گیلان | مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اورژانس اجتماعی ۱۲۳ بهزیستی گیلان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اورژانس اجتماعی ۱۲۳ بهزیستی گیلان

موضوع مناقصه : اداره کل بهزیستی گیلان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات اورژانس اجتماعی ۱۲۳ به شماره فراخوان ۲۰۹۸۰۰۳۵۳۰۰۰۰۰۰۵  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه ، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )  به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد . لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  ۱۲/۶/۹۸ می باشد.

مدت زمان اجرای کار: ۹۸/۰۴/۱  الی  ۹۸/۱۲/۲۹

نوع و مبلغ تضمین مناقصه: میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ۱/۱۱۶/۳۹۳/۰۰۰ ریال می باشد که میبایستی به حساب سپرده ۲۱۷۳۴۵۴۴۰۱۰۰۵ اداره کل بهزیستی گیلان نزد بانک ملی شعبه مرکزی رشت واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی( بدون قید و شرط ) با مدت حداقل سه ماه بعد از تاریخ صدور ضمانتنامه و قابل تمدید ارائه گردد. ( ارائه چک شخصی و یا چک تضمین شده بانکی مورد قبول نمی باشد)

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: ساعت ۸ صبح  روز چهارشنبه  مورخ۹۸/۶/۲۰ 

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات : ساعت ۹ صبح روز  شنبه   مورخ ۹۸/۶/۳۰                       

زمان و محل گشایش پیشنهادها: ساعت۱۰ روز شنبه  مورخ ۹۸/۶/۳۰  در محل سالن اجتماعات دکتر خزائلی بهزیستی گیلان

*  هزینه درج آگهی روزنامه به عهده شرکت برنده خواهد بود.

* به پیشنهادات مشروط ، فاقد امضاء ، مخدوش، و فاقد فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی مطلقاً ترتیب اثر داده نمی شود.

* اطلاعت تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

*آدرس : رشت - خیابان پرستار - اداره کل بهزیستی استان گیلان - واحد امور حقوقی و قراردادها - تلفن ۰۱۳۳۳۳۶۸۵۱۸

* اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۰۲۱۴۱۶۳۴

 اداره کل بهزیستی استان گیلان

کد خبر 3522

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 6 =

خدمات الکترونیک