آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نقلیه مدیریت برنامه اورژانس اجتماعی ۱۲۳ بهزیستی گیلان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نقلیه مدیریت برنامه اورژانس اجتماعی ۱۲۳ بهزیستی گیلان

موضوع مناقصه : اداره کل بهزیستی گیلان در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور نقلیه مدیریت برنامه اورژانس اجتماعی ۱۲۳ به شماره ۲۰۹۸۰۰۳۵۳۰۰۰۰۰۱۰ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه ، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )  به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد . لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ چهارشنبه ۹۸/۱۲/۲۸ساعت ۱۳ می باشد.

مدت زمان اجرای کار: ۹۹/۱/۱  الی  ۹۹/۱۲/۲۹

نوع و مبلغ تضمین مناقصه: میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ۲۲۷/۱۱۵/۷۱۵ریال می باشد که میبایستی به حساب تمرکز سپرده ۴۰۵۲۰۳۴۵۰۷۵۳۵۶۰۵ نزد بانک مرکزی واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی( بدون قید و شرط ) با مدت حداقل سه ماه بعد از تاریخ صدور ضمانتنامه و قابل تمدید ارائه گردد. ( ارائه چک شخصی و یا چک تضمین شده بانکی مورد قبول نمی باشد)

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: ساعت ۸ صبح  روز  شنبه مورخ ۹۹/۱/۱۶ 

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات : ساعت ۸ صبح روز سه شنبه ۹۹/۱/۲۶

زمان و محل گشایش پیشنهادها: ساعت ۱۰ صبح روزسه شنبه مورخ  ۹۹/۱/۲۶در محل سالن اجتماعات دکتر خزائلی بهزیستی گیلان

*  هزینه درج آگهی روزنامه به عهده شرکت برنده خواهد بود.

* به پیشنهادات مشروط ، فاقد امضاء ، مخدوش، و فاقد فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی مطلقاً ترتیب اثر داده نمی شود.

* اطلاعت تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف : آدرس رشت خیابان پرستار اداره کل بهزیستی استان گیلان واحد امور حقوقی و قراردادها تلفن ۰۱۳۳۳۳۶۸۵۱۸

* اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۰۲۱۴۱۶۳۴

اداره کل بهزیستی استان گیلان

کد خبر 15396

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 8 =

دسترسی سریع به سامانه ها