آگهی مزایده املاک مازاد بهزیستی استان مرکزی

اداره کل بهزیستی استان مرکزی در نظر دارد دراجرای جزء(2)بند(و)تبصره (2)وبند(د)تبصره12قانون بودجه سال 1400املاک مازاد خودرا به شرح جدول ذیل وجزییات مندرج دراسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)برمبنای قیمت پایه از طریق مزایده به صورت الکترونیکی وبه شرح جدول زمان بندی به صورت نقد به فروش برساند

متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت  www.setadiran.irدر مزایده شرکت نمایند.همچنین می توانند از تاریخ 3/11/1400لغایت تاریخ21/11/1400 همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی ساعت 14 همه روزه به جز ایام تعطیل به ادارات بهزیستی شازندوفراهان  مراجعه وبا هماهنگی رئیس اداره مربوطه از املاک مورد مزایده بازدید وقیمتهای پیشنهادی خودرا از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)ثبت نمایند .

خاطر نشان می سازد که رعایت موارد زیر الزامی می باشد:

1-فرایند مزا یده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)برگزار می گرددوتمامی مراحل آن شامل دریافت اسناد مزایده،پرداخت تضمین شرکت درمزایده ،پیشنهادقیمت،گشودن پاکت پیشنهاد قیمت،واریز وجه مزایده و...در بستر سامانه ستادخواهد بود.بدیهی است قیمت پیشنهادی تنها درصورتی معتبر وپذیرفته استکه درسامانه ستاد ثبت شده باشد وچنانچه پیشنهاد دهنده تنها به نوشتن مبلغ پیشنهادی در برگه پیشنهاد قیمت پیوست مزایده بسنده نماید پیشنهاد وی پذیرفته نخواهد شد.

زمان دریافت اسناد ومهلت تحویل پیشنهاد قیمت ونیز زمان بازگشایی پاکتها همان است که درسامانه ستاد قیدگردیده است .

2-متقاضیان می بایست ابتدا گواهی امضاء الکترونیکی (توکن)خودرا از دفاترپیشخوان خدمات دولتی دریافت وبا استفاده از شناسه کاربری وکلمه عبور دریافتی درمزایده شرکت نمایند.

3-مبلغ سپرده (ودیعه)شرکت در مزایده مطابق جدول ذیل برای هریک از واحدهای ساختمانی مورد مزایده  به تفکیک تعیین گردیده است  که می بایست به حساب معرفی شده واریزودیعه در سامانه ستاد واریز گردد ویا به صورت غیرالکترونیکی(ضمانت نامه معتبر بانکی  با فرمت ضمانت نامه شرکت درفرایند ارجاع کار موضوع آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب1394)،یا فیش بانکی انجام واصل مدرک واریز ودیعه تا پیش از پایان مهلت ارائه قیمت ،به صورت دستی درپاکت الف تحویل بهزیستی استان مرکزی گردد.

4-پیشنهادات دارای سپرده کمتراز میزان مقرر،مبهم ،مخدوش ومشروط ،مردود خواهندبود.

5-رعایت کلیه نکات وموارد درج شده در برگه ها واسناد مزایده الزامی است.

6- بازدید املاک الزامی است ودروضعیت موجود واگذار می گردند.

7- پیشنهاد دهنده می بایست درخواست خریدنقدی خود را به بهزیستی ارائه دهد و می بایست طی مهلت 20روزه از اعلام برنده شدن وجه ملک را به صورت نقد به شماره حساب اعلامی درسامانه ستاد واریز نماید.به درخواست های پس از این مهلت ترتیب اثرداده نخواهد شد .

8-مزایده گر نمی بایست از کارکنان دولت  ومشمول منع مداخله کارکنان دولت باشد.

9-مزایده گرباید کلیه مدارک پیوست شامل تصویر مدارک هویتی وبرگ پیشنهاد قیمت وتعهد نامه شرکت در مزایده ونیز برگه های شرایط ونحوه شرکت در مزایده راکه پیشتر از طریق سامانه ستاد دانلودکرده به دقت مطالعه وبا آگاهی کامل از شرایط بهزیستی که در آنها قید شدهوهمچنین پس از بازدید ملک ،آنها را از سامانه پرینت گرفته وپس از امضاء درسامانه بارگذاری نماید  وفقط پاکت الف شامل اصل رسید پرداخت الکترونیکی یا فیش واریزی ویا ضمانت نامه رادر پاکت در بسته قراردهد وتا پیش از پایان یافتن مهلت مزایده به واحد دبیرخانه بهزیستی استان مرکزی تحویل نماید بدیهی است پس از اعلام قیمت ودرصورت برنده شدن هیچ اعتراضی وارد نمی باشد .

10-کلیه املاک با وضع موجود به فروش می رسند وبهزیستی استان مرکزی هیچگونه تعهدی در خصوص کاربری ،نوع تولید وسایر مجوزهای قانونی جهت فعالیت وبهره برداری ندارد .

زمان انتشار مزایده در سایت تاریخ 3/11/1400ساعت 13

مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 12/11/1400ساعت 13تا تاریخ 23/11/1400ساعت 14

مهلت بازدید از املاک از تاریخ 3/11/1400تا تاریخ 21/11/1400 ساعت 8صبح تا ساعت 14

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ3/11/1400تا تاریخ 23/11/1400ساعت 14

این مزایده با یک نفرشرکت کننده نیز انجام خواهدشد.

زمان بازگشایی پیشنهادها ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ24/11/1400در اداره کل بهزیستی استان مرکزی می باشد. متقاضیان جهت کسب اطلاع بیشتر می توانند با شماره تلفنهای 33667343(دفترحقوقی اداره کل)و بهزیستی شازند 38224699وشماره همراه 09183636080وبهزیستی فراهان  33723596وشماره همراه 09188604943تماس حاصل نمایند.

لیست واحدهای  ملکی مورد مزایده اداره کل بهزیستی استان مرکزی

ردیف

نامواحد ملکی

عرصه

اعیان

مبلغ تضمین شرکت درمزایده

آدرس

وضعیت سند

قیمت پایه

1

ساختمان گل زرد

1566

180(ساختمان مخروبه می باشد)

235.000.000ریال معادل بیست وسه میلیون وپانصدهزارتومان

شازند- روستای گل زرد نهرمیان

دارای سند مالکیت ششدانگ تک برگی

2.350.000.000ریال معادل دویست وسی پنج میلیون تومان

2

ساختمان مجدآبادکهنه

1752

240

750.000.000ریال معادل هفتادوپنج میلیون تومان

فراهان-روستای مجدآباد کهنه

دارای سند مالکیت ششدانگ تک برگی

7.500.000.000ریال(هفتصدوپنجاه میلیون تومان)

3

ساختمان بورقان

1265

267

415.000.000ریال معادل چهل ویک میلیون و پانصدهزارتومان

فراهان-روستای بورقان

دارای سند مالکیت ششدانگ تک برگی

4.150.000.000ریال معادل چهارصدوپانزده میلیون تومان

                                                            روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان مرکزی

کد خبر 50993

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد