آگهی مزایده اجاره استخر ورزشی بهزیستی استان گیلان

آگهی مزایده اجاره استخر ورزشی بهزیستی استان گیلان

آگهی مزایده اجاره استخر ورزشی بهزیستی استان گیلان

موضوع مزایده : اداره کل بهزیستی استان گیلان در نظر دارد  مدیریت استخر خود را از طریق مزایده عمومی به اجاره واگذار نماید. مزایده عمومی اجاره استخرورزشی به شماره ۵۰۹۸۰۰۳۵۳۰۰۰۰۰۰۱  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )  به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد . لازم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند .

مدت زمان اجرای کار: ۱۳۹۸/۱۱/۷  الی  ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نوع و مبلغ تضمین : میزان سپرده شرکت در مزایده مبلغ ۹۳/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد که میبایستی به حساب شماره ۴۰۵۲۰۳۴۵۰۳۵۳۵۶۲۵  بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه دآآمد اختصاصی استانی اداره کل بهزیستی گیلان واریز نموده  و یا بصورت ضمانتنامه بانکی( بدون قید و شرط ) با مدت حداقل سه ماه بعد از تاریخ صدور ضمانتنامه و قابل تمدید ارائه گردد. ( ارائه چک شخصی و یا چک تضمین شده بانکی مورد قبول نمی باشد)

زمان انتشار در سایت : ساعت ۸ صبح تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده : ساعت ۱۴   روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ 

تاریخ بازدید : از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۲۸از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات : ساعت ۱۴ روز شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵                       

زمان و محل گشایش پیشنهادها: ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ  ۱۳۹۸/۱۱/۶  در محل سالن اجتماعات دکتر خزائلی بهزیستی گیلان

*  هزینه درج آگهی روزنامه به عهده شرکت برنده خواهد بود.

* به پیشنهادات مشروط ، فاقد امضاء ، مخدوش، و فاقد فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی مطلقاً ترتیب اثر داده نمی شود.

* اطلاعت تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف : آدرس رشت خیابان پرستار اداره کل بهزیستی استان گیلان واحد امور حقوقی و قراردادها تلفن ۰۱۳۳۳۳۶۸۵۱۸

* اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۰۲۱۴۱۶۳۴                                                                                      

اداره کل بهزیستی استان گیلان

کد خبر 12572

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 14 =

دسترسی سریع به سامانه ها