فراخوان دعوت به همکاری جمعیت همیاران و گروههای همیار و پایگاههای سلامت اجتماعی

فراخوان دعوت به همکاری جمعیت همیاران و گروههای همیار و پایگاههای سلامت اجتماعی در حمایت از پروژه های تخصصی و فعالیتهای مشارکتی دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

گروه همیاران متشکل از افراد داوطلب و علاقه مندی است که در راستای اهداف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقا سلامت روان در محله های آسیب خیز و حاشیه ای فعالیت می کنند. به منظور حفظ  فرایندهای  مربوط به جذب  افراد داوطلب و تشکیل  و ساماندهی گروههای همیار سلامت روانی اجتماعی و آ موزش  و توانمند سازی ایشان  حمایت  از فعالیتهای مشارکتی و پروژه های تخصصی تر جمعیت همیاران و گروه های داوطلب در اولویت قرار دارد. حمایت از فعالیت های مشارکتی هردو حمایت مالی و غیر مالی را دربر  می گیردسازمان بهزیستی در حد امکانت و با توجه  به  اولویت های مندرج در شیوه نامهنحوه تعامل و ارتباط بین دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جمعیت همیاران سلامت اجتماعی  که توسط  دفتر  پیشگیری از آ سیب های اجتماعی در سال 1399 تدوین شده است  از پروژه ها  و فعالیت ها  حمایت به  عمل   می آ ورد.   

فعالیتهای مورد انتظار از جمعیت همیاران و گروه های همیار و پایگاه های سلامت اجتماعی
نحوه درخواست کمک حمایتی از سوی گروه های همیار و جمعیت همیاران سلامت اجتماعی 
الف) درخواست حمایت غیر مالی 
1.درخواست کتبی گروه، مدیر پروژه، مدیر پایگاه به موسسه 
2. تائیدیه هیئت مدیره موسسه 
3. تحویل مدارک بالا به کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی شهرستان / استان  
ب) درخواست حمایت مالی 
1- تکمیل فرم درخواست حمایت مالی (در بخش 1 پیوست آمده است) توسط مدیر پروژه 
2-معرفی مدیر پروژه همراه با ارائه کپی کارت ملی مدیر پروژه 
3- تائیدیه هیئت مدیره موسسه 
4- تحویل مدارک بالا به کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی شهرستان / استان  
تشکیل کمیته بررسی در خواست ها در استان 
الف) اعضای کمیته بررسی در خواست ها و پروژه ها عبارتند از : 
1-معاون پیشگیری استان 
2- کارشناس مسئول پیشگیری از آسیب های اجتماعی استان (دبیر کمیته)  
3- کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی شهرستان مربوطه 
4- یک نفر از اعضای هیئت مدیره جمعیت همیاران استان
5- مدیر پروژه یا متقاضی حمایت غیر مالی (بدون حق تصمیم گیری)  
ب) کمیته بررسی در خواست ها و پروژه ها : 
1- بررسی در خواست  های غیر مالی و تائید در صورت انطباق با سیاست های سازمان در بهزیستی استان / شهرستان 
2- بررسی پروزه های نیازمندی حمایت مالی با توجه به ملاک های زیر : 
- موضوع پروژه در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقای سلامت اجتماعی باشد.  
- فرم درخواست به طور کامل و دقیق تکمیل شده باشد.  
- امکان اجرای عملی پروژه وجود داشته باشد.    
- مستندات شفاف و قابل دسترسی باشد.  
- بر آورد هزینه ها به صورت واقعی و صحیح انجام گرفته باشد. ریز برآورد هزینه بر اساس سرانه و تعداد باید کاملا شفاف باشد.  
- در صورتی که فعالیت آموزشی و آگاهسازی صورت گیرد، باید محتوای آموزشی (یا حداقل مولفه های آن) ارائه گردد و مرتبط بودن آنها با موضوع پروژه مورد بررسی قرارگیرد. همچنین سوابق علمی مدرس باید توسط ارائه دهنده پروزه ارسال شده و کمیته، صلاحیت ایشان را بررسی نماید.
3- بازخورد کتبی به جمعیت همیاران در صورت کامل نبودن مستندات و یا هرگونه اشکال در نگارش پروژه.  
4-اولویت بخشی و امتیاز دهی به پروژه ها بنا بر شاخص های جدول شماره 1 شیوه نامه مذکور  
5-ارسال پروژه های دارای اولویت استانی به دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی کشور جهت بررسی و تامین مالی 
6- نظارت بر روند اجرای پروژه (ناظر پروژه) توسط کار شناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی شهرستان و گزارش به کمیته 
7- بررسی گزارش های مقطعی و گزارش پایان کار پروژه هادر قالب فرم های مستند سازی و به صورت الکترونیک، در صورت تائید، ارسال به دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی کشور 
   گزارش مقطعی و گزارش نهائی  پروژه 
مدیر پروژه موظف است در چند مرحله گزارش فعالیت ارائه نماید، که برای هر پروژه زمان آن به طور جداگانه تعیین خواهد شد چنانچه نیاز به گزارش های بیشتری وجود داشت، مدیر پروژه موظف به ارائه آنها خواهد بود. روند تحویل و بررسی گزارش ها  به شکل زیر است : 
الف) گزارش های مقطعی باید توسط مدیر پروژه تهیه و به کمیته بررسی پروژه های استان تحویل داده شود. کمیته استان در صورت تائید گزارش و همخوانی با نظر کارشناس ناظر، گزارش های مقطعی را همراه با گزارش ناظر به دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی کشور ارسال می کند.  

1- گزارش  کامل فعالیت امجام شده همراه با تصویر طبق فرمت ارائه شده در پیوست شماره 3 
2- گزارش ناظر فعالیت (اداره بهزیستی شهرستان به نمایندگی کارشناس یشگیری از آسیب های اجتماعی شهرستان) از روند کار و کیفیت آن 
3-تائید یه موسسه مربوطه 
4- تائیدیه معاونت پیشگیری استان از حسن انجام کار 
پیوست شماره 1 درخواست حمایت مالی
استان :                       شهرستان   :                             نام جمعیت همیاران سلامت اجتماعی ثبت شده  :                                   نام و نام خانوادگی مدیر پروژه:                                                                          تلفن مدیر پروژه : 
تلفن جمعیت:                                 آدرس جمعیت :                                                                                                                تاریخ درخواست : 
1-عنوان پروژه(در عنوان موضوع و گروه مخاطب به طور شفاف بیان شود)  
2- همکاران پروژه (نام و نام خانوادگی، تحصیلات، نقش و وظیفه در پروژه)  
3- شرح کامل پروژه 
الف) اهداف کلی و جزئی (اهداف اسمارت تعریف شود)  
ب) ضرورت اجرای پروزه و مستندات آن (میزان آسیب خیز بودن محل اجرای پروزه و شیوع آسیب در آن محل باید به صورت مستند بنا به نظرات صاحب نظران، شواهد خبری، گزارش های سامانه رصد، ررسی های میدانی همیاران بیان گردد)  
اسمارت به معنای خاص، قابل اندازه گیری، دست یافتنی، مرتبط و زمان مند است (جدول زیر)  
زمان مند : زمان تحقق هدف باید مشخص باشد تا بتوان مراحل دستیابی به آن را برنامه ریزی کرد
مرتبط: هدف باید با مسئله و مشکلی که شناسائی شده و همچنین با ارزش ها و عقاید اعضای گروه مرتبط باشد.  
دست یافتنی : هدف باید قابل تحقق و واقع بینانه باشد. یعنی اعضای گروه توانایی و امید دستیابی به آن را داشته باشند.  
قابل  اندازه گیری : هدف باید قابل اندازه گیری و سنجش باشد تا بتوان مراحل پیشرفت کار و رسیدن به انتهای کاررا محاسبه کرد 
خاص : هدف باید دقیق، روشن و شفاف باشد تا همه اعضای گروه درک یکسانی از آن داشته باشند.  
ج) گروه منتفع از پروژه (مخاطب) : (ویژگی های سنی، جنسیتی، شرایط خاص(مثلا کودکان آسیب دیده از خشونت خانگی)  
د) محل اجرای پروژه یا فعالیت : (آدرس محله مورد نظر، ادرس سالن اجرائی در صورت لزوم، تعیین وضعیت حاشیه نشینی یا آسیب خیزی محل)  
ه) شرح فرایند دقیق فعالیت های اجرائی : (دقیق و شفاف کلیه گام های اجرای فعالیت توضیح داده شود). 
1...........-
2............-
و) جدول زمان بندی 
4- هزینه ها
کلیه هزینه ها به صورت دقیق و کامل شرح داده شود : 
توضیحات     جمع     سرانه (ریال)     کمیت     ریز هزینه ها     هزینه فعالیت 

مثال) 20 ساعت مربوط به دو مدرس است     20000000    20*1000000    20 ساعت     1-    حق التدریس مدرس     مثال : برگزاری دوره آموزشی 
    3000000    10000    300 برگ     2-    تکثیر محتوا     
    50000*30*3=4500000    50000    30 نفر و 3 وعده     3-پذیرایی     
                4-    
                5-    
                    2-
                    3-
                    جمع کل هزینه ها
                    هزینه درخواستی 

پیوست 3- فرم نظارت بر پروژه
استان               شهرستان                                   نام موسسه 
نام و نام خانوادگی مدیر پروژه                                                             تاریخ بازدید                               موضوع مورد ارزیابی برای مثال؛ بازدید و حضور در جلسه گروه متمرکز یا نظارت بر تکثیر محتوای آموزشی یا ...) 
نام ونام خانوادگی و سمت ناظر 

سوالات 
1-آیا فعالیت مورد نظر انجام با توجه به جدول گانت به موقع انجام شد؟ توضیح شود.  
2-آیا کیفیت انجام فعالیت از نظر شما مورد تائید است؟
3-نقاط  ضعف و قوت اجرای فعالیت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ مواردذکر شود.  
آیا در خصوص نقاط ضعف و قوت با مدیر پروژه گفتگو و مراتب را اغلانم نمودید؟ 4-
5-موارد و نکات لازم به پیگیری و ارائه گزارش و نتیجه توسط مدیر پروژه : 1
-....
2-...
3-....

نام و نام خانوادگی بازدید کننده و امضا                       نام و نام خانوادگی مدیر پروژه و امضا


تائید پروژه پیشنهادی در شهرستان  ، الزاماً  بر اساس شیوه نامه نحوه تعامل و ارتباط بین دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جمعیت همیاران سلامت اجتماعی  ابلاغی در آبان ماه سال 1399 می باشد.  

واجدین شرایط تا تاریخ 10/9/1399 فرصت دارند تا پروژه های پیشنهادی خود را تحویل واحد پیشگیری شهرستانهای تابعه  که علاقه مند به همکاری هستند نمایند

کد خبر 26111

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 6 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک