اطلاعات مدیران و معاونین استانی

اطلاعات مدیران استانی و شهرستانی اداره کل بهزیستی استان لرستان

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان پست شماره تلفن دفتر
۱ همایون عمودی زاده مدیر کل ۰۶۶۳۳۲۰۰۰۲۰
۲ اکبر عادلی راد معاون پشتیبانی و منابع انسانی ۰۶۶۳۳۲۰۳۴۰۴
۳ نگار فتحی بیرانوند معاون توانبخشی ۰۶۶۳۳۲۳۴۶۷۷
۴ ذبیح اله نادمی معاون پیشگیری ۰۶۶۳۳۲۳۴۶۰۲
۵ ابراهیم آذرینوند معاون اجتماعی ۰۶۶۳۳۲۳۴۶۸۵
۶ رضا وفایی معاون مشارکتهای مردمی ۰۶۶۳۳۲۰۳۵۱۴
۷ معصومه صارمی رئیس امور اداری ۰۶۶۳۳۲۲۸۳۰۰
۸ بهرام نادری رئیس روابط عمومی و اطلاع رسانی ۰۶۶۳۳۲۲۳۶۷۷
۹ مجید اصفهانی رئیس اداره پذیرش و هماهنگی ۰۶۶۳۳۲۳۴۶۰۱
۱۰ جعفر درویشی رئیس بهزیستی شهرستان دورود ۰۶۶۴۳۲۳۱۲۹۷
۱۱ کیانوش بیرانوند رئیس بهزیستی شهرستان خرم آباد ۰۶۶۳۳۲۳۰۰۵۳
۱۲ محمود جانبزرگی رئیس بهزیستی شهرستان ازنا ۰۶۶۴۳۴۲۳۱۶۷
۱۳ عبدالرضا پاپی الوار رئیس بهزیستی شهرستان پلدختر ۰۶۶۳۲۲۲۲۰۲۲
۱۴ علی احمد صحرایی رئیس بهزیستی شهرستان دلفان ۰۶۶۳۲۷۲۴۰۱۶
۱۵ سیروس مومنی رئیس بهزیستی شهرستان کوهدشت ۰۶۶۳۲۶۳۳۰۷۷
۱۶ عزیز اله حسن پور رئیس بهزیستی شهرستان رومشکان ۰۶۶۳۲۶۵۲۰۹۹
۱۷ احسان حسنوند رئیس بهزیستی شهرستان سلسله ۰۶۶۳۲۵۲۲۵۳۲
۱۸  علی حسینی رئیس بهزیستی شهرستان چگنی ۰۶۶۳۳۱۵۰۱۷۲
۱۹ مریم اکبری رئیس بهزیستی شهرستان الیگودرز ۰۶۶۴۳۳۲۷۳۹۷
۲۰ کرم رضا پیردایه رئیس بهزیستی شهرستان بروجرد ۰۶۶۴۳۴۴۱۱۴۹

کد خبر 10230

خدمات الکترونیک پرکاربرد