توانمندسازی افراد دارای معلولیت

فعالیت ها و خدمات سازمان بهزیستی در خصوص توانمندسازی افراد دارای معلولیت

کارت شناسایی معلولیت

کارت شناسایی است که برای تعیین هویت به دو زبان فارسی و انگلیسی و به منظور شناسایی و ارایه خدمات به فرد دارای معلولیت صادر می شود.

تحت پوشش قرار گرفتن در حوزه توانبخشی (تشخیص معلولیت)

فرآیندی است که طی آن بررسی مستندات و مدارک پزشکی دال بر اختلالات و بیماری های منجر به معلولیت انجام گرفته و ارزیابی نوع و شدت معلولیت توسط متخصصین توانپزشکی در کمیسیون پزشکی توانبخشی انجام می شود.

فرایند خدمت

۱- بررسی درخواست اولیه

۲- بررسی مدارک و ارسال مدارک به پذیرش کمیسیون پزشکی توانبخشی

۳- بررسی معلولیت فرد درخواست کننده به همراه مدارک و مستندات پزشکی در کمیسیون پزشکی توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت

۴- ثبت نظریه کمیسیون در سامانه کمیسیون پزشکی ( سامانه ارمغان)

۵- در صورت تایید معلولیت تشکیل پرونده توانبخشی در سامانه ارمغان

پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانش آموز معلول

کمک هزینه ای است که طی سال تحصیلی به صورت ماهیانه (۹ ماه مستمر) به دانش آموزان معلول پرداخت می شود.

فرایند خدمت:

۱- بررسی درخواست اولیه

۲- بررسی فرد با شماره ملی در سامانه ارمغان

۳- بررسی مدارک تحصیلی دانش آموز معلول

۴- ارجاع به کمیته توانبخشی شهرستان

۵- بررسی پرونده و طرح در کمیته توانبخشی شهرستان

۶- اعلام نتیجه به درخواست کننده مبنی بر شمول و یا عدم شمول این کمک هزینه

پرداخت هزینه به کودکان دارای بیماری های متابولیک فنیل کتونوری

کمک هزینه ای است که به منظور درمان، توانبخشی و تغذیه به افراد مبتلا به فنیل کتونوری پرداخت می شود.

فرایند خدمت:

۱- بررسی درخواست اولیه

۲- بررسی فرد با شماره ملی در سامانه ارمغان

۳- بررسی مدارک تغذیه ای و درمانی فرد مبتلا به فنیل کتونوری

۴- ارجاع به کمیته توانبخشی شهرستان

۵- بررسی پرونده و طرح در کمیته توانبخشی شهرستان

۶- اعلام نتیجه به درخواست کننده مبنی بر شمول و یا عدم شمول این کمک هزینه

ارایه ی خدمات تردد به افراد دارای معلولیت

· پلاک ویژه برای خودرو افراد دارای معلولیت

· پلاک ویژه معلولان پلاکی است که به منظور امکان دسترسی فرد دارای معلولیت به اماکن عمومی ( مانند مراکز آموزشی، درمانی و محل کار) و نیز مشخص شدن خودروی وی برای مامورین راهنمایی و رانندگی طراحی شده و به خودروی فرد دارای معلولیت واجد شرایط مندرج در دستور العمل مربوطه اختصاص می یابد. این خدمت با همکاری مشترک سازمان بهزیستی کشور و پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا) به منظور تسهیل تردد افراد دارای معلولیت مالک خودروی سواری شخصی ارایه می شود. این پلاک با نشان ویلچر به عنوان پلاک ویژه ی خودرو افراد دارای معلولیت شناخته می شود.

فرایند خدمت

۱. ارایه ی درخواست مددجو به مددکار

۲. بررسی مدارک و مطابقت آنها با دستور العمل

۳. تایید معلولیت و تعیین نوع وشدت آن در کمیسیون پزشکی - توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت و ثبت در سامانه ی ارمغان

۴. طرح در کمیته ی توانبخشی و تایید نوع خدمت مورد نیاز و و میزان بهره مندی از آن

۵. ثبت اطلاعات در سامانه اطلاعاتی و تایید نهایی توسط مدیر بهزیستی شهرستان

۶. معرفی افراد تایید شده از سوی شهرستان به استان جهت بررسی احراز شرایط

۷. معرفی افراد تایید شده به بهزیستی کشور

۸. تایید نهایی افراد واجد شرایط و معرفی به پلیس راهور ناجا توسط سازمان بهزیستی کشور

۹. ارایه ی معرفی نامه به متقاضی

۱۰. مراجعه به مراکز تعویض پلاک

· پرداخت کمک هزینه ی تردد

کمک هزینه ای است که به منظور تسهیل تردد افراد دارای معلولیت واجد شرایط به صورت مستقیم به ایشان پرداخت می شود.

فرایند خدمت

۱. ارایه ی درخواست مددجو به مددکار

۲. بررسی مدارک و مطابقت آنها با دستور العمل

۳. تایید معلولیت و تعیین نوع وشدت آن در کمیسیون پزشکی - توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت و ثبت در سامانه ی ارمغان

۴. طرح در کمیته ی توانبخشی و تایید نوع خدمت مورد نیاز و و میزان بهره مندی از آن

۵. پرداخت کمک هزینه مطابق با دستورالعمل به افراد واجد شرایط در طول سال بصورت موردی بر اساس نیاز اعلام شده به حساب ذینفعان

· ارائه مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک

با هماهنگی و همکاری شهرداری ها، به افراد دارای معلولیت و یا خانواده های آنان که ساکن در شهرهای دارای محدودیت های ترافیکی هستند، مجوز تردد در محدوده های طرح ترافیک ارایه می شود.

فرایند خدمت

۱. ارائه درخواست فرد دارای معلولیت به مددکار

۲. بررسی مدارک و مطابقت آنها با دستور العمل

۳. تایید معلولیت و تعیین نوع وشدت آن در کمیسیون پزشکی - توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت و ثبت در سامانه ی ارمغان

۴. طرح در کمیته ی توانبخشی و تایید نوع خدمت مورد نیاز و و میزان بهره مندی از آن

۵. تایید توسط مدیر بهزیستی شهرستان

۶. ارسال اسامی افراد واجد شرایط به بهزیستی استان

۷. تعیین تعداد روز برگ در سال

۸. ارسال اسامی به شهرداری توسط بهزیستی استان

۹. ثبت در سامانه ترافیک

در حال حاضر تنها استان تهران خدمات را ارایه می دهد. بعد از ارسال اسامی افراد واجد شرایط از بهزیستی استان تهران به بهزیستی کشور ثبت در سامانه ی ترافیک توسط واحد خدمات سازمان بهزیستی کشور انجام می شود.

معافیت از خدمت وظیفه عمومی مشمولان دارای فرزند معلول در خانواده

بر اساس ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق معلولان و ماده ۴۴ مکرر قانون اصلاح موادی از خدمت نظام وظیفه عمومی، مشمول دارای فرد معلول در خانواده با شرایط و ضوابطی می تواند از معافیت خدمت نظام وظیفه عمومی برخوردار شود.

فرآیند خدمت:

۱- ارائه درخواست فرد متقاضی به معاونت توانبخشی شهرستان

۲- ارجاع به کارشناس مربوطه در شهرستان

۳- اعلام وقت حضور در کمیسیون پزشکی توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت 

۴- معرفی افراد واجد شرایط توسط بهزیستی شهرستان به شورای پزشکی معافیت استان

۵- معرفی افراد واجد شرایط توسط شورای پزشکی معافیت استان به شورای پزشکی نظام وظیفه استان.

مناسب سازی مسکن و خودروی فرد معلول:

مناسب سازی مسکن فرد معلول

مجموعه اقداماتی است که بمنظور انطباق و دسترس پذیری مسکن فرد معلول صورت می گیرد تا وی بتواند متناسب با قابلیت ها و محدودیت های خویش از امکانات موجود به نحو مطلوب استفاده نماید.

نتیجه این امر استقلال هر چه بیشتر فرد معلول درانجام فعالیت های روزمره زندگی در محیط مسکونی است

مناسب سازی خودروی فرد معلول

اقداماتی است که به منظور انطباق و دسترس پذیری وسیله شخصی فرد معلول صورت می پذیرد تا وی بتواند متناسب با قابلیت ها و محدودیت های خویش از خودروی شخصی خویش بهره برداری نموده و به استقلال لازم در زمینه ایاب و ذهاب دست یابد.

فرایند خدمت:

۱- بررسی درخواست اولیه

۲- بررسی فرد با شماره ملی در سامانه ارمغان

۳- بررسی مستندات و بازدید از منزل

۴- ارجاع به کمیته توانبخشی شهرستان

۵- بررسی پرونده و طرح در کمیته توانبخشی شهرستان

۶- اعلام نتیجه به درخواست کننده مبنی بر شمول یا عدم شمول این کمک هزینه

۷- اخذ مدارک از متقاضی مبتنی بر هزینه کرد در راستای مناسب سازی خودرو و یا مسکن

توانبخشی مبتنی بر جامعه

در این برنامه با هدف توانمندسازی افراد معلول روستایی اقداماتی در پنج حیطه سلامت، آموزش، معاش، فعالیت های اجتماعی و توانمندسازی با مشارکت افراد معلول، اعضای خانواده و جامعه محلی انجام می گردد. بخشی از اقدامات ارائه شده در راستای تسهیل دسترسی خدمات به فرد معلول بوده و بخش دیگری از اقدامات صورت گرفته در این برنامه شامل اقدامات اجتماع محور نظیر آگاه سازی جامعه، تشکیل شورای توانبخشی محلی، تشکیل گروه های خودیار و ایجاد صندوق های خرد محلی می باشد.

فرآیند خدمت توانبخشی مبتنی بر جامعه

۱- شناسایی معلولان روستایی توسط تسهیل گران محلی

۲- ارجاع فرد معلول به کمیسیون پزشکی توانبخشی شهرستان

۳- ارزیابی میزان توانایی ها و نیازسنجی فرد معلول

۴- تسهیل دسترسی به خدمات جاری حوزه توانبخشی

۵- مشارکت فرد معلول در برنامه های اجتماع محور

۶- پایش برنامه از طریق بازدید منزل

۷- ارزشیابی اقدامات انجام شده

استخدام ۳ درصد افراد دارای معلولیت

به استناد ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان ابلاغی سال ۱۳۹۷، دولت مکلف است حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی و دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، به افراد دارای معلولیت اختصاص دهد. سازمان بهزیستی به عنوان متولی پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت  و روند اجرای قوانین در دستگاههای اجرایی، همواره تلاش می نماید تا از طریق رایزنی با دستگاهها و نهادهای مختلف، در جهت برابر سازی فرصت ها ، رفع موانع موجود و احقاق حق آنان اقدام نماید.

فرایند خدمت

۱- ثبت نام فرد دارای معلولیت در آزمون استخدام فراگیر

۲- بررسی معلولیت فرد متقاضی در سامانه ارمغان

۳- حضور نماینده سازمان بهزیستی در جلسه کمیسیون دستگاه متقاضی جذب نیرو و مصاحبه با پذیرفته شدگان دارای معلولیت

۷- ارزیابی و تعیین صلاحیت انجام وظیفه مورد انتظار افراد پذیرفته شده

۸- اعلام نتیجه به افراد پذیرفته شده توسط دستگاه متقاضی جذب نیرو

· معافیت مالیاتی حقوق و مزایای والدین دارای فرزند معلول

دفتر توانمندسازی معلولین عهده دار پیگیری روند اجرای ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان با موضوع " معافیت ۵۰ درصد مالیات حقوق و مزایا یا دستمزد یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسئولیت هزینه های مترتب بر معلولیت فرد را بر عهده دارند"و آیین نامه اجرایی آن به  شماره ۱۱۳۷۸۹/ ت ۵۶۲۶۳ هـ مورخ ۹/۹/ ۱۳۹۸ می باشد.

فرآیند خدمت

۱- درخواست متقاضی استفاده از ماده ۲۵ توسط خود فرد یا دستگاهی که فرد در آن شاغل می باشد

۲- تایید صلاحیت متقاضی شامل تعیین شدت و نوع معلولیت فرزند توسط کمیسیون پزشکی- توانبخشی

۳- تایید مسئولیت یکی از والدین جهت پرداخت هزینه های فرزند معلول در کمیته توانبخشی سازمان بهزیستی

۴-  اعلام صلاحیت بهره مندی فرد به اداره یا دستگاهی که فرد حقوق و دستمزد را دریافت می کند

۵-   بهره مندی از معافیت مالیاتی

کد خبر 25721

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =