قزوین | ابلاغ شهریه مهاد کودک استان

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان از ابلاغ شهریه مهاد کودک در استان خبر داد .

|     

مرکز استان

شهریه گروه سنی شیرخوار تا دوسال

نوع مهد

نام مهد

تمام وقت

30/7 تا 30/15

یک ستاره مشروط

اندیشه –  وقت کودکی-سرزمین پروانه ها-آبرنگ

3061587

ریال

یک ستاره

  ماه کوچولو- حوض نقاشی– روشانا

3367746

ریال

دو ستاره

پوپک- ترنم-– نوگلان- آیدا- رویان- مدادرنگی– دنیای شیرین- دانا

3673905

ریال

سه ستاره

پریا– فرشتگان- سپیده— کهکشان- گلهای رازی

3980063

ریال

چهارستاره(فقط شامل مهدهای کودک دارای گروه سنی شیرخوار می باشد)

صدرا – ستاره – مهرمادر – گلهای خندان - پردیسان

4286222

ریال

مرکز استان

شهریه گروه سنی نوپا 2 تا 3 سال

نوع مهد

نام مهد

تمام وقت

30/7 تا 30/15

یک ستاره مشروط

اندیشه- فرشته های زندگی- وقت کودکی- سرزمین پروانه ها-آبرنگ مهرآئین

2551850

ریال

یک ستاره

قائم - ماه کوچولو- - حوض نقاشی–- روشانا

2807035

ریال

دو ستاره

ستارگان – چترآبی – آیدا - ترنم - نوگلان- فرشته - رویان- مدادرنگی- - دنیای شیرین- دانا

3062220

ریال

سه ستاره

عاطفه– امین–- سپیده-   آفتابگردان - رنگارنگ- مهرک– بهاران- فرشتگان- پریا- کهکشان- گلهای رازی

3317405

ریال

چهارستاره(فقط شامل مهدهای کودک دارای گروه سنی شیرخوار می باشد)

صدرا- ستاره – مهرمادر- گلهای خندان- پردیسان-

3572590

ریال

                                                                           (شهریه ابلاغی سال-98– صفحه 1)مرکز استان

مرکز استان

شهریه گروه سنی نوباوه 3 تا 6 سال

نوع مهد

نام مهد

تمام وقت

30/7 تا 30/15

یک ستاره مشروط

اندیشه- فرشته های زندگی- وقت کودکی- وقت کودکی- سرزمین پروانه ها-آبرنگ مهرآئین

2469740

ریال

یک ستاره

قائم– -ماه کوچولو - حوض نقاشی- نیلوفر- روشانا- حبه انگور

2716713

ریال

دو ستاره

- ستارگان – چترآبی – آیدا - ترنم– نوگلان- پوپک- فرشته- رویان- مدادرنگی– دنیای شیرین- دانا

2963687

ریال

سه ستاره

پریا – عاطفه – امین – گلهای زندگی – گلاب- آفتابگردان –

علم الهدی – شاپرک – رنگارنگ -سپیده– مهرک– بهاران - فرشتگان- کهکشان -گلهای رازی

3210661

ریال

چهارستاره(فقط شامل مهدهای کودک دارای گروه سنی شیرخوار می باشد)

صدرا- ستاره – مهرمادر – گلهای خندان -پردیسان-

3457635

ریال

                                                                                                                 شهرستانهای تابعه

شهریه گروه سنی شیرخوار تا 2 سال

نوع مهد

نام مهد

تمام وقت

30/7 تا 30/15

یک ستاره مشروط

نهال- ستاره های درخشان

2187083

ریال

یک ستاره

شادونه-  یاسهای سفید

2406291

ریال

دو ستاره

غنچه کوچولو - عسل –دردونه ها- داراوسارا- نازنین

2624500

ریال

سه ستاره

------

2843208

ریال

چهارستاره(فقط شامل مهدهای کودک دارای گروه سنی شیرخوار می باشد)

قصرکوچولوها

3061916

ریال

(شهریه ابلاغی سال98– صفحه 2)

شهریه شهرستانهای تابعه

گروه سنی نوپا 2 تا 3 سال

نوع مهد

نام مهد

تمام وقت

30/7 تا 30/15

یک ستاره مشروط

نهال- ستاره های درخشان

1972250

ریال

یک ستاره

یکتا- هانی- شادونه -یاسهای سفید- گلهای بنفشه- صدای زندگی- نیلوفرآبی

2169475

ریال

دو ستاره

مهتاب - به رنگ کودکی- کلبه شکلاتی-  تابان- مهر ایران – عسل- دردونه ها- نازنین- نیکان- پردیس-غنچه کوچولو– دارا وسارا-

2366700

ریال

سه ستاره

-----

2563925

ریال

چهارستاره(فقط شامل مهدهای کودک دارای گروه سنی شیرخوار می باشد)

قصرکوچولوها

2761150

ریال

شهریه شهرستانهای تابعه

گروه سنی نوباوه 3 تا6 سال

                           نوع مهد                              نوع مهد

نام مهد

تمام وقت

30/7 تا 30/15

یک ستاره مشروط

نهال- ستاره های درخشان

1816080

ریال

یک ستاره

یکتا-–شادونه –غنچه کوچولو- یاسهای سفید- گلهای بنفشه- هانی- صدای زندگی- نیلوفرآبی

1997687

ریال

دو ستاره

مهتاب –کلبه شکلاتی - تابان- مهر ایران – عسل – دردونه- به رنگ کودکی- نازنین- نیکان-  دارا وسارا- پردیس-

2179295

ریال

سه ستاره

-----

2360903

ریال

چهارستاره(فقط شامل مهدهای کودک دارای گروه سنی شیرخوار می باشد)

قصرکوچولوها

2542511

ریال

(شهریه ابلاغی سال98– صفحه 3)

                                   

شهریه مهدهای روستایی وحاشیه شهری

نوع مهد

شهریه 30/7 تا 30/12

و

30/12 تا 30/17

نام روستا

سطح1

584752 ریال

-----

سطح2

768320 ریال

خانه مهر – گل یاس- ارغوان - نیلوفر – امیدهای فردا- حدیث- اویتا-  کلاه قرمزی- دنیای شادی قزوین- دنیای شادی ارداق – فرانک-  ستایش– یگانه-  نسترن- نازگل- نابغه کوچولو- غزاله - باغ آرزو- امید وآرزو- مطهره-گلباران– افتاب- پروانه- ثمین- - لاله های انقلاب- فرزانگان- باران- ترنج - ثنا – ترانه کودکی – آنا- فرشته های آسمانی

سطح3

986608 ریال

کلبه کودک - عماد وامیر – فرزانه- شایسته- آسمان آبی- آوای شادی- پرستو- شقایق- فرشته های زندگی- گلهای امید- شادان – ستارگان البرز- یاسین- کوثر – زمر- بهشت کودک - نیکا- مهر-

(شهریه ابلاغی سال98– صفحه 4)

                                              

مفاد بخشنامه 53214/98/900 مورخ 26/4/1398

پیرو بخشنامه شماره 40562/98/900مورخ 2/4/98درخصوص تعیین درصد افزایش شهریه مهدهای کودک موارد زیر درخصوص سایر موارد مرتبط با شهریه جهت اجرا ابلاغ می گردد.

 1. ملاک درصد افزایش شهریه مهدهای کودک درسال جاری نسبت به سال قبل ، مصوبات کارگروه تنظیم بازار استان می باشدکه 25درصد تصویب شد .
 2. با توجه به این که مهدهای کودک براساس کیفیت خدمات حائزرتبه های مختلف می باشند ، همانند سنوات گذشته شهریه بابت اختلاف رتبه ها بدون تغییر نسبت به سال قبل همان 10 درصد می باشد.
 3. همانند سنوات گذشته شهریه مصوب از ابتدای خردادماه سالجاری قابلیت اجرایی دارد
 4. درخصوص فعالیت های فوق برنامه مواردی زیر مد نظر قرار گیرد:

1-4. اجرای فعالیت فوق برنامه توسط مهدکودک اختیاری می باشد.

2-4. استفاده از فعالیت فوق برنامه اختیاری وبا رضایت والدین می باشد.

3-4.شهریه هر فعالیت فوق برنامه حداکثر 13 درصد شهریه نهایی می باشد.

4-4. اجرای فعالیت فوق برنامه فقط برای گروههای سنی نوپا ونوباوه پیش بینی شده است.

5-4. هرمهدکودک درروز فقط مجاز به ارائه یک فعالیت فوق برنامه می باشد.

6-4. هر چند استفاده از فعالیت فوق برنامه کاملا اختیاری می باشدولی به منظور جلوگیری از تبعیض بین کودکان یک مهدکودک در استفاده از فعالیت های فوق برنامه وپیشگیری از آسیب های ناشی از محروم ماندن کودکان فوق از فعالیت های مذکور، مهدهای کودکی می تواننند درزمان ثبت نام وبا اطلاع رسانی کامل و دقیق موضوع به والدین وکسب رضایت آنها ودرج موضوع درقراردادفی مابین ، نسب به اجرای یکسان فوق برنامه برای تمام کودکان گروه سنی نوباوه در مهدکودک اقدام نمایند.

7-4.زمان اجرای فوق برنامه با توافق والدین ومهدکودک می باشدواین موضوع باید با رضایت طرفین وبصورت مکتوب در قراردادفی مابین بطور شفاف قید گردد.

(شهریه ابلاغی سال98– صفحه5)

8-4هرمهدکودک تمام وقت (مهدکودکی که از ساعت 7:30لغایت 15:30فعالیت می نمایند ) به شرط بکارگیری مربیان دارای مهارت می تواند با توجه به رتبه ای که کسب نموده به همان تعدادفعالیت فوق برنامه اجرا نماید( یک ستاره مشروط لغایت چهار ستاره ) بنابراین در مجموع یک مهدکودک چهار ستاره می تواند حداکثر 5فعالیت فوق برنام اجرا نماید

9-4.انتخاب نوع فعالیت های فوق برنامه می بایست درراستای رشد وتکامل همه جانبه کودکان بوده ،کاملا منطبق برفرهنگ اسلامی وایرانی وهمچنین مورد تایید کمیته تخصصی استان باشد.

10-4. اگر کودکی مایل به استفاده از فعالیت فوق برنامه نمی باشددر زمان اجرای فعالیت فوق برنامه ارائه خدمات مراقبتی وپرورشی به کودک مذکور نباید مختل گردد.

 1. تهیه میان وعده برعهده والدین می باشد ودر صورت رضایت والدین با توافق والدین ومهدکودک با ذکر نوع میان وعده ومبلغ حداکثر000/600ریال ماهیانه ودرج موضوع در قراردادفی مابین می تواند توسط مهدکودک تهیه گردد.
 2. تهیه صبحانه وناهار برای کودکان الزامی نمی باشد ولی درصورت رضایت والدین جهت بهره مندی از وعده های غذایی مذکور، ضروری است ضمن درج موضوع در قراردادفی مابین والدین ومهدکودک وتهیه برنامهغذایی قابل رویت برای والدین، شهریه دقیقا مطابق با مصوبه تنظیم بازار استان که جهت صبحانه مبلغ 000/200ریال وناهار 000/300/1ریال می باشد اخذ گردد.
 3. تهیه وتامین لوازم بهداشتی مصرفی مهدکودک( نظیر مایع دستشویی ، دستمال کاغذی وغیره ....) به عهده مهدکودک می باشد.
 4. تهیه لوازم التحریر مورد نیاز کودک جهت استفاده در مهدکودک برعهده والدین میباشد لیکن به منظور رفاه حال والدین ودر صورت رضایت آنان وپرداخت هزینه مربوطه ودرج موضوع در قرارداد فی مابین ، مهدکودک می تواند نسبت به تهیه آن اقدام نماید.
 5. با توجه به این که مهدکودک تمام وقت ملزم به نگهداری کودک بیش از ساعات تعیین شده نمی باشد لذا شهریه هرساعت اضافه فعالیت مهدکودک با توافق والدین ومهدکودک و درج دقیق موضوع در قراردادفی مابین اخذ می گردد.
 6. هزینه سرویس ایاب وذهاب کودکان با توافق والدین ومهدکودک بطور جداگانه اخذ خواهد شد.

(شهریه ابلاغی سال98– صفحه6)

11-بخشنامه شهریه مصوب که از سوی استان برای مهدهای کودک ارسال خواهد شد ، می بایست درمعرض دید عموم والدین وپایگاه اطلاع رسانی بهزیستی استان قرارگیرد.

12-اطلاع رسانی درخصوص سامانه پیامک دفتر امور کودکان ونوجوانان به شماره (3000012332)می بایست به نحو مقتضی درتمام مهدهای کودک صورت پذیرد.

13 -درراستای حمایت از والدین ومهدهای کودک واطلاع طرفین از تعهدات وخدمات، ضروری است فرم قرارداددریافت خدمات رشد وتکامل همه جانبه فی مابین مهدکودک ووالدین (تصویر پیوست)که دراختیار تمام مهدهای کودک قرارگرفته وهنگام ثبت نام کودک تکمیل گردد.

 • مجددا خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی شایسته به کلیه مهدهای کودک آن شهرستان، به نصب ضمائم درکاغذA3 در تابلو اعلانات جهت رویت والدین کودکان و همچنین بر توجیه و پاسخگویی با رعایت احترام و تکریم به مراجعین تاکید گردد. همچنین با عنایت به دستورات اسبق سازمان مبنی بر دریافت شهریه علی الحساب تا اطلاع ثانوی ، مقتضی است چنانچه طبق احتساب و مطابقت با مبالغ جدید، در صورت تعلق گرفتن مابه التفاوت، وجه دریافتی به اولیا مسترد گردد.

(شهریه ابلاغی سال98– صفحه7)

کد خبر 3546

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 15 =

دسترسی سریع به سامانه ها