آگهی مزایده  واحد ساختمانی واقع در شهرستان شوشتر روستای بهبید استان خوزستان

آگهی مزایده واحد ساختمانی واقع در شهرستان شوشتر روستای بهبید استان خوزستان به شماره مزایده ۲۰۰۰۰۰۵۴۹۶۰۰۰۰۰۱ برگزار شد.

اداره کل بهزیستی استان خوزستان در نظر دارد واحد ساختمانی خود را  از طریق مزایده واگذار نماید، لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی به مدت ۵ روز کاری نسبت به خرید اسناد به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران (setadiran.ir)مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.

انتشار در سایت مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ومهلت دریافت اسناد از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ تا ساعت ۱۲ ظهر و زمان ارائه و ارسال قیمت پیشنهادی مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹  لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۲ ظهر و زمان بازگشایی پاکتها ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ می باشد.

ضمنا برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه ذکر شده بوده و ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۱۰درصد ارزش کارشناسی  ملک اعلام شده توسط کارشناس رسمی دادگستری  الزامی است .

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان خوزستان

کد خبر 34844

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 10 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک