در رسانه| بهزیستی ، برای بهتر زیستن نیازمندان چه کرده است ؟؟

یکی از روزنامه نگاران کشور در تبریز در مطلبــی در فضای مجازی، ضمن اشاره به برخی از فعالیت های سازمان بهزیستی در عرصه هــای مختلــف، یادی از »فیاض بخش» کرد و نوشت.

اعتدال| 1- بهزیستی بار سنگین خودروهای بی کیفیت خودرو سازی کشور را به دوش می کشــد که در سال چندین برابر جنگ تحمیلی کشــته و معلول دست جامعه می گذارد، بهزیستی آنها را مستمری بگیر ســازمان می کند، تا روزنه امیدی برای زندگی داشــته باشند
* بهزیســتی بار خانواده های کارتن خواب و معتادین متجاهر را به دوش می کشد، تا خانواده های آنها امیدی به زندگی داشته باشند
* بهزیستی بار مردان بی تعهد و بی مســئولیت را به دوش می کشد که خانواده خــود را رها کرده و به دنبال خوش گذرانی خود هستند
* بهزیستی یاور مادرانی می شود که همسرانشان یا در اثر سوانح رانندگی فوت کرده یا از کار افتاده شده است
* بهزیســتی مادر کودکانی می شود که در قنداق بــه دلیل نداری مادران و پدران در مقابل شیرخوارگاه ها رها می شود
* بهزیستی مامن فرزندانی می شود که مورد ضرب و شــتم و شــکنجه مادران و پدران معتاد و آســیب دیده در جامعه می شود
* بهزیســتی بــا کاشــت حلــزون،
امیــد مادران و پدرانی می شــود که فرزندانشان مادر زادی ناشنوا هستند
* بهزیســتی با هویت ســازی جدید برای افراد دارای اختالل شــخصیتی »ترنس« جامعــه ای بهتر و امیدی برای زندگی دوباره می سازد
* بهزیستی خانه امن برای دختران، زنان، جوانان و نوجوانان ایجاد می کند که از خانه دل بریــده و به کوچه ها زده اند، تا آنها را از گزند آسیب های اجتماعی حفظ کند
* بهزیســتی با اعطای وام و آموزش های مهارتی و فنــی و حرفه ای الزم به افراد و جوانان پاک شــده، « ترک اعتیاد» در مراکز ماده ۱۶ ،آنها را قوی تر از قبل به جامعه باز می گرداند
* بهزیســتی با ایجاد اشــتغال برای مادران سرپرست خانوار، آنها را در برابر آسیب های اجتماعی ایمن می سازد
* بهزیســتی بــه خانــواده های بی ســرپناه کمک می کنــد تا صاحب مسکن شوند
* بهزیســتی با ایجاد مراکز خیریه، آحاد جامعه خیر را پای کار می آورد تا فقر و محرومیت را به همت مردان و زنان توانمند این مرز و بوم ریشــه کن کند
. * بهزیســتی با ایجاد ســالمندان و مراکز درمانی »فیزیوتراپی« شــرایط ادامه زندگی را برای ســالمندان مهیا می سازد
* بهزیســتی با اعطای کمک هزینه تحصیلی و دانشــگاهی بــه فرزندان بازمانده از تحصیل بازمانده می کند
* بهزیســتی با اجرای بهتر زیستن جامعه را به ســوی روزنــه های امید پیش می برد
* بهزیستی در مواقع بحران ها، سیل، زلزله و طوفان به یاری آسیب دیدگان از لحاظ اقتصادی، روحی و عاطفی می شتابد
* بهزیســتی بــا همراهــی و کمک بــه محرومیــن جامعــه در جهــت توانمندســازی آنان، به منویات مقام معظم رهبری جامعه عمل می پوشاند
* بهزیســتی با آموزش هــای الزم و کمــک به جامعه نابینان، شــرایط زندگی را برای آنها عادی می سازد
* با آنکه بهزیستی برای بهتر زیستن آحاد جامعه هدف تالش می کند، آیا به راستی دستگاه ها، نهادها و سازمان ها دولتی به وظایف خود در استخدام ۳ درصــد از جامعه هدف بهزیســتی عمل می کند
* آیا به راســتی بــا آن همه تالش بهزیســتی بــرای مادران، پــدران و فرزنــدان جامعه، مســئولین نیز به وظایف خود در آماده ســازی محیط برای جامعه هدف عمل می کند؟
 * آری واقعــا حق مطلب مددکاران، مددیاران، کارشناســان ، روســای ســتادی و شهرســتانی، مدیــران و معاونان ارشد استانی و همه کارکنان در صف نخســت مواجهــه با جامعه هدف، بــا آن همــه ماموریت های خطیر در ابعــاد مختلف و متنوع که برای بهزیســتی تعریف و روی دوش مبارکش گذاشــته اند و با فوجی از کمبــود امکانات، نیروی انســانی و منابع محــدود و..... می توان با کدام توصیــف و بیــان و .... جبران و حق مطلب را ادا کرده اند؟ جز اینکه باید گفت بیشتر این عزیزان به عشق پای کارند و تمام. آری بهزیستی یعنی تکیه گاه واقعی نیازمندان، بهزیســتی یعنی عاشقانه کار کــردن بــرای حــل معظــات گوناگون و ...
 

کد خبر 25243

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 0 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک