آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات تخصصی  روانشناسی و مددکاری (مشاوره تلفنی 1480)

اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه در نظر دارد مناقصه خدمات مشاوره ای و روانشناختی (صدای مشاور1480)در استان را به موسسات ،مراکز و کلینیک های دارای پروانه فعالیت مدت دار از سازمان بهزیستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه :این اداره کل در نظر دارد مناقصه خدمات مشاوره ای و روانشناختی ( صدای مشاور 1480)  در استان کرمانشاه  را  به موسسات ، مراکز و کلینیکهای دارای پروانه فعالیت مدت دار از سازمان بهزیستی وباتوان تخصصی و سابقه کار در زمینه خدمات مشاوره ای و روانشنا ختی و به شماره مناقصه2001003280000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از  دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق در گاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت  عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در  مناقصه محقق سازند .
 مبلغ و نوع تضمین به میزان 980/189/638 ریال ضمانتنامه معتبر بانکی دارای اعتبار سه ماهه در وجه اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه یا واریز به حساب ودیعه داده شده در اسناد مناقصه می باشد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  روز شنبه ساعت 8:00 تاریخ 1401/02/10می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:روز چهارشنبه تاریخ 1401/02/14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14روز شنبه تاریخ 1401/02/24
زمان بازگشایی  پاکت ها :  ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه تاریخ 1401/02/25
مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ بازگشایی
 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس : کرمانشاه – اداره کل بهزیستی استان و  تلفن 083-38377791الی4
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 1456

کد خبر 56272

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد