آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ بهزیستی گیلان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ بهزیستی گیلان

موضوع مناقصه : اداره کل بهزیستی گیلان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ به شماره ۲۰۹۸۰۰۳۵۳۰۰۰۰۰۰۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه ، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )  به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد . لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ چهارشنبه ۹۸/۱۲/۲۸ساعت ۹ صبح می باشد.

مدت زمان اجرای کار:  ۹۹/۱/۱ الی  ۹۹/۱۲/۲۹

نوع و مبلغ تضمین مناقصه: میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ۲۲۱/۰۴۰/۰۰۰ریال می باشد که میبایستی به حساب تمرکز سپرده ۴۰۵۲۰۳۴۵۰۷۵۳۵۶۰۵ نزد بانک مرکزی واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی( بدون قید و شرط ) با مدت حداقل سه ماه بعد از تاریخ صدور ضمانتنامه و قابل تمدید ارائه گردد. ( ارائه چک شخصی و یا چک تضمین شده بانکی مورد قبول نمی باشد)

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: ساعت ۹ صبح  روز  پنج شنبه مورخ ۹۹/۱/۱۴

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات : ساعت ۹ صبح روز یک شنبه ۹۹/۱/۲۴

زمان و محل گشایش پیشنهادها: ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ  ۹۹/۱/۲۵در محل سالن اجتماعات دکتر خزائلی بهزیستی گیلان

*  هزینه درج آگهی روزنامه به عهده شرکت برنده خواهد بود.

* به پیشنهادات مشروط ، فاقد امضاء ، مخدوش، و فاقد فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی مطلقاً ترتیب اثر داده نمی شود.

* اطلاعت تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف : آدرس رشت خیابان پرستار اداره کل بهزیستی استان گیلان واحد امور حقوقی و قراردادها تلفن ۰۱۳۳۳۳۶۸۵۱۸

* اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۰۲۱۴۱۶۳۴

                                                                                              

اداره کل بهزیستی استان گیلان

کد خبر 15399

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 12 =

دسترسی سریع به سامانه ها