19هزار و 883 نفر معلول بینایی تحت پوشش بهزیستی استان فارس هستند

محمدصادق کشفی نژاد در جمع خبرنگاران همزمان با روز جهانی نابینایان و عصای سفید : آمار کل نابینایان در  شیراز 6 هزار و 490 است که از این تعداد 2 هزار 87 نفر زن و 4 هزار و 403 نفر مرد هستند. 

19هزار و 883 نفر معلول بینایی تحت پوشش بهزیستی استان فارس هستند

مدیرکل بهزیستی فارس گفت : 19 هزار و 883 نفر معلول بینایی تحت پوشش بهزیستی استان فارس قرار دارند که از این تعداد 6 هزار 585 نفر زن و 13 هزار 296 نفر مرد بوده که 7 هزار 950 در وضعیت شدید و خیلی شدید و سایرین متوسط خفیف هستند. 
 محمدصادق کشفی نژاد در جمع خبرنگاران همزمان با روز جهانی نابینایان و عصای سفید با بیان اینکه آمار کل نابینایان در  شیراز 6 هزار و 490 است، اظهار داشت : از این تعداد 2 هزار 87 نفر زن و 4 هزار و 403 نفر مرد هستند. 
وی افزود:  براساس آمارهای سازمان بهزیستی کشور 203 هزار و 556 هزار نفر از معلولان بینایی در حوزه توان بخشی تحت پوشش این سازمان هستند که 73 هزار و 127 نفر از آنها زنان و 130 هزار و 429 نفر از آنها مردان تشکیل می دهند که حدود 7 هزار نفر از این تعداد دانشجویان نابینا هستند. 
مدیرکل بهزیستی فارس اضافه کرد : ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺪود 280 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ 35 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎی ﻣﻄﻠﻖ  و 80 درﺻﺪ ﺷﺎن را اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی 50 ﺳﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
کشفی نژاد آموزش، اشتغال، ورزش، نامناسب بودن محیط شهری و ایاب و ذهاب را از ﻣﺸﻜﻼت عمده نابینایان عنوان و تصریح کرد : ﻣﺸﻜﻞ در ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺘﺐ درﺳﻲ ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ، ﮔﺮان ﺑﻮدن وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎن، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﺷﺪه وﻳژه ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎن ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮﺑﻲ آﻣﻮزش دﻳﺪه وﻳژه ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎن را از دغدغه های مهم نابینایان در دو بخش آموزش است. 
وی افزود : ﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎری اﻛﺜﺮ ﻛﺎﻓﺮﻣﺎﻳﺎن در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی اﻓﺮاد ﻨﺎنینا و ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎن که نیاز به فرهنگ سازی و اطلاع دارد از مشکلات مهم نابینایان در بخش اشتغال است. 
مدیرکل بهزبستی فارس نامناسب بودن ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی برای عبور و مرور   ﮔﺮانی ﻫﺰﻳﻨﻪ و عدم اختصاص یارانه برای جابه جایی افراد نابینا را از دغدغه های مهم و قابل تامل در بخش ایاب و ذهاب برشمرد.

کد خبر 24715

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 11 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک