«فرا خوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات تخصصی  روانشناسی و مددکاری مشاوره تلفنی 1480  اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه  »

«فرا خوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات تخصصی  روانشناسی و مددکاری مشاوره تلفنی 1480  اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه  »

 به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه: این اداره کل در نظر داردمناقصه خدمات مشاوره ای و روانشناختی ( صدای مشاور 1480) در استان کرمانشاه را به موسسات ، مراکز و کلینیکهای دارای پروانه فعالیت مدت دار از سازمان بهزیستی وباتوان تخصصی و سابقه کار در زمینه خدمات مشاوره ای و روانشنا ختی و به شماره مناقصه2000003280000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از  دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق در گاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت  عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در  مناقصه محققسازند .

 مبلغ و نوع تضمین به میزان 000/000/750 میلیون ریال ضمانتنامه معتبر بانکی دارای اعتبار سه ماهه در وجه اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه یا واریز به حساب ودیعه داده شده در اسناد مناقصه می باشد.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  روز سه شنبه ساعت 8:00 تاریخ 17/01/1400می باشد

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :  ساعت 14روز دوشنبه تاریخ 22/01/1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14روزسه شنبه تاریخ 01/02/1400

زمان بازگشایی  پاکت ها :  ساعت 09:00 صبح روز شنبه تاریخ 04/02/1400

مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه از تاریخ بازگشایی

 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :  آدرس : کرمانشاه اداره کل بهزیستی استان و  تلفن 083-38377791الی4

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 1456 

کد خبر 34209

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد