۱۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۲
آگهی مزایده ملک مازاد بهزیستی

اداره کل بهزیستی استان مرکزی در نظر دارد دراجرای جزء(3)بند(د)تبصره (12)قانون بودجه سال 1399ملک مازاد خودرا به شرح جدول ذیل وجزییات مندرج دراسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)برمبنای قیمت پایه از طریق مزایده به صورت الکترونیکی وبه شرح جدول زمان بندی به صورت نقد به فروش برساند .

متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت www.setadiran.ir در مزایده شرکت نمایند.همچنین می توانند از تاریخ 15/1/1400لغایت تاریخ26/1/1400 همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی 14  روزه به ادارات بهزیستی اراک-محلات-شازند-فراهان  مراجعه وبا هماهنگی رئیس اداره مربوطه از ملک مورد مزایده بازدید وقیمتهای پیشنهادی خودرا از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)ثبت نمایند .

خاطر نشان می سازد که رعایت موارد زیر الزامی می باشد:

1-فرایند مزا یده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)برگزار می گرددوتمامی مراحل آن شامل دریافت اسناد مزایده،پرداخت تضمین شرکت درمزایده ،پیشنهادقیمت،گشودن پاکت پیشنهاد قیمت،واریز وجه مزایده و...در بستر سامانه ستادخواهد بود.بدیهی است قیمت پیشنهادی تنها درصورتی معتبر وپذیرفته استکه درسامانه ستاد ثبت شده باشد وچنانچه پیشنهاد دهنده تنها به نوشتن مبلغ پیشنهادی در برگه پیشنهاد قیمت پیوست مزایده بسنده نماید پیشنهاد وی پذیرفته نخواهد شد.

زمان دریافت اسناد ومهلت تحویل پیشنهاد قیمت ونیز زمان بازگشایی پاکتها همان است که درسامانه ستاد قیدگردیده است .

2-متقاضیان می بایست ابتدا گواهی الکترونیک (توکن)خودرا از دفاترپیشخوان خدمات دولتی دریافت وبا استفاده از شناسه کاربری وکلمه عبور دریافتی درمزایده شرکت نمایند.

3-سپرده (ودیعه)شرکت در مزایده برای هرملک به صورت جداگانه مطابق جدول تعیین گردیده  که می بایست به حساب معرفی شده واریزودیعه در سامانه ستاد واریز گردد ویا به صورت غیرالکترونیکی(ضمانت نامه معتبر بانکی ،فیش بانکی )انجام واصل مدرک واریز ودیعه تا پیش از پایان مهلت ارائه قیمت ،به صورت دستی درپاکت الف تحویل بهزیستی استان مرکزی گردد.

4-پیشنهادات دارای سپرده کمتراز میزان مقرر،مبهم ،مخدوش ومشروط ،مردود خواهندبود.

5-رعایت کلیه نکات وموارد درج شده در برگه ها واسناد مزایده الزامی است.

6-برای املاک بازدید  الزامی است ودروضعیت موجود واگذار می گردند.

7- پیشنهاد دهنده می بایست درخواست خریدنقدی خود را به بهزیستی ارائه دهد و می بایست طی مهلت 20روزه از اعلام برنده شدن وجه ملک را به صورت نقد به شماره حساب اعلامی درسامانه ستاد واریز نماید.به درخواست های پس از این مهلت ترتیب اثرداده نخواهد شد .

8-مزایده گر نمی بایست از کارکنان دولت  ومشمول منع مداخله کارکنان دولت باشد.

9-مزایده گرباید کلیه مدارک پیوست شامل برگ پیشنهاد قیمت وتعهد نامه شرکت در مزایده ونیز برگه های شرایط ونحوه شرکت در مزایده راکه پیشتر از طریق سامانه ستاد دانلودکرده به دقت مطالعه وبا آگاهی کامل از شرایط وخواستهای بهزیستی که در آنها قید شده وهمچنین پس از بازدید ملک آنها را امضا ودر پاکت در بسته قراردهد وتا پیش از پایان یافتن مهلت مزایده به واحد دبیرخانه بهزیستی استان مرکزی تحویل نماید بدیهی است پس از اعلام قیمت ودرصورت برنده شدن هیچ اعتراضی وارد نمی باشد .

10-کلیه املاک با وضع موجود به فروش می رسند وبهزیستی استان مرکزی هیچگونه تعهدی در خصوص کاربری ،نوع تولید وسایر مجوزهای قانونی جهت فعالیت وبهره برداری ندارد .

زمان انتشار مزایده در سایت تاریخ 15/1/1400ساعت 13

مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 15/1/1400ساعت 13تا تاریخ 26/1/1400ساعت 14

مهلت بازدید از املاک از تاریخ 15/1/1400تا تاریخ 26/1/1400 ساعت 8صبح تا ساعت 14

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ15/1/1400تا تاریخ 28/1/1400ساعت 14

این مزایده با یک نفرشرکت کننده نیز انجام خواهدشد.

زمان بازگشایی پیشنهادها ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ29/1/1400در اداره کل بهزیستی استان مرکزی می باشد. متقاضیان جهت کسب اطلاع بیشتر می توانند با شماره تلفنهای 33667343(دفترحقوقی اداره کل)وبهزیستی اراک 32231200وبهزیستی محلات 43224088وبهزیستی شازند 38224699وبهزیستی فراهان  تماس حاصل نمایند.

    لیست واحدهای  ملکی مورد مزایده اداره کل بهزیستی استان مرکزی

 

ردیف

نامواحد ملکی

عرصه

اعیان

مبلغ تضمین شرکت درمزایده

آدرس

وضعیت سند

قیمت پایه

1

ساختمان مجتمع  جیریا

1500

72

705.000.000ریال معادل هفتادمیلیون و پانصدهزار تومان

اراک-روستای جیریا  -کدپستی

دارای سند دفترچه مالکیت ششدانگ

7.050.000.000ریال (هفت میلیاردوپنجاه میلیون ریال)

2

ساختمان مجتمع خورهه

1133

285

680.000.000ریال معادل شصت وهشت میلیون تومان 

محلات-روستای خورهه-کدپستی

دارای سند مالکیت ششدانگ تک برگی

6.800.000.000ریال(شش میلیاردوهشتصد میلیون ریال )

3

ساختمان مهمانسرا

243

145

1.250.000.000ریال معادل صدوبیست وپنج میلیون تومان

محلات-خیابان آیت اله مقدسی کدپستی 3781713698

دارای سند مالکیت ششدانگ تک برگی

12.500.000.000ریال (دوازده میلیارد وپانصدمیلیون ریال)

4

ساختمان گل زرد

1566

180

277.700.000ریال معادل بیست وهفت میلیون وهفتصدو هفتاد هزارتومان

شازند- روستای گل زرد نهرمیان

دارای سند مالکیت ششدانگ تک برگی

2.777.000.000ریال(دومیلیارد وهفتصدوهفتادوهفت میلیون ریال)

5

ساختمان مجدآباد

1752

240

845.000.000ریال معادل هشتادوچهارمیلیون وپانصدهزارتومان

فراهان-روستای مجدآباد کهنه

دارای سند مالکیت ششدانگ تک برگی

8.450.000.000ریال (هشت میلیاردوچهارصدوپنجاه میلیون ریال)

6

ساختمان بورقان

1265

267

489.145.000ریال معادل چهل وهشت میلیون ونهصدوچهارده هزاروپانصدتومان

فراهان-روستای بورقان

دارای سند مالکیت ششدانگ تک برگی

4.891.450.000ریال(چهارمیلیاردوهشتصدونودویک میلیون وچهارصدوپنجاه میلیون ریال)

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان مرکزی

کد خبر 34233

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =

دسترسی سریع به خدمات الکترونیک