شناسه خدمات الکترونیکی و غیر الکترونیکی بهزیستی و توافقنامه سطح خدمات

سازمان بهزیستی به عنوان متولی سلامت اجتماعی جامعه و در راستای بهترزیستن خدمات متنوعی را به عموم مردم و همچنین جامعه هدف خود ارائه می دهد. برای آگاهی از این خدمات و نحوه ارائه آن که در ۵۳ موضوع دسته بندی شده اند، می توانید بر روی لینک های زیر کلیک کنید:

خدمات الکترونیکی:

۱-صدور، تمدید موافقت اصولی مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت  صدور وتمدید موافقت اصولی مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی

سوالات متداول

  http://centers.behzisti.net/                 

۲- صدور، تمدید پروانه فعالیت مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت صدور و تمدید پروانه فعالیت مراکز غیردولتی بهزیستی (۱۳۰۱۱۰۵۲۱۰۹)

سوالات متداول  

http://centers.behzisti.net/

۳- صدور، تمدید پروانه مسئول فنی مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت صدور وتمدید پروانه مسئول فنی مراکز غیردولتی بهزیستی(۱۳۰۱۱۰۵۲۱۱۰)

سوالات متداول

http://centers.behzisti.net/

۴- ابطال پروانه های مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت ابطال پروانه های مراکز وموسسات غیردولتی (۱۳۰۱۱۰۵۲۱۱۰)

سوالات متداول

http://centers.behzisti.net/

۵- ارائه خدمات مشاوره روانشناختی، ژنتیک، تحصیلی، شغلی و ... به آحاد مردم

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت خدمات روزانه بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰

سوالات متداول

http://moshaver.behzisti.ir/

۶- انتقال فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی  به خانواده (فرزندخواندگی، امین موقت)

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت  انتقال فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی به خانواده (فرزند خواندگی، امین موقت)

سوالات متداول

http://adoption.behzisti.ir/

۷- غربالگری وتشخیص افراد دارای اختلال طیف اتیسم

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

معرفی خدمت 

توافقنامه سطح خدمت غربالگری و تشخیص افراد دارای اختلال طیف اوتیسم توسط بهزیستی با کد زیر خدمت ۱۶۰۴۱۰۵۶۱۰۱

سوالات متداول

http://autism.behzisti.net/

۸- ساماندهی مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه بهزیستی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت ساماندهی مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه بهزیستی(۱۹۰۷۱۰۵۸۱۰۵)

سوالات متداول 

http://mosharekat.behzisti.ir/

  http://charity.behzisti.net/  

۹- پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردمی از سازمان بهزیستی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

http://didehban.behzisti.ir/
https://zrm.mcls.gov.ir/

۱۰- پرداخت کمک هزینه معیشت، درمان، آموزش، مشاوره، وسائل کمک توانبخشی برای افراد تحت پوشش بهزیستی

معرفی خدمت

معرفی خدمت 

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت پرداخت کمک هزینه معیشت،در مان،آموزش و وسایل کمک توانبخشی و غیره به افراد تحت پوشش بهزیستی با کد زیر خدمت۱۹۰۹۱۰۶۲۱۱۱

سوالات متداول

سوالات متداول

سوالات متداول

http://ui.behzisti.net/

http://student.behzisti.net/

خدماتی که فعلا غیر الکترونیکی هستند و در آینده الکترونیکی می شوند:

۱۱- تایید صلاحیت افراد تحت پوشش  جهت معافیت از پرداخت حق انشعاب آب، گاز و برق

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت  تایید صلاحیت افرادتحت پوشش جهت معافیت از پرداخت حق انشعاب آب،گاز،برق (۱۹۰۴۱۰۵۷۱۰۱)

۱۲- تایید صلاحیت افراد تحت پوشش  جهت دریافت پلاک ویژه خودرو معلولین

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

معرفی خدمت

توافقنامه سطح خدمت احراز صلاحیت دریافت خدمات بهزیستی  باکد زیر خدمت ۱۹۰۴۱۰۵۷۱۰۰

سوالات متداول

۱۳- تایید صلاحیت افراد تحت پوشش  جهت معافیت سربازی  

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

معرفی خدمت

توافقنامه سطح خدمات تایید صلاحیت افراد تحت پوشش جهت معافیت سربازی

سوالات متداول

۱۴- تایید صلاحیت  معلولین  و معرفی به  سازمان سنجش 

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

معرفی خدمت

۱۵- تایید صلاحیت افراد تحت پوشش و معرفی به بیمه سلامت

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

۱۶- تایید صلاحیت افراد تحت پوشش  و معرفی به سازمان فنی و حرفه ای 

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمات  تایید صلاحیت افراد تحت پوشش ومعرفی به سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور (۱۹۰۱۱۰۵۷۱۰۷)

۱۷- صدور کارت شناسایی معلولین

۱۸- پرداخت حق بیمه درمانی افراد تحت پوشش

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

  توافقنامه سطح خدمت پرداخت حق بیمه در مانی افراد تحت پوشش بهزیستی با کد زیر خدمت ۱۹۰۱۱۰۶۰۱۰۰

۱۹- پرداخت سهم بیمه خویش فرمایی افراد تحت پوشش

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت پرداخت سهم بیمه خویش فرمایی افراد تحت پوشش بهزیستی(۱۹۰۱۱۰۶۰۱۰۳)

سوالات متداول

۲۰- پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان و دختران شهری، روستایی و عشایری

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

۲۱- حمایت بیمه ای تأمین آتیه فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت 

توافقنامه سطح خدمت حمایت بیمه ای تامین آتیه فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی

۲۲- ارائه بسته های تشویقی به کارفرمایان برای اشتغال معلولین و نیازمندان تحت پوشش

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

 توافقنامه سطح خدمت ارائه بسته های تشویقی به کارفرمایان برای اشتغال معلولین و نیازمندان تحت پوشش (۱۹۰۱۱۰۶۰۱۰۴)

سوالات متداول

سوالات متداول

خدماتی که ذاتا غیرالکترونیکی هستند:

۲۳- ارائه خدمات توانبخشی به معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن در منزل

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

معرفی خدمت

توافقنامه سطح خدمت خدمات روزانه بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰

سوالات متداول

۲۴- ارائه خدمات مراقبت در منزل به معلولین، سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختلال طیف اتیسم در مراکز روزانه

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

معرفی خدمت

توافقنامه سطح خدمت خدمات روزانه بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰

سوالات متداول

۲۵- ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به معلولان، سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای  اختلال طیف اتیسم در مراکز روزانه بهزیستی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

معرفی خدمت

توافقنامه سطح خدمت خدمات روزانه بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰

سوالات متداول

۲۶- ارائه خدمات درمان سرپایی وابستگی به مواد در مراکز روزانه بهزیستی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت خدمات روزانه بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰

سوالات متداول

۲۷- ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی به معلولان، سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختلال طیف اتیسم در مراکز شبانه روزی بهزیستی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

معرفی خدمت

توافقنامه سطح خدمت خدمات شبانه روزی بهزیستی با کد ۱۹۰۴۱۰۵۴۰۰۰

سوالات متداول

۲۸- غربالگری اضطراب کودکان ۶ – ۵ سال ‌

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت غربالگری پیشگیرانه بروز معلولیت  باکد ۱۶۰۲۱۰۵۶۰۰۰/غربالگری اضطراب کودکان ۵ تا ۶ ساله توسط بهزیستی

سوالات متداول

۲۹- ارائه آموزش مهارتهای زندگی و آماده سازی شغلی به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش، اعضای خانواده آنها و گروههای همیار زنان سرپرست خانوار

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

۳۰- ارائه آموزش مراقبت از خود در خانه های امن به زنان خشونت دیده

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمات ارائه آموزش مراقبت از خود در خانه های امن به زنان خشونت دیده

سوالات متداول

۳۱- ارائه آموزش‌های پیش از ازدواج، زندگی خانواده و مهارت های زندگی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

 توافقنامه سطح خدمت آموزش جامعه هدف بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۹۰۰۰ کد زیر خدمت ۱۹۰۷۱۰۵۹۱۰۳

سوالات متداول

۳۲- ارائه سبدغذایی به خانواده های زن سرپرست

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمات ارائه سبد غذایی به خانواده های زن سرپرست ۱۹۰۴۱۰۶۲۱۰۳

۳۳- ارائه شیرخشک مورد نیاز جامعه هدف بهزیستی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت ارائه شیرخشک مورد نیاز جامعه هدف

۳۴- غربالگری تنبلی چشم و سایر اختلالات بینایی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت غربالگری تنبلی چشم و سایر اختلالات بینایی توسط بهزیستی (۱۶۰۲۱۰۵۶۱۰۲)

سوالات متداول

۳۵- غربالگری و شناسایی افراد معلول در روستاها و شهرهای کوچک (برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه)

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمات غربالگری و شناسایی پیشگیرانه افراد معلول در روستاها و شهرهای کوچک ۱۶۰۴۱۰۵۶۱۰۵

۳۶- آگاه سازی آحاد مردم از برنامه های توانبخشی مبتنی بر جامعه

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت آگاه سازی آحاد مردم از برنامه های توانبخشی مبتنی بر جامعه با کد زیر خدمت ۱۹۰۱۱۰۵۸۱۰۶

۳۷- ارائه خدمات کاهش آسیب اعتیاد در مراکز گذری

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت کاهش آسیب به جامعه هدف  بهزیستی باکد ۱۹۰۴۱۰۵۳۰۰۰

سوالات متداول

۳۸- ارائه خدمات اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت خدمات شبانه روزی بهزیستی با کد ۱۹۰۴۱۰۵۴۰۰۰/ ارائه خدمات اقامتی بهبود و بازتوانی بهزیستی به افراد با اختلال مصرف مواد

سوالات متداول

۳۹- ارائه خدمات اقامت اجتماع درمان مدار اعتیاد (TC)

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمات ارائه خدمات اقامتی اجتماع درمان مدار اعتیاد(tc) بهزیستی

سوالات متداول

۴۰- ارائه خدمات بهزیستی در سرپناه شبانه معتادین

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت خدمات شبانه روزی بهزیستی با کد ۱۹۰۴۱۰۵۴۰۰۰

سوالات متداول

۴۱- برگزاری کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد بهزیستی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

سوالات متداول

۴۲- ارائه خدمات پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمات روزانه بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰ 

۴۳- ارائه آموزش های پیشگیری از اعتیاد و ایدز

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح  خدمات آموزشی جامعه هدف بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۹۰۰ و ارائه خدمات آموزشی پیشگیری از ایدزو اعتیاد۱۹۰۷۱۰۵۹۱۰۶

سوالات متداول

۴۴- ارائه آموزش به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت ارائه آموزش به افراد در معرض آسیب و آسیبدیده اجتماعی

سوالات متداول

سوالات متداول

۴۵- ارائه حمایتهای روانی اجتماعی در بحران (محب)

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

سوالات متداول

۴۶- ارائه خدمات اجتماعی محور و مددکار جامعه ای در سکونتگاه های غیر رسمی و مناطق حاشیه نشین و مناطق دارای آسیب های اجتماعی شایع

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

سوالات متداول

۴۷- پرداخت کمک هزینه به خانواده های دارای فرزند چندقلو

۴۸- ارایه خدمات آماده سازی فرزندان تحت پوشش بهزیستی در آستانه ترخیص به جامعه

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات آماده سازی فرزندان تحت پوشش بهزیستی در آستانه ترخیص به جامعه

۴۹- ارائه خدمات تخصصی مددکاری به جامعه هدف (اجتماعی)

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات تخصصی مددکاری به جامعه هدف

۵۰- ارائه خدمات نگهداری و مراقبت از فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست اعم از شیرخوارگان، نوباوگان، کودکان و نوجوانان

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات نگهداری و مراقبت از فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست (شیرخوارگان، نوباوگان، کودکان و نوجوانان)

۵۱- - آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

توافقنامه سطح خدمات آگاهسازی آحاد مردم در خصوص پیشگیری از معلولیت و آسیب های اجتماعی باکد ۱۹۰۱۱۰۵۸۰۰۰

۵۲- برگزاری جشنواره های هنری ملی و بین المللی معلولان

لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت

معرفی خدمت

سوالات متداول

۵۳- توانمندسازی و حمایت های مالی از افراد تحت پوشش پرداخت کمک هزینه مشاوره روانشناختی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 4 =