،تقدیر شد. در متن این حکم آمده است؛ 

"با عنایت بــه مراتــب تعهــد و توانمنــدی ســرکار عــالی به موجب این ابلاغ به عنوان مسئول مدیریت عملکـرد این اداره کل منصوب می شوید تـا زیـر نظـر اینجانـب انجـام وظیفـه نمایید.لــذا از آنجائیکــه ارزیــابی عملکــرد و بازرســی از مــوارد مهــم در مــدیریت منــابع انســانی و ســایر منــابع ســازمانی از جملــه منــابع فکــری و معنــوی مــی باشــد و نقــش مــوثر و ســازنده ای در بهســازی منابع و تصـمیم سـازی و تصـمیم گیـری و عملکـرد مطلـوب سازمانی خواهـد داشـت بنـابراین انتظـار دارد با اسـتعانت از خداونـد متعـال تمـامی تـوان خـویش را جهـت بهـره منـدی از منـابع و امکانـات موجــود و همکــاری مــوثر بــا مــدیران و معــاونین و کارشناســان بــه منظــور نیــل بــه اهــداف ســازمانی بکار گیرید. توفیــق روزافــزون شــما را در خــدمت بــه جامعــه هــدف ســازمان در ذیــل عنایــات و توجهــات حضرت ثامن الائمه امام رضا (ع )از درگاه احدیت مسئلت دارم."

کد خبر 28309

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =

دسترسی سریع به خدمات الکترونیک