فراخوان توسعه مراکز غیردولتی اداره کل بهزیستی سیستان و بلوچستان

فراخوان بهزیستی استان جهت توسعه مراکز غیردولتی

فراخوان

با طلاع می رساند اداره کل بهزیستی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد در راستای  فعالیتها و اهداف مرتبط با سازمان نسبت به توسعه و گسترش مراکز غیردولتی بشرح جدول ذیل و شرایط قید شده در شهرستانهای استان اقدام نماید .

متقاضیان واجد الشرایط میتوانند درخواستهای خود را به اداره بهزیستی شهرستان مربوطه ارائه نمایند و یا جهت کسب اطلاعات به تارنمای بهزیستی استان به آدرس SB.BEHZISTI.IR مراجعه نمایند همچنین می توانند با شماره تلفن 4- 33449291-054 تماس حاصل نمایند

شرایط متقاضی

تعداد

نام شهرستان ( موجود )

نوع فعالیت

نوع خدمت

حضور یک نفر با تحصیلات کارشناسی ارشد با سه سال سابقه کار مفید و یا تحصیلات کارشناسی با پنج سال سابقه کار مفید و موثر در رشته های : مدیریت ، کارآفرینی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، مددکاری اجتماعی ، روانشناسی و مشاوره ، بازرگانی و ... در اعضای هیئت مدیره مدارک دانشگاهی فوق الذکر به انضمام گواهینامه طی دوره های کارآفرینی و مشاوره کسب و کار و ...

تائیدیه سابقه کار مفید و موثر به میزان یاد شده

آشنایی با امور بهزیستی و گروه های هدف بهزیستی

20

زاهدان ، میرجاوه ، زابل ، زهک ، هیرمند ، هامون ، نیمروز ، خاش ، ایرانشهر ، سراوان ، سیب سوران ، مهرستان ، قصرقند ، فنوج ، نیکشهر ، سرباز ، دلگان ، بمپور ، کنارک و چابهار

روزانه

موسسه خیریه اشتغال و کارآفرینی

- دارابودن حداقل 23 سال سن

- دارابودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی برای مدیرعامل وعضویت حداقل یک نفر دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد مرتبط بافعالیت موسسه درهیات مدیره

- عدم ارتباط سببی ونسبی بازرس موسسه با اعضاء هئیت مدیره

- حداقل دارائی اولیه برای موسسات غیر دولتی مبلغ یک میلیارد ریال است (با ارئه گواهی اعتبار بانکی)

- مکان اصلی موسسه غیردولتی باید واجد حداقل 20متر مربع فضای مستقل با کاربری غیر مسکونی وبرخورداراز حداقل ملزومات وتجهیزات باشد

نامحدود

زاهدان ، میرجاوه ، زابل ، زهک ، هیرمند ، هامون ، نیمروز ، خاش ، ایرانشهر ، سراوان ، سیب سوران ، مهرستان ، قصرقند ، فنوج ، نیکشهر ، سرباز ، دلگان ، بمپور ، کنارک و چابهار

روزانه

موسسه غیر دولتی

شرایط متقاضی

تعداد

نام شهرستان(موجود)

نوع فعالیت

نوع خدمت

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دکترای پزشکی عمومی و یا کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های کاردرمانی، علوم تربیتی (با گرایش کودکان استثنایی)، مدیریت و مشاوره توانبخشی ، روانشناسی، مددکاری اجتماعی ،گفتاردرمانی ،از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  معدل حداقل 15در دو مقطع تحصیلی و  5سال سابقه کار مرتبط با توانخواهان ذهنی

5مرکز

فنوج،سرباز،مهرستان،هامون،کنارک

روزانه

مرکز غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی معلولان ذهنی زیر 14 سال

دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ (ﻛﺎردرﻣﺎﻧﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ، ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﻲ )روانشناسی(تمام گرایشها) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و ﻣﺪدﻛﺎری،ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ (ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎی ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﻣﻮزﺷﻲ ) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ خدمات  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ و دﻛﺘﺮا ﭘﺰﺷﻜﻲ

6مرکز

زابل،زهک،سراوان،ایرانشهر،نیکشهر،چابهار

روزانه

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎﻻی 14 سال

(واﺣﺪ ﻫﺎی ﭘﻴﺶ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزی )

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دکترای پزشکی عمومی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های شنوایی شناسی یاگفتاردرمانی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با معدل 15

سابقه کار مرتبط با کودکان مبتلا به اختلالات شنوایی حداقل به مدت 2سال

3مرکز

چابهار،زابل،زاهدان

روزانه

مرکزآموزشی و توانبخشی خانواده و کودک مبتلا به اختلالات شنوایی

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی روانپزشکی و یا پزشکی عمومی، کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های  مشاوره توانبخشی از دانشگاه های مورد تایید وزارت  ،گفتاردرمانی، روان شناسی، روان پرستاری، کاردرمانی   در دو مقطع تحصیلی 10 علوم تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  با معدل حداقل 15  وسابقه کار مرتبط با افراد دارای اختلال طیف اتیسم حداقل به مدت 3سال

3مرکز

زابل،سراوان،چابهار

روزانه

مرکزغیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی افراد دارای اختلال طیف اتیسم

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی پزشکی و یا کارشناسی ارشد در رشته های فیزیوتراپی، کاردرمانی

ارتوپدی، مشاوره و مدیریت توانبخشی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا   در دو مقطع تحصیلی متوالی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بالاتر ا معدل 15 سابقه کار مرتبط با توانخواهان جسمی حرکتی و یا ضایعه نخاعی حداقل به مدت 2سال

3مرکز

ایرانشهر،خاش،سراوان

روزانه

مرکزغیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی معلولان ضایعه نخاعی

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی پزشکی و یا کارشناسی ارشد در رشته های فیزیوتراپی، کاردرمانیارتوپدی فنی، مشاوره و مدیریت توانبخشی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا    در دو مقطع تحصیلی متوالی 11  با معدل حداقل ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، سابقه کار مرتبط با توانخواهان جسمی حرکتی حداقل به مدت 2 سال،

2مرکز

نیکشهر،چابهار

روزانه

مرکزغیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی معلولان جسمی حرکتی

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی روانپزشکی و یا پزشکی عمومی ،کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های روانشناسی،روان پرستاری، کاردرمانی، مدیریت و مشاوره توانبخشی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با معدل حداقل 15در دو مقطع تحصیلی متوالی ،، سابقه کار مرتبط با بیماران روانی مزمن حداقل به مدت دو سال

3مرکز

زابل،ایرانشهر،چابهار، زاهدان

روزانه

مرکزغیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی بیماران روانی مزمن

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺪﺩﻛﺎﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ 

4مرکز

زهک،ایرانشهر،سراوان،خاش

روزانه

مرکز ﻏﻴﺮﺩﻭلتیﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ

دارا ﺑﻮدن ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ  

 

 )، ﮔﻔﺘﺎر درﻣﺎن، ﭘﺮﺳﺘﺎر، ﻣﺪدﻛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ رواﻧﺸﻨﺎس، ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاپ، ﻛﺎردرﻣﺎن ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ،ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺳﻨﺠﻲ،ارﺗﻮﭘﺪی ﻓﻨﻲ، ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و ﭘﺰﺷﻚ

1مرکز

سراوان

شبانه روزی

مرکز غیر دولتی ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﻣﻌﻠﻮﻻن ذﻫﻨﻲ

مطابق آیین نامه

6مرکز

هامون زهک ایرانشهر چابهار سراوان زاهدان

موسسه خیریه با اهداف توانبخشی

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ  و ﺑـﺎﻻﺗﺮ   در رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎی   رواﻧﺸﻨﺎﺳـﻲ   ، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ، دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ،ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺎﺷﺪ

2مرکز

ایرانشهر،هامون، زاهدان

شبانه روزی

ﻣﺮکز غیردولتی  ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و

درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ ﻣﺰﻣﻦ

: دارا بودن مدرک دکترای پزشکی ،کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی، کارشناسی رشته های پرستاری فیزیوتراپی کاردرمانی - مددکار اجتماعی - روانشناسی - مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی- بهداشت ورشته های مرتبط با توانبخشی

2مرکز

زاهدان،چابهار

شبانه روزی

مرکز غیردولتی توانبخشی و مراقبتی سالمندان

شرایط متقاضی

نوع مرکز

گسترش مراکز سال 99

شهرستان

ردیف

ـ دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺸﺎوره ﻳﺎ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ لازم به ذکراست مدرک کارشناسی متقاضی نیز باید مرتبط باشد- دو ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ-ارائه گواهی حداقل 80ساعت آموزش تخصصی موردتاییدسازمان-دارابودن حداقل 25سال سن-ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻴﻤﺎری رواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ رواﻧﭙﺰﺷﻚ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺳﺎزﻣﺎن-

مراکز و دفاتر مشاوره روانشناختی  قابل گسترش از طریق بخش غیر دولتی  در سال 99  استان به تفکیک شهرستان

16

زاهدان

1

6

زابل

2

4

زهک

3

4

هیرمند

4

4

نیمروز

5

6

چابهار

6

4

خاش

7

6

سراوان

8

4

سیب سوران

9

6

ایرانشهر

10

4

سرباز

11

4

کنارک

12

3

مهرستان

13

3

قصرقند

14

4

نیکشهر

15

3

دلگان

16

3

هامون

17

3

بمپور

18

3

میرجاوه

19

3

فنوج

20

87

جمع مراکز

ردیف

نام شهرستان

جمعیت

نوع فعالیت

شرایط متقاضی

تعداد مرکز مورد نیاز (مردان)

تعداد مرکز مورد  نیاز (زنان )

1

زاهدان

672589

مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد 

مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد  حداقل مقطع پزشکی ،روانپزشکی کارشناسی ارشد روانشناسی ،کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی ،ارشد روانشناسی و مشاوره امکان درخواست تاسیس را دارا می باشند

0

1

2

زابل

165666

2

1

3

هامون

41017

1

1

4

هیرمند

63979

2

1

5

نیمروز

48471

1

1

6

زهک

74896

1

1

7

خاش

173821

0

1

8

سراوان

191661

2

1

9

سیب سوران

85095

1

1

10

ایرانشهر

254314

2

1

11

سرباز

186165

3

1

12

نیکشهر

141894

2

1

13

فنوج

49161

1

1

14

دلگان

67857

0

1

15

قصرقند

61076

1

1

16

چابهار

283204

4

1

17

کنارک

98212

1

1

18

مهرستان

70579

1

1

19

میرجاوه

45357

1

1

20

بمپور

1

1

کل استان

2775014

27

20

شرایط متقاضی

تعداد

نام شهرستان

نوع فعالیت

نوع خدمت

ردیف

موسسه ای که یکی  از اعضای آن دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته های روانشناسی،پیش دبستانی،مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، علوم تربیتی باشد.

2

زاهدان

نگهداری کودکان بی سرپرست

شبه خانواده

1

موسسه ای که یکی  از اعضای آن دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته های روانشناسی،پیش دبستانی،مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، علوم تربیتی باشد.

1

زابل

نگهداری کودکان بی سرپرست

شبه خانواده

2

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط روانشناسی،پیش دبستانی،علوم اجتماعی فقط گرایش مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت آموزشی، آموزش ابتدایی و کودکیاری 

4

سراوان

خصوصی

مهدکودک

3

مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط باشد  در صورت نبود لیسانس مرتبط فوق دیپلم مرتبط

1

حاشیه

دیپلم و فوق دیپلم برای مناطق کم برخوردار در صورت فقدان متقاضی با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

20

روستامهد

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط روانشناسی،پیش دبستانی،علوم اجتماعی فقط گرایش مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت آموزشی، آموزش ابتدایی و کودکیاری

1

فنوج

خصوصی

مهدکودک

4

مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط باشد  در صورت نبود لیسانس مرتبط فوق دیپلم مرتبط

1

حاشیه

دیپلم و فوق دیپلم برای مناطق کم برخوردار در صورت فقدان متقاضی با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

10

روستامهد

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط روانشناسی،پیش دبستانی،علوم اجتماعی فقط گرایش مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت آموزشی، آموزش ابتدایی و کودکیاری

1

بمپور

خصوصی

مهدکودک

5

مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط باشد  در صورت نبود لیسانس مرتبط فوق دیپلم مرتبط

1

حاشیه

دیپلم و فوق دیپلم برای مناطق کم برخوردار در صورت فقدان متقاضی با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

15

روستامهد

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط روانشناسی،پیش دبستانی،علوم اجتماعی فقط گرایش مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت آموزشی، آموزش ابتدایی و کودکیاری

1

هامون

خصوصی

مهدکودک

6

مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط باشد  در صورت نبود لیسانس مرتبط فوق دیپلم مرتبط

1

حاشیه

دیپلم و فوق دیپلم برای مناطق کم برخوردار در صورت فقدان متقاضی با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

15

روستامهد

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط روانشناسی،پیش دبستانی،علوم اجتماعی فقط گرایش مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت آموزشی، آموزش ابتدایی و کودکیاری

1

قصرقند

خصوصی

مهدکودک

7

مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط باشد  در صورت نبود لیسانس مرتبط فوق دیپلم مرتبط

1

حاشیه

دیپلم و فوق دیپلم برای مناطق کم برخوردار در صورت فقدان متقاضی با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

10

روستامهد

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط روانشناسی،پیش دبستانی،علوم اجتماعی فقط گرایش مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت آموزشی، آموزش ابتدایی و کودکیاری

2

خاش

خصوصی

مهدکودک

8

مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط باشد  در صورت نبود لیسانس مرتبط فوق دیپلم مرتبط

1

حاشیه

دیپلم و فوق دیپلم برای مناطق کم برخوردار در صورت فقدان متقاضی با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

10

روستامهد

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط روانشناسی،پیش دبستانی،علوم اجتماعی فقط گرایش مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت آموزشی، آموزش ابتدایی و کودکیاری

1

سیب سوران

خصوصی

مهدکودک

9

مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط باشد  در صورت نبود لیسانس مرتبط فوق دیپلم مرتبط

1

حاشیه

دیپلم و فوق دیپلم برای مناطق کم برخوردار در صورت فقدان متقاضی با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

20

روستامهد

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط روانشناسی،پیش دبستانی،علوم اجتماعی فقط گرایش مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت آموزشی، آموزش ابتدایی و کودکیاری

4

چابهار

خصوصی

مهدکودک

10

مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط باشد  در صورت نبود لیسانس مرتبط فوق دیپلم مرتبط

1

حاشیه

دیپلم و فوق دیپلم برای مناطق کم برخوردار در صورت فقدان متقاضی با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

20

روستامهد

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط روانشناسی،پیش دبستانی،علوم اجتماعی فقط گرایش مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت آموزشی، آموزش ابتدایی و کودکیاری

2

زهک

خصوصی

مهدکودک

11

مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط باشد  در صورت نبود لیسانس مرتبط فوق دیپلم مرتبط

1

حاشیه

دیپلم و فوق دیپلم برای مناطق کم برخوردار در صورت فقدان متقاضی با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

20

روستامهد

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط روانشناسی،پیش دبستانی،علوم اجتماعی فقط گرایش مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت آموزشی، آموزش ابتدایی و کودکیاری

4

زابل

خصوصی

مهدکودک

12

مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط باشد  در صورت نبود لیسانس مرتبط فوق دیپلم مرتبط

1

حاشیه

دیپلم و فوق دیپلم برای مناطق کم برخوردار در صورت فقدان متقاضی با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

20

روستامهد

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط روانشناسی،پیش دبستانی،علوم اجتماعی فقط گرایش مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت آموزشی، آموزش ابتدایی و کودکیاری

1

هیرمند

خصوصی

مهدکودک

13

مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط باشد  در صورت نبود لیسانس مرتبط فوق دیپلم مرتبط

1

حاشیه

دیپلم و فوق دیپلم برای مناطق کم برخوردار در صورت فقدان متقاضی با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

15

روستامهد

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط روانشناسی،پیش دبستانی،علوم اجتماعی فقط گرایش مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت آموزشی، آموزش ابتدایی و کودکیاری

1

میرجاوه

خصوصی

مهدکودک

14

مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط باشد  در صورت نبود لیسانس مرتبط فوق دیپلم مرتبط

1

حاشیه

دیپلم و فوق دیپلم برای مناطق کم برخوردار در صورت فقدان متقاضی با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

15

روستامهد

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط روانشناسی،پیش دبستانی،علوم اجتماعی فقط گرایش مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت آموزشی، آموزش ابتدایی و کودکیاری

3

ایرانشهر

خصوصی

مهدکودک

15

مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط باشد  در صورت نبود لیسانس مرتبط فوق دیپلم مرتبط

1

حاشیه

20

روستامهد

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط روانشناسی،پیش دبستانی،علوم اجتماعی فقط گرایش مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت آموزشی، آموزش ابتدایی و کودکیاری

1

سرباز

خصوصی

مهدکودک

16

مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط باشد  در صورت نبود لیسانس مرتبط فوق دیپلم مرتبط

1

حاشیه

دیپلم و فوق دیپلم برای مناطق کم برخوردار در صورت فقدان متقاضی با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

20

روستامهد

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط روانشناسی،پیش دبستانی،علوم اجتماعی فقط گرایش مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت آموزشی، آموزش ابتدایی و کودکیاری

1

نیمروز

خصوصی

مهدکودک

17

مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط باشد  در صورت نبود لیسانس مرتبط فوق دیپلم مرتبط

1

حاشیه

دیپلم و فوق دیپلم برای مناطق کم برخوردار در صورت فقدان متقاضی با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

15

روستامهد

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط روانشناسی،پیش دبستانی،علوم اجتماعی فقط گرایش مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت آموزشی، آموزش ابتدایی و کودکیاری

1

مهرستان

خصوصی

مهدکودک

18

مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط باشد  در صورت نبود لیسانس مرتبط فوق دیپلم مرتبط

1

حاشیه

دیپلم و فوق دیپلم برای مناطق کم برخوردار در صورت فقدان متقاضی با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

10

روستامهد

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط روانشناسی،پیش دبستانی،علوم اجتماعی فقط گرایش مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت آموزشی، آموزش ابتدایی و کودکیاری

1

دلگان

خصوصی

مهدکودک

19

مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط باشد  در صورت نبود لیسانس مرتبط فوق دیپلم مرتبط

1

حاشیه

دیپلم و فوق دیپلم برای مناطق کم برخوردار در صورت فقدان متقاضی با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

20

روستامهد

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط روانشناسی،پیش دبستانی،علوم اجتماعی فقط گرایش مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت آموزشی، آموزش ابتدایی و کودکیاری

2

نیکشهر

خصوصی

مهدکودک

20

مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط باشد  در صورت نبود لیسانس مرتبط فوق دیپلم مرتبط

1

حاشیه

دیپلم و فوق دیپلم برای مناطق کم برخوردار در صورت فقدان متقاضی با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

20

روستامهد

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط روانشناسی،پیش دبستانی،علوم اجتماعی فقط گرایش مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت آموزشی، آموزش ابتدایی و کودکیاری

10

زاهدان

خصوصی

مهدکودک

21

مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط باشد  در صورت نبود لیسانس مرتبط فوق دیپلم مرتبط

1

حاشیه

دیپلم و فوق دیپلم برای مناطق کم برخوردار در صورت فقدان متقاضی با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

10

روستامهد

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط روانشناسی،پیش دبستانی،علوم اجتماعی فقط گرایش مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت آموزشی، آموزش ابتدایی و کودکیاری

1

کنارک

خصوصی

مهدکودک

22

مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط باشد  در صورت نبود لیسانس مرتبط فوق دیپلم مرتبط

1

حاشیه

دیپلم و فوق دیپلم برای مناطق کم برخوردار در صورت فقدان متقاضی با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

15

روستامهد

روابط عمومی اداره کل بهزیستی سیستان و بلوچستان

کد خبر 18044

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =

خدمات الکترونیک