آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت برنامه اورژانس اجتماعی ۱۲۳ بهزیستی گیلان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت برنامه اورژانس اجتماعی ۱۲۳ بهزیستی گیلان

موضوع مناقصه : اداره کل بهزیستی گیلان در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری مدیریت برنامه اورژانس اجتماعی ۱۲۳ به شماره ۲۰۹۸۰۰۳۵۳۰۰۰۰۰۰۹ و با شماره ویرایش ۱-۲۰۹۸۰۰۳۵۳۰۰۰۰۰۰۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه ، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )  به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد . لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ چهارشنبه ۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۲ ظهر می باشد.

مدت زمان اجرای کار: ۹۹/۱/۱  الی  ۹۹/۱۲/۲۹

نوع و مبلغ تضمین مناقصه: میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ۲/۱۵۷/۵۵۷/۵۳۲ ریال می باشد که میبایستی به حساب تمرکز سپرده ۴۰۵۲۰۳۴۵۰۷۵۳۵۶۰۵ نزد بانک مرکزی واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی( بدون قید و شرط ) با مدت حداقل سه ماه بعد از تاریخ صدور ضمانتنامه و قابل تمدید ارائه گردد. ( ارائه چک شخصی و یا چک تضمین شده بانکی مورد قبول نمی باشد)

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: ساعت ۸ صبح  روز  شنبه مورخ ۹۹/۱/۱۶

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات : ساعت ۸ صبح روز سه شنبه ۹۹/۱/۲۶

زمان و محل گشایش پیشنهادها: ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ  ۹۹/۱/۲۶در محل سالن اجتماعات دکتر خزائلی بهزیستی گیلان

*  هزینه درج آگهی روزنامه به عهده شرکت برنده خواهد بود.

* به پیشنهادات مشروط ، فاقد امضاء ، مخدوش، و فاقد فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی مطلقاً ترتیب اثر داده نمی شود.

* اطلاعت تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف : آدرس رشت خیابان پرستار اداره کل بهزیستی استان گیلان واحد امور حقوقی و قراردادها تلفن ۰۱۳۳۳۳۶۸۵۱۸

* اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۰۲۱۴۱۶۳۴

                                                                                              

اداره کل بهزیستی استان گیلان

                                                                                              

اداره کل بهزیستی استان گیلان

کد خبر 15398

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =

دسترسی سریع به سامانه ها