آگهی مزایده واگذاری قسمتی از  واحد ساختمانی واقع در شهرستانهای استان خوزستان

آگهی مزایده واگذاری قسمتی از واحد ساختمانی واقع در شهرستانهای استان براساس کمیسیون ماده 28 شماره مزایده:5001005496000001

اداره کل بهزیستی استان خوزستان در نظر داردقسمتی از /واحد ساختمانی خودرابراساس شیوه نامه کمیسیون ماده 28درراستای اهداف سازمان از طریق مزایده بصورت اجاره بمدت یکسال واگذار نماید.

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ نشر آگهی بمدت5روزکاری نسبت به خرید اسناد به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.

انتشار در سایت مورخ15/01/1401ومهلت دریافت اسنادازتاریخ16/01/1401لغایت 21/01/1401تاساعت12ظهروزمان ارائه وارسال قیمت  پیشنهادی مورخ 22/01/1401 لغایت 01/02/1401 ساعت 12 ظهر،وزمان بازگشایی پاکت ها 10 صبح مورخ04/02/1401 می باشد.

زمان بازدید از تاریخ17/01/1401 لغایت 20/01/1401 در بهزیستی شهرستانهای ذکر شده .

ضمنا برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه ذکر شده بوده وارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ 000/000/10 ریال الزامی است .

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان خوزستان

کد خبر 54705

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 3 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد