معاونت توانبخشی مجموعه ای است که اقدامات هدفمند را ، درجهت قادر سازی شخص معلول ، بمنظور دست یابی به سطح نهایی توانایی وعملکرد جسمی ، حسی ، ذهنی وروانی واجتماعی وحفظ این توانایی ها انجام می دهد .

معاونت توانبخشی مجموعه ای است که اقدامات هدفمند را ، درجهت قادر سازی شخص معلول ، بمنظور دست یابی به سطح نهایی توانایی وعملکرد جسمی ، حسی ، ذهنی وروانی واجتماعی وحفظ  این توانایی ها انجام می دهد  . برایناساس فعالیت عمده این مجموعه تغییر زندگی معلولین برای استقلال بیشتر می باشد . دراین میان معلول به فردی اطلاق می گردد که بنا به تشخیص کمیسیون تشخیص معلولیت براثر ضایعه جسمی ، ذهنی ،حسی ، روانی ویا توام اختلال مستمر وقابل توجهی درسلامت وکارایی عمومی وی ایجاد گردد بطوریکه موجب کاهش استقلال فرد درزمینه های اجتماعی واقتصادی شود . 
مجموعه اقداماتی که تیم توانبخشی،معلول و خانواده معلول و دیگر اعضا جامعه با استفاده از منابع و امکانات محلی در جهت استقلال و بازتوانی فرد معلول صورت می گیرد را توانبخشی مبتنی بر جامعه می نامند.
 دراین میان هدف معاونت توانبخشی  توانمند سازی جسمی ، فرهنگی واجتماعی معلولین که فرآیندی هدفمند بارویکردی چند جانبه است ، می باشد  .خدمات توانبخشی شامل خدمات حرفه ای ، اجتماعی ، آموزشی وتوانبخشی مبتنی برجامه  ، شبانه روزی ، تامین وسایل کمک توانبخشی وغیره  می گردد .اهداف تعیین دوشاخص ذیل بمنظور ارزیابی عملکرد معاونت توانبخشی درحوزه توانمند سازی افراد دارای معلولیت وبالابردن مشارکت ایشان درجامعه بطور ویژه وارائه خدمات توانبخشی درابعاد گوناگون توانبخشی پزشکی ، حرفه ای آموزشی واجتماعی به کلیه گروه های هدف سازمان شامل معلولان ، سالمندان وبیماران روانی مزمن است .
هدف :
ایجاد نگرش مثبت به افراد معلول
پیش بینی خدمات عملکردی توانبخشی
پیش بینی فرصت های آموزشی و تربیتی
ایجاد فرصت های کسب در آمد در سطح خرد و کلان
پیش بینی تسهیلات مراقبتی
پیشگیری از علل معلولیت ها
مدیریت نطارت و ارزشیابی
تعهدات متقابل خدمت گیرنده ودستگاه اجرایی : 
-آموزش مسئولین و کارشناسان بهزیستی استان و شهرستان ها در رابطه با نحوه اجرای برنامه CBR
2-عقد قرارداد یا تفاهم نامه با انجمن
3-آموزش دوروزه به انجمن در خصوص وظایف محوله
4-انتخاب مناطق و روستاهای مجری و واگذاری پرونده ها به انجمن یا موسسه غیردولتی
5-انتخاب تسهیلگران و آموزش آنها
6-معرفی تسهیلگران از طریق انجمن و کارشناس CBRشهرستان به دهیار و یا شورای اسلامی جهت معرفی به اهالی روستا
7-تشکیل و آموزش شورای CBRروستا و آموزش به دهیاران و بهورزان
8-شناسایی و نیاز سنجی و خدمت رسانی به معلولین توسط تسهیل گران
9-پایش مستمر انجمن و کارشناسان بهزیستی بر حسن انجام کار تسهیلگران
10-پایش مستمر و ارزشیابی توسط کارشناس بهزیستی استان
11-ارائه گزارش کار به کارشنسان توانبخشی مبتنی بر جامعه سازمان بهزیستی کشور
مدارک لازم برای دریافت خدمات :
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده :
-تصویر تمام  صفحات شناسنامه توانخواه واعضائ خانواده 
-تصویر کارت ملی توانخواه واعضاء خانواده 
-تصویر صفحه اول دفترچه بیمه توانخواه واعضائ خانواده 
-تصویرکارت بیمه تکمیلی 
-تصویر اجاره نامه 
-تصویر سرکوپن 
-فیش اب ویا برق 
-سه قطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید
مدارک مورد نیاز جهت پذیرش درCbr:
-خلاصه پرونده بهزیستی  2-تصویر برگه کمیسیون تایید نوع و شدت معلولیت 3-تصویر صورتجلسه کمیته توانبخشی 4-فرم شماره 1 ویا 2 برحسب مورد 5- فرم شماره (3 ) 6-فرم شماره (4)  7-فرم شماره (5) 8-فرم شماره (9) حسب مورد
تبصره2: تشکیل پرونده ( ثبت مشخصات کامل گروه هدف ،اقدامات ارزیابی اولیه فرد خدمت گیرنده، تعیین اهداف و برنامه های مراقبتی توانبخشی ،........... )و نگهداری مدارک و مستندات جهت  هر یک از خدمت گیرندگان به صورت محرمانه  الزامی می باشد.


تعداد مرتبه مراجعه حضوری : 2 مرتبه 
نیاز به استعلام خاصی نمی باشد 
هزینه ها وپرداخت ها : 
هزینه ها و پرداخت ها بر اساس سرانه اعلامی از سوی سازمان بهزیستی کشور می باشد.
دوره عملکرد :
اانعقاد تفاهم نامه با انجمن ها به صورت سالیانه.
خاتمه توافقنامه 
چنانچه به تشخیص ریاست سازمان ومعاونت تخصصی ومقام مسئول ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر باشد با اطلاع قبلی و موازین سازمان و براساس دستورالعملهای اجرایی سازمان اقدام خواهد شد .
 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک