در رسانه | رسولی سرپرست بهزیستی کردستان : ورزش را گسترش می دهیم

هم زمان با چهل و دومین ســالروز تأسیس سازمان بهزیستی و در اولین روز از هفته بهزیســتی، سرپرست بهزیســتی کردســتان در نشست خبری با اصحاب رسانه برنامه های این سازمان را تشریح کرد.

به گزارش کردستان ورزشی ؛ حسین رسولی سرپرست بهزیستی کردستان در این نشست ضمن گرامیداشت یــاد و خاطره دکتر محمد علی فیاض بخش، بنیانگذار ســازمان بهزیستی کشور، با بیان اینکــه در اســتان 35 هــزار و 211 معلول شناسایی شــده و تحت پوشــش اداره کل بهزیستی استان کردستان هستند، گفت:120 فعالیت در قالب 4 حوزه تخصصی در سازمان بهزیســتی به مــدد جویان ارائه میشــود و بهزیستی به عنوان یک سازمان تخصصی در جلوگیری از بروز آســیبهای اجتماعی در کشــور مؤثر اســت که با انجام فعالیتهای تخصصــی در حوزه توانبخشــی، اجتماعی، پیشگیری و مشارکتهای مردمی، مسکن و اشــتغال تاکنون در تحقق سالمت اجتماعی گامهای موثری برداشته است.

رســولی با اشــاره به اثرات مثبت ورزش در بازتوانــی معلولین و کاهش عــوارض ثانویه معلولیت، عملکرد حوزه ورزش بهزیســتی کردســتان را تشــریح کرد. حضور 5 نفر از ورزشکاران کردستانی در اردوهای تیم ملی ناشنوایان در رشته های کشتی آزاد و فرنگی، فوتبال و تیراندازی و کسب مدال برنز توسط خانم نسیبه شــهبازی در مسابقات المپیک ناشــنوایان در کشــور برزیل و حضور میالد محمدی در تیم فوتبال ناشنوایان ایران حاضر در المپیک ناشنوایان از مهمترین بخشهای ورزش قهرمانی معلولین بود.

وی ادامــه داد: حضور 50 نفــر از معلولین و مددجویان تحت پوشش در مسابقات مجازی و کسب 10 عنوان برتر، شرکت تیم فوتسال کارکنان در مســابقات کشــوری، حضور در جشنواره ورزشی کارکنان بهزیستی کشور و کسب ســه عنوان دومی و سومی، حضور 20 نفر از توان خواهان تحت پوشش بهزیستی در جشنواره کشوری، حضور 10 نفر از فرزندان و خانــواده مدید جویان در اردوی کشــوری، حضور 15 نفر از معلولین جسمی حرکتی در مسابقات ورزشی کشوری و کسب سه عنوان اول در رشــته های فوتبال دستی، شطرنج و عنوان و سوم تیمی، همکاری با هیأت نابینایان و کم بینایان اســتان در برگزاری مســابقات استانی گلبال از دیگر فعالیتهای حوزه ورزش اداره کل بهزیستی کردستان بوده است.

سرپرست بهزیستی استان کردستان با بیان اینکه در حال حاضر هشــت درصد جمعیت استان کردستان زیر پوشش خدمات حمایتی بهزیستی هستند، اظهار داشت: تعداد ۳۵ هزار و ۲۱۱ نفر معلول در استان شناسایی شدهاند که ۴۰ درصد معلوالن جســمی حرکتی، ۲۰ درصد ذهنی، ۱۰ درصــد روانی و ۳۰ درصد شنوایی و گفتاری هستند و از این تعداد معلول شناسایی شده زیرپوشش ۲۱ هزار و ۲۱۰نفر از خدمات مستمری ماهیانه و بقیه از خدمات غیر مستمری این نهاد بهرهمند هستند.

۱۸ مرکز شــبانه روزی غیردولتی، ۲۵ مرکز روزانه آموزش توانبخشی، ۸ مرکز توانبخشی در منزل و ۲ مرکز مراقبت در منزل در استان فعال اســت که به بیش از ۲ هزار نفر خدمات مختلف ارائه میدهند. رســولی با اشاره به اینکه سال گذشته میزان اعتبار حوزه اشــتغال ۱۱۶ میلیــارد و ۸۰۰ میلیون تومان و امسال سه برابر افزایش یافته است، گفت: در ســال جاری برای سه هزار و ۸۹۰ نفر شغل ایجاد میشود. وی از تشکیل ۲۴ گروه همیار به منظور ایجاد منابع درآمدی در حوزه اقتصادی در استان خبر داد و گفت: همچنین ۸۳۱ گــروه خودیار محلی باهدف حفظ استقالل مالی و در راستای اشتغال پایدار و خودکفایــی در مناطــق مختلــف به ویژه روستاهای کردستان فعالیت دارند.

سرپرست بهزیســتی اســتان کردستان از حمایت از یک هزار و ۴۸۱ دانشآموز و ۳۰ نفر دانشآمــوز نیازمند کردســتانی خبر داد و تصریح کرد: همچنین ۳۴۲ خانواده دو، سه و چهار قلو تحت پوشــش خدمات مستقیم و غیرمستقیم بهزیستی کردستان قرار دارند. وی در ادامه تصریح کرد: یکی از آسیبهای امروزی کودکان بیسرپرست و بد سرپرست در اســتان اســت و هماکنــون ۱۴ خانه بیسرپرســت و بد سرپرســت در استان فعالیــت و ۱۵۰ نفر را تحت پوشــش قرار دادهاند.

رســولی با بیان اینکه بحث تأمین مســکن مددجویان فاقد مســکن یکی از دغدغههای اصلی سازمان بهزیستی است و در این راستا در استان کردستان اقدامات خوبی انجام شده است گفت: سال گذشته ۲۳۸ واحد مسکونی به مددجویان واگذار شد و ۶۹۰ واحد دیگر در دســت احداث قــرار دارد، ضمن اینکه ۱۸۱ میلیــارد و ۹۹۴ میلیون ریــال اعتبار تأمین مسکن در اســتان پرداخت شد. حال حاضر چهار هزار و ۵۰۰ خانوار زیرپوشش این نهاد فاقد مسکن هستند که سه هزار و ۴۸۰ خانوار از ایــن تعداد در اقدام ملی مســکن ثبت نام کردهاند و منتظر برنامه دولت برای اجرای این طرح هستند. سرپرست بهزیستی کردســتان از پرداخت تسهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی با کارمزد چهار درصد برای ایجاد اشتغال مددجویان خبر داد و گفــت: کارفرمایانی که بــرای مددجویان اشتغال ایجاد کنند، عالوه بر ارائه تسهیالت، تا پنج سال حق بیمه آنان پرداخت میشود.

کد خبر 62970

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 9 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد