فراخوان تاسیس خانه های حمایتی توانبخشی(آموزشی ،توانپزشکی ،اجتماعی)

اداره کل بهزیستی استان قم در نظر داردنسبت به تاسیس خانه های حمایتی توانبخشی معلولین ازطریق واجدین شرایط ( حقیقی یا حقیقی) اقدام نماید.

بسمه تعالی

فراخوان تاسیس خانه های حمایتی توانبخشی(آموزشی ،توانپزشکی ،اجتماعی)

ویژه سالمندان ، بیماران روانی مزمن ( شبانه‏روزی )، افراد با آسیب نخاعی ، افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی ، افراد دارای اختلال هوشی رشدی متوسط و شدید  ،  افراد دارای اختلال هوشی رشدی خفیف

        اداره کل بهزیستی استان قم در نظر داردنسبت به تاسیس خانه های حمایتی توانبخشی معلولین

ازطریق واجدین  شرایط ( حقیقی یا حقیقی)  اقدام  نماید. لذا متقاضیان می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ درج آگهی، نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه مدارک مربوطه به دبیرخانه کمیسیون ماده 26 اداره کل بهزیستی استان واقع در 75 متری عمار یاسر- مجتمع ادارات- اداره کل بهزیستی قم – طبقه اول- دبیرخانه کمیسیون ماده 26 تحویل نمایند.

"شرایط اختصاصی صدور موافقت اصولی"

1- خانه حمایتی توانبخشی (آموزشی، توانپزشکی، اجتماعی) ویژه سالمندان:

علاوه بر شرایط مندرج در آیین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موارد ذیل الزامی است:

-دارا بودن حداقل 30 سال سن

- سکونت در استان محل تقاضا

- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‏های مرتبط با علوم توانبخشی (فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، ارتوپدی فنی، مشاوره توانبخشی)، پیراپزشکی (پرستاری، بهداشت عمومی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)، علوم اجتماعی (روانشناسی، مشاوره، مددکاری)، کارشناسی ارشد در رشته مدیریت توانبخشی و سالمند شناسی، سلامت سالمندی، دکترای پزشکی عمومی

تبصره: در موسسات و مراکز هیات امنایی که اهداف اساسنامه در راستای فعالیت حوزه توانبخشی باشد، مدیرعامل یا حداقل یک نفر از اعضای هیئت مدیره باید دارای مدرک تحصیلی منطبق با بند فوق باشد.

2- خانه حمایتی توانبخشی (آموزشی، توانپزشکی و اجتماعی)  بیماران روانی مزمن ( شبانه‏روزی ) :

علاوه بر موارد مندرج در آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دستورالعمل شرایط و ضوابط عمومی مراکز توانبخشی معلولین، مراکز حرفه آموزی معلولین ، مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان و مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن (آموزشی و توانبخشی روزانه توانبخشی و مراقبتی شبانه‏روزی):

دارا بودن تحصیلات کارشناسی و بالاتر در یکی از رشته‏های مرتبط با امور توانبخشی (روانشناسی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار درمانی، پرستاری، مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،بینایی سنجی،ارتوپدی فنی، شنوایی شناسی، مدیریت توانبخشی) و دکترای پزشکی

تبصره 1: در مورد موسسات و مراکز هیأت امنایی اهداف اساسنامه باید در راستای فعالیت معاونت توانبخشی بوده و حداقل یک نفر از اعضای هیأت مدیره دارای مدرک تحصیلی منطبق بند فوق باشد.

تبصره 2: متقاضیان واجدشرایط تاسیس مرکز می‏بایست با انجام مصاحبه دقیق تخصصی و توجه به توانمندی‏های علمی، تحصیلی، تجربی و اقتصادی توسط بهزیستی استان انتخاب گردند.

3-  مراکز اقامت موقت توانبخشی ویژه افراد با آسیب نخاعی  (آموزشی ،توانپزشکی ،اجتماعی):

علاوه بر شرایط ومدارک مندرج در آیین نامه داخلی ماده 26، احراز شرایط ذیل الزامی می باشد:

-  سن حداقل 30 سال

-  سکونت در استان محل تقاضا

-  دارا بودن مدرک حداقل تحصیلات کارشناسی و یا بالاتر در یکی از رشته های پرستاری فیزیوتراپی کاردرمانی - مددکار اجتماعی -روانشناسی - ارتوپدی فنی- مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی یا دکترای پزشکی (عمومی یا تخصصی)

تبصره: در مورد موسسات و مراکز هیات امنایی، اهداف اساسنامه باید در راستای فعالیت حوزه معاونت توانبخشی بوده و مدیرعامل و یا حداقل یک نفر از اعضای هیئت مدیره دارای مدرک تحصیلی منطبق با بند فوق باشد.

-  وجود حداقل 1 سال سابقه فعالیت در مرکز روزانه آموزشی توانبخشی معلولان ضایعه نخاعی بعنوان صاحب امتیاز با درجه ارزشیابی 1 ضروری است.

4- خانه گروهی توانبخشی ویژه افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی  (آموزشی، توانپزشکی، اجتماعی):

- علاوه بر شرایط و مدارک مندرج در آیین نامه داخلی ماده 26 موارد ذیل الزامی است :

- - دارا بودن حداقل 30 سال سن

- - سکونت در استان محل تقاضا

- - دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته‏های مرتبط با علوم توانبخشی (فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، بینایی سنجی، ارتوپدی فنی، مشاوره توانبخشی)، پیراپزشکی (پرستاری، بهداشت عمومی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)، علوم اجتماعی (روانشناسی، مشاوره، مددکاری)، کارشناسی ارشد در رشته مدیریت توانبخشی و دکترای پزشکی عمومی

- تبصره: در مورد موسسات و مراکز هیأت امنایی، اهداف اساسنامه باید در راستای فعالیت حوزه معاونت توانبخشی باشد و لازم است مدیرعامل و یا حداقل یک نفر از اعضای هیأت مدیره دارای مدرک تحصیلی فوق الذکر باشد.

5و6- خانه کوچک توانبخشی ویژه افراد دارای اختلال هوشی رشدی متوسط و شدید (آموزشی، توانپزشکی و اجتماعی)

و خانه کوچک توانبخشی ویژه افراد دارای اختلال هوشی رشدی خفیف  (آموزشی، توانپزشکی و اجتماعی)

علاوه بر موارد مندرج در آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دارا بودن تحصیلات کارشناسی و بالاتر در یکی از رشته‏های مرتبط با امور توانبخشی (روانشناسی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار درمانی، پرستاری، مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، بینایی سنجی، ارتوپدی فنی، شنوایی شناسی، مدیریت توانبخشی وپزشکی )

تبصره: در مورد موسسات و مراکز هیأت امنایی، اهداف اساسنامه باید در راستای فعالیت حوزه معاونت توانبخشی باشد و لازم است حداقل یک نفر از اعضای هیأت مدیره دارای مدرک تحصیلی منطبق با شرایط مندرج در بند فوق باشد.

شرایط عمومی متقاضیان تاسیس مراکز

1- دارا بودن حداقل 25 سال

2- سکونت دراستان  محل تقاضا

3- دارا بودن مدرک تحصیلی وشرایط سنی مطابق دستورالعمل تخصصی

تبصره 1: در مراکز حقوقی و مراکز هیأت امنایی، اهداف اساسنامه باید در راستای فعالیت حوزه معاونت توانبخشی باشد و لازم است حداقل یک نفر از اعضای هیأت مدیره دارای مدرک تحصیلی منطبق با شرایط مندرج در دستورالعمل تخصصی باشد .

تبصره 2: دارندگان مجوز مجتمع خدمات بهزیستی غیر دولتی متقاضی تاسیس مراکز توانبخشی ازنظر مدرک تحصیلی می بایست واجد شرایط افراد حقیقی متقاضی مراکز توانبخشی درخواستی باشند.

تبصره 3: حسب نیاز حوزه توانبخشی متقاضیان واجد شرایط مراکز می بایست با انجام مصاحبه دقیق تخصصی و توجه به توانمندی‏های علمی، تحصیلی، تجربی و اقتصادی توسط بهزیستی استان انتخاب گردند.

مدارک مورد نیاز:

الف) حقیقی:

درخواست کتبی متقاضی، کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه، کپی برابر اصل کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم، کپی برابر اصل مدرک تحصیلی، 2 قطعه عکس 3*4،  کپی برابر اصل کارت ملی

ب) حقوقی:

درخواست کتبی موسسه( با مهر موسسه و امضاء رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل)، کپی برابر اصل اساسنامه موسسه، آخرین آگهی تغییرات موسسه، آخرین آگهی روزنامه، کپی پروانه تاسیس، عکس رئیس هیات مدیره( 2 قطعه)، کپی برابر اصل مدرک تحصیلی مرتبط یکی از اعضاء هیات مدیره

توضیحات:

 متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت دستور العمل های  مربوطه ، به سایت اداره کل بهزیستی قم مراجعه نمایند.

برای دانلود فایلهای پیوست اینجا کلیک نمایید

آدرس سایت:

www.behzisti.ir/service/province/qom

کد خبر 22476

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 13 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک